"as requested" in het Nederlands

EN

"as requested" - vertaling Nederlands

EN

as requested {bijwoord}

volume_up
As regards the development policies, I am in favour of the requested increase in cofinancing amounts.
Wat betreft het ontwikkelingsbeleid ben ik er voorstander van de cofinanciering te verhogen, zoals gevraagd is.
As requested, that year's report will include more information on developments at national level.
Zoals gevraagd, zal het verslag van dat jaar meer informatie bevatten over de ontwikkelingen op nationaal niveau.
The contributions will be reflected in the follow-up report later this year, as requested in the Wynn report.
De bijdragen zullen later dit jaar worden weergegeven in het follow-up verslag, zoals gevraagd wordt in het verslag-Wynn.

Voorbeeldzinnen voor "as requested" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr Schulz, allow me to say that you cannot always know what others have requested.
Mijnheer Schulz, u wenst blijkbaar geen rekening te houden met wat anderen vragen.
EnglishThe debate covered asylum rights and the adjournment was requested by Mr Schulz.
Het debat ging over het asielrecht en het uitstel werd gevraagd door de heer Schulz.
EnglishWith regard to cinema, additional funding is requested for European cinema.
Over het filmwezen: men vraagt additionele middelen voor het Europese filmwezen.
EnglishThe European Council requested a joint report by the Commission and the Council.
De Europese Raad had verzocht om een gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad.
EnglishPascal Sauvage has requested that his coronation... take place this Thursday.
In het huis zei de minister dat hij uitkeek naar de plechtigheid... en dat Mr.
EnglishOf the EUR 1 919 million requested, only EUR 784 million have been granted.
Van de 1.919 miljoen euro die gevraagd werd, is slechts 784 miljoen toegekend.
EnglishYou have in addition requested that I should rule as regards admissibility.
U heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
EnglishFor the period 1999 to 2001, UNRWA has requested an amount of EUR 120 million.
De UNWRA heeft voor de periode 1999 - 2001 een bijdrage gevraagd van 120 miljoen euro.
EnglishI think the details requested by Mr Robles Piquer must, indeed, be given.
Ik meen dat de door de heer Robles Piquer gewenst toelichting inderdaad nodig is.
EnglishThe other bodies and institutions are requested to enter into the agreement.
De andere organen en instellingen wordt verzocht zich bij dit akkoord aan te sluiten.
EnglishIn the case of Amendment No 13, the amendment concerned, a roll-call vote was requested.
Bij amendement 13, waar het hier om gaat, was gevraagd om hoofdelijke stemming.
EnglishLet me tell you, to this end, that the Internet site requested is already operational.
In dit opzicht kan ik u meedelen dat de gewenste Internetsite reeds operationeel is.
EnglishThat was why the closure of those reactors was requested during the negotiations.
Daarom is tijdens de toetredingsonderhandelingen om sluiting van deze reactoren verzocht.
EnglishHowever, the Council is only prepared to approve exactly half of the amount we requested.
De Raad wil echter maar de helft van het door ons voorgestelde bedrag uittrekken.
EnglishExact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
De Raad vraagt om precieze getallen waar alleen maar schattingen kunnen worden gemaakt.
EnglishMember States are requested to sign this protocol as soon as possible.
De lidstaten worden aangespoord dit Protocol zo spoedig mogelijk te ondertekenen.
EnglishThe French authorities may be requested to provide further information.
Misschien zal van de Franse autoriteiten nog meer informatie worden gevraagd.
EnglishMr Poettering has spoken on behalf of the group which requested that the item be deleted.
De heer Poettering sprak namens de fractie die verzoekt het onderwerp te schrappen.
EnglishIn this respect a contribution must also obviously be requested from all parties.
Van alle betrokken partijen moet in dit opzicht uiteraard ook een bijdrage worden gevraagd.
EnglishWe have requested that these last three words 'under certain conditions'should be deleted.
Het was onze bedoeling deze drie woorden, in bepaalde gevallen, te schrappen.

Vergelijkbare vertalingen voor "as requested" in Nederlands

requested werkwoord
requested bijvoeglijk naamwoord
as bijwoord