"as low as" in het Nederlands

EN

"as low as" - vertaling Nederlands

EN

as low as [voorbeeld]

volume_up
as low as
volume_up
zo laag als [vb.]
I walked out feeling as low as a snake's belly in a wagon rut.
Na afloop voelde ik me zo laag als een slangenbuik in een karrenspoor.
This involves setting maximum levels as low as reasonably achievable.
Dit beginsel houdt in dat de maximale gehaltes zo laag als redelijkerwijs haalbaar is moeten worden gehouden.
And you'll find Madagascar, and you'll find a lot of African countries about as low as the rest of the world.
En je vindt Madagascar, en je vindt veel Afrikaanse landen ongeveer net zo laag als de rest van de wereld.

Voorbeeldzinnen voor "as low as" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
We kunnen en moeten niet concurreren in termen van lage lonen of lange werkdagen.
EnglishFor example, what has been done in Norway, where there is very low unemployment?
Wat heeft bijvoorbeeld Noorwegen, dat een zeer lage werkloosheid kent, gedaan?
EnglishMoreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
Overigens is de reële rente laag genoeg om een stimulans voor groei te bieden.
EnglishThe number of counterfeit euro coins also remains low by historical standards.
Het aantal valse euromunten blijft historisch gezien eveneens op een laag niveau.
EnglishSubject: Low-level military flights over the territory of the Innu people in Canada
Betreft: Militaire laagvluchten over het territorium van het Innu-volk in Canada
EnglishThe exceptionally low excise level, particularly on tobacco, cannot be justified.
Het uitzonderlijk laag accijnsniveau vooral op tabak is niet te verantwoorden.
EnglishWe must make the transition to a low-CO2 economy and give this a concrete form.
Wij moeten de overstap maken op een CO2-arme economie en deze vorm gaan geven.
EnglishThe rates are equally low, with the exception of Cyprus, in the new Member States.
Ook in de nieuwe lidstaten is dit percentage laag, met uitzondering van Cyprus.
EnglishWe found some non-toxic refrigerants that worked at very low vapor pressures.
We vonden enkele niet-giftige koelvloeistoffen die werkten op erg lage dampdruk.
EnglishAdded to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44 %.
Daar komt bij dat de uitvoeringsgraad laag ligt - in 2003 nog geen 44 procent.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
De invasie in Koeweit en de daaropvolgende golfoorlog vormden een dieptepunt.
EnglishNo -- low-income countries like Kenya still don't have that level of organization.
Lage-inkomenslanden zoals Kenia hebben nog steeds niet dat niveau van organisatie.
EnglishPeople low on it like things that are familiar, that are safe and dependable.
Mensen die hier laag op scoren, houden van het bekende, veilige en betrouwbare.
EnglishSo-called low-fat diets, so-called low-carb diets -- these are not solutions.
Zogenaamde vetarme diëten, zogenaamde low-carb diëten, dat zijn geen oplossingen.
EnglishThat is why the turnout in the European elections in June was down to a record low.
Daarom ook was de opkomst bij de Europese verkiezingen in juni nog nooit zo laag.
EnglishMoreover, the country has been subject to low intensity bombing for several years.
Bovendien zijn er jarenlang niet-intensieve bombardementen op het land uitgevoerd.
EnglishEurope is at the leading edge of the development of low-carbon technologies.
Europa loopt voorop wat de ontwikkeling van koolstofarme technologieën betreft.
EnglishSo every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
Dus iedere school die we bouwen, hebben een wateropvang systeem. ~~~ Heel goedkoop.
EnglishUnless you're on one of these Californian low-carb diets, bread is standard.
Tenzij je zo'n Californisch koolhydraat-arm dieet volgt, is brood de standaard.
EnglishThese were the low-tech approaches to the high-tech conversations I was having.
Dit waren de low-tech-benaderingen van de high-tech-conversaties die ik had.

Vergelijkbare vertalingen voor "as low as" in Nederlands

as bijwoord
as voegwoord
Dutch