"as is being said" in het Nederlands

EN

"as is being said" - vertaling Nederlands

EN

as is being said [idioom]

volume_up
as is being said

Voorbeeldzinnen voor "as is being said" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat being said, there are still a number of issues that need to be resolved.
Dat gezegd zijnde, is er nog steeds een aantal vraagstukken dat moet worden opgelost.
EnglishAt the moment, little is being said about the coherence of Europe’ s policies.
Op dit moment is er van coherentie van ons Europees beleid weinig sprake.
EnglishThat being said, our general track record and ability to trace and document is quite good.
Maar onze resultaten op het gebied van opsporing en documentatie zijn heel goed.
EnglishThat being said, the idea of abandoning the draft Constitution is out of the question.
Dat betekent echter niet dat de ontwerp-Grondwet zomaar overboord mag worden gegooid.
EnglishSecondly, it is always being said that a lot of money is being spent.
Ten tweede wordt er voortdurend op gehamerd dat er te veel geld wordt uitgegeven.
EnglishIt is being said here that taxation cannot reduce the consumption of alcohol.
Hier is gezegd dat men met accijnzen het gebruik niet kan doen afnemen.
EnglishThat being said, the situation of the Guantánamo Islamists presents a genuine problem.
Dit gezegd hebbende, vormt de situatie van de moslims in Guantánamo echt een probleem.
EnglishThat being said, there is an election campaign in Sweden, so that is the way things are.
Men moet bedenken dat het verkiezingstijd is in Zweden, en dan krijg je dit.
EnglishThat being said, we are pleased that this compromise has been reached, and we support it.
Toch zijn we tevreden over het compromis dat tot stand is gekomen en we steunen het.
EnglishToday, something is being said, and above all more and more should be said.
Momenteel wordt er wel over gepraat, maar het zou op nog grotere schaal moeten gebeuren.
EnglishBut it kept being said Cuba had not been given any humanitarian aid until now.
Er werd echter steeds gezegd dat Cuba tot nog toe geen enkele humanitaire hulp had gekregen.
EnglishNevertheless, what is being said is not being lost, of course: it is being heard outside.
Wat hier gezegd wordt, gaat echter zeker niet verloren: het wordt ook buiten gehoord.
EnglishThat being said, who would not subscribe to the idea of simplifying Community legislation?
Wie zou er geen voorstander van zijn om de communautaire wetgeving te vereenvoudigen?
EnglishThat being said, Mr Prodi, where was the inspiration so eagerly awaited by MEPs?
Echter, mijnheer Prodi, waar was de bezieling waar de Europese afgevaardigden zo naar uitzagen?
EnglishThis being said, our trade agenda goes beyond achieving a successful Doha deal.
Er staat echter meer op onze handelsagenda dan alleen het bereiken van een geslaagd Doha-akkoord.
EnglishThis being said, I believe that there is still a good chance to finish the work soon.
Desalniettemin is er mijns inziens een goede kans dat we een en ander spoedig kunnen afronden.
EnglishThat being said, the big battle will clearly centre upon regional policy.
Dat gezegd zijnde, is het duidelijk dat het grote strijdpunt het regionaal beleid zal worden.
EnglishI should appreciate it if Mr Lehne too listened to what is being said.
Ik zou het waarderen als de heer Lehne ook naar dit betoog luisterde.
EnglishThat being said, several important decisions have been taken over the past 15 to 20 years.
Een aantal belangrijke beslissingen dateert evenwel van de laatste vijftien à twintig jaar.
EnglishWe have, it is being said, sold out to the detergent manufacturers.
Men zegt dat wij ons hebben overgeleverd aan de wasmiddelenfabrikanten.