"as much as" in het Nederlands

EN

"as much as" - vertaling Nederlands

volume_up
as much as {bw.} [voorbeeld]
EN

as much as {bijwoord} [voorbeeld]

volume_up
as much as
On average, the Chinese today earn three times as much as the Africans.
Gemiddeld verdienen de Chinezen vandaag driemaal zoveel als de Afrikanen.
One hectare of agricultural land costs 30 times as much in the Netherlands as in Poland.
Een hectare landbouwgrond kost in Nederland dertig keer zoveel als in Polen.
That is more than five and a half times as much as the entire environment budget.
Dat is meer dan vijfenhalf keer zoveel als de totale milieubegroting.

Voorbeeldzinnen voor "as much as" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMuch of what the Commissioner has said reflects the Council’ s way of thinking.
Veel van wat de commissaris heeft gezegd, komt overeen met de visie van de Raad.
EnglishYou can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
Ik zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishI believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
Naar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
EnglishFrom this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De horizontale verordening is vanuit dit standpunt niet bijzonder verhelderend.
EnglishOur citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
De verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
EnglishThe second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
Het tweede punt waar we als Parlement nog een hoop aan moeten doen is informatica.
EnglishThank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.
Hartelijk dank, mijnheer Monti, voor uw medewerking vanmiddag aan het Parlement.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishThe alternative offered by the Communist movement is not much of an improvement.
Het alternatief van de communistische beweging is zeker niet meer bemoedigend.
EnglishThe single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
De interne markt vereist dat werknemers mobieler worden dan thans het geval is.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Er is momenteel veel te veel luchtverontreiniging, met name in en rond havens.
EnglishAt the same time, it should be easy to read, without too much technical jargon.
Tegelijkertijd moet het goed leesbaar zijn, zonder al te veel technisch jargon.
EnglishI was very much involved in it, but then turned my attention to other phenomena.
Ik was er erg bij betrokken maar vestigde mijn aandacht later op andere fenomenen.
EnglishNo one is quite listening hard enough, but I very much believe that that's true.
En ook al heeft niemand er echt goed naar geluisterd, ik denk dat het waar is.
EnglishBut, it struck me how much this dive, these deep dives, was like a space mission.
Maar het viel me op hoe veel deze duik, deze diepe duiken leken op ruimtemissies.
EnglishThis is a generation that's grown up taking their voices pretty much for granted.
Dit is een generatie die is opgegroeid met een soort vanzelfsprekende mondigheid.
EnglishI mean, fish don't know much about water, and people didn't know much about air.
Ik bedoel, vissen weten niet veel over water en mensen weten niet veel over lucht.
EnglishI can very much identify, and indeed agree, with the different elements he listed.
De verschillende elementen die hij noemde, kan ik zeer goed volgen en ook delen.
EnglishThis leads, in practice, to much confusion and its implementation is very complex.
Dit geeft in de praktijk veel verwarring en is bij de implementatie erg complex.

Synoniemen (Engels) voor "as much as possible":

as much as possible

Vergelijkbare vertalingen voor "as much as" in Nederlands

as bijwoord
as voegwoord
Dutch