"as following" in het Nederlands

EN

"as following" - vertaling Nederlands

EN

as following [voorbeeld]

volume_up
as following
volume_up
zoals volgend [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "as following" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMadam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
Voorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
EnglishThe next item is the joint debate of the following five motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:
EnglishSection 7, paragraph 4, contains the following note: ' L'inclusion du point 4 '.
Hoofdstuk 7, punt 4, bevat de volgende commentaar: " L'inclusion du point 4 ".
EnglishFollowing the refinancing of the Fourth Programme we are now discussing the Fifth.
We debatteren nu na de herfinanciering van het vierde programma over het vijfde.
EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
De Conferentie heeft de volgende aan de Slotakte gehechte verklaringen aangenomen:
EnglishWe are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:
EnglishOther areas to which I object and which I should like to change are the following.
Inzake de volgende terreinen heb ik ook bezwaren en zou ik veranderingen willen:
EnglishSince then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
Sindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
EnglishThe next item is the joint debate of the following three motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende drie ontwerpresoluties:
EnglishWith this in mind, we propose the following oral amendments to the compromise text:
Daarom stellen we de volgende mondelinge amendementen op de compromistekst voor:
EnglishIrrelevent to said mission, is the following queary which I now put forth to you
Irrelevent aan bovengenoemde opdracht, is volgende vraag die ik nu aan u stel
EnglishThe next item is the joint debate on the following joint motions for resolutions:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
EnglishThe first part is exactly the same, following on as it does from Amendment No 33.
Het eerste deel is precies hetzelfde, zoals het uit amendement 33 voortvloeit.
EnglishThe next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
English   – The next item is the joint debate on the following motions for resolution:
Aan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
EnglishOf our proposals that were adopted, I should like to highlight the following:
Ik wil uw aandacht vestigen op enkele van onze voorstellen die zijn overgenomen:
EnglishI should like to make the following points in reply to Mr van der Waal's question.
In antwoord op de vraag van de heer Van der Waal moge ik het volgende opmerken.
EnglishThe next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:
-- Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende zeven ontwerpresoluties:
EnglishSo my question is the following: is Europe going to wait five years before acting?
Mijn vraag is dan ook de volgende: zal Europa vijf jaar wachten om te handelen?
EnglishThe next item is a joint debate on the following five motions for resolutions:
Aan de orde is het gecombineerd debat over de volgende vijf ontwerpresoluties:

Vergelijkbare vertalingen voor "as following" in Nederlands

following bijvoeglijk naamwoord
following zelfstandig naamwoord
following werkwoord
as bijwoord