"as for the rest" in het Nederlands

EN

"as for the rest" - vertaling Nederlands

EN

as for the rest {bijwoord}

volume_up
There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
Er moet een manier zijn om erachter te komen wat er verder aan bacteriën is in de gemeenschap.
As for the rest, I should just like to take note of your comment.
Ik heb overigens uw opmerkingen genoteerd maar heb daar verder niets aan toe te voegen.
For the rest we shall be voting for the reports.
Verder zullen wij met de verslagen instemmen.
For the rest, it is wrong to say that we have received no support from the Council.
Het is trouwens niet juist dat de Raad ons niet zou hebben gesteund.
For the rest, we have been trying for many years to control and counter this situation.
Wij hebben trouwens al jarenlang geprobeerd dit verschijnsel onder controle te krijgen en tegen te gaan.
For the rest, I share the view of many of my fellow members who said that this is a process.
Ik ben het trouwens eens met veel collega's die hebben gezegd dat dit een proces is.
For the rest, we will all continue to cooperate fully with the European Parliament.
Wij blijven overigens allemaal nauw met het Europees Parlement samenwerken.
For the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
Overigens gaan de jongste discussies in de Raad dezelfde kant op als de uwe.
For the rest, the report contains a number of excellent recommendations.
Overigens staan er in dit verslag een aantal zeer goede aanbevelingen.
For the rest, I will submit the substance of our contribution in writing.
Ik zal voor de rest onze inhoudelijke inbreng schriftelijk indienen.
The agreement may serve as an example to the rest of the world.
De overeenkomst kan een voorbeeldfunctie vervullen voor de rest van de wereld.
And you know about that, just essentially in a stupor the rest of his life."
. ~~~ verdoofd voor de rest van zijn leven.'

Voorbeeldzinnen voor "as for the rest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishThe tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
EnglishThat leads to the issue to which I wish to devote the rest of my speaking time.
Dat brengt mij op de kwestie waaraan ik de rest van mijn spreektijd wil wijden.
EnglishSo we won't give the rest of the code, but we will give the three quotations.
Dus geven we de rest van de code niet, maar we zullen wel de drie citaten geven.
EnglishI think he knew what the scars on his face would say to the rest of the world.
Ik denk dat hij wist wat de littekens op zijn gezicht de wereld zouden vertellen.
English'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"
EnglishWays of spending the rest, some 1.3 million ECU, are currently being studied.
De toewijzing van het saldo van 1, 3 miljoen ecu wordt op dit moment bestudeerd.
EnglishFor the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
Overigens gaan de jongste discussies in de Raad dezelfde kant op als de uwe.
EnglishMadam President, Sweden has a different alcohol policy from the rest of Europe.
Mevrouw de Voorzitter, Zweden heeft een ander alcoholbeleid dan de rest van Europa.
EnglishBut for the rest I readily agree with much of what has been said about Kosovo.
Maar voor het overige ben ik het graag eens met veel wat er over Kosovo is gezegd.
EnglishYour job will be to tell the rest of them that death is coming for them... tonight.
Jouw taak zal zijn om de rest te vertellen dat de dood hen komt halen... vannacht
EnglishFor the rest, I refer to the speech I made yesterday during the debate in the House.
Voor het overige verwijs ik naar mijn interventie van gisteren in dit Parlement.
EnglishFor them today comes too late, but for the rest of us it is hopefully a beginning.
Voor hen komt deze dag te laat, maar voor de rest is dit hopelijk een nieuw begin.
EnglishSo Bishop baby-sat the doctor, and the rest of us tried not to watch the water boil.
Bishop zorgde voor de dokter... en de rest van ons probeerde geduldig te blijven.
EnglishIt's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
Het is een standaardsjabloon waar we de rest van deze gegevens gaan aan ophangen.
EnglishAnd then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.
En gedurende de rest van hun leven mediteren ze zo'n drie à vier uur per dag.
EnglishMr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag weten hoe de rest van de dag zal verlopen.
EnglishSo it says that one kid's gonna get this special prize, better than all the rest.
Sommigen zeggen dat het ene kind dat die speciale prijs krijgt, beter is dan de rest.
EnglishNow you're going to tell me where to find... the rest of Tin Tin's little party pals.
Nu ga je mij vertellen waar kan ik... de rest van Tin Tin's fuifvriendjes vinden?
EnglishShe based this on our trade flows with the United Kingdom and the rest of Europe.
Ze zegt dit op grond van de handel met het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.