EN

as opposed {voegwoord}

volume_up
1. "to sth"
Austrian artists are opposed to the introduction of the resale right.
De Oostenrijkse kunstenaars staan afwijzend tegenover de invoering van een volgrecht.
At the start, the positions taken up were greatly opposed to one other.
Aanvankelijk lagen de meningen lijnrecht tegenover elkaar.
I know that my government, the Polish Government, is opposed to any authorisation.
Overigens weet ik dat mijn regering, de Poolse regering, hier afwijzend tegenover staat.
as opposed
volume_up
in tegenstelling met {vz.}
The publication of those images, as opposed to the images themselves, caused a government to change its policies.
Het publiceren van die beelden, in tegenstelling met de beelden zelf, leidde ertoe dat een regering haar beleid wijzigde.
as opposed
volume_up
onderscheiden van {vz.}
And the way we would do that -- I would like to find out how I can distinguish text that was written by a million monkeys, as opposed to text that [is] in our books.
De manier waarop we dat zouden doen: ik wil te weten komen hoe ik tekst die door een miljoen apen is getypt, kan onderscheiden van tekst zoals hij in onze boeken staat.

Voorbeeldzinnen voor "as opposed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
De Commissie is ook tegen een wijziging van de definitie van kleine fabrikanten.
EnglishQuite obviously, we are not opposed to integrating new countries into the EU.
Uiteraard zijn wij geen tegenstander van de opname van nieuwe landen in de Unie.
EnglishThis is why we are opposed on this point to the rapporteur's oral amendments.
Daarom verzetten wij ons tegen de twee mondelinge amendementen van de rapporteur.
EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Wij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
De heer Oostlander is tegenstander van de Nederlandse gedoogpraktijk en dat is oké.
EnglishFurthermore, I am opposed to the creation of a European munitions institute.
Verder ben ik tegen het creëren van een Europees instituut voor oorlogsmateriaal.
EnglishIt is no wonder that most parents are opposed to the legalisation of cannabis.
Het spreekt voor zich dat de meeste ouders tegen het legaliseren van cannabis zijn.
EnglishWe are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
Wij zijn tegen de executie van de heer Timothy McVeigh, ook al is hij een moordenaar.
EnglishThat is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
Daarom zijn wij er absoluut op tegen om het Stabiliteits- en Groeipact aan te passen.
EnglishLet me start with the position of those who are simply opposed to Turkish membership.
Ten eerste het standpunt van hen die gewoon tegen het Turkse lidmaatschap zijn.
EnglishOur group is truly opposed to these ultra-liberal orientations of the Commission.
Onze fractie verzet zich sterk tegen deze ultraliberale opvattingen van de Commissie.
EnglishLike many of my constituents, I am opposed to the cruel use of leghold traps.
Net als veel van mijn kiezers ben ik tegen het wrede gebruik van wildklemmen.
EnglishWe are also opposed to discrimination against biotechnology when it comes to liability.
Wij zijn ook tegen discriminatie van biotechnologie op aansprakelijkheidsgebied.
EnglishMr President, I am absolutely opposed to discrimination against homosexuals.
- Mijnheer de Voorzitter, ik ben absoluut tegen de discriminatie van homoseksuelen.
EnglishIn general, I am not opposed to privatisation and nor is my political group.
Ik ben niet tegen privatiseringen als zodanig en mijn fractie is dat evenmin.
EnglishThe first amendment proposed by the European Parliament is not opposed to this.
Het eerste amendement dat het Europees Parlement heeft voorgesteld is hier niet tegen.
EnglishI would stress that I am opposed to the idea of extending the ban to products as well.
Ik moet herhalen dat ik tegen uitbreiding van het verbod tot die producten ben.
EnglishI am, therefore, also opposed to our requesting a review of the directive now.
Daarom vind ik het ook niet zinvol nu om een herziening van de richtlijn te verzoeken.
EnglishThere are, however, some elements in the report to which we are strongly opposed.
Er staan echter bepaalde punten in het verslag waar wij sterk tegen zijn.
EnglishIf everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
Maar als iemand tegen uitstel van de debatten is, dan zullen we ze nu moeten houden.

Vergelijkbare vertalingen voor "as opposed" in Nederlands

as bijwoord
as voegwoord
Dutch