"as far as I am concerned" in het Nederlands

EN

"as far as I am concerned" - vertaling Nederlands

EN

as far as I am concerned [voorbeeld]

volume_up
as far as I am concerned

Voorbeeldzinnen voor "as far as I am concerned" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs far as I am concerned, this work should be kept more or less unchanged.
Ik geloof dat dit werk ook ongeveer in stand gehouden moet worden zoals het is.
EnglishThis may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
Dat kan, wat mij betreft ook uiteindelijk het stopzetten van de financiering betekenen.
EnglishAs far as I am concerned, then, you asked for advice and then decided independently.
Wat mij betreft hebt u dus om raad gevraagd en daarna zelfstandig besloten.
EnglishI can assure the honourable Member there is no secret agenda as far as I am concerned.
- Ik kan de heer Bradbourn verzekeren dat er wat mij betreft geen geheime agenda is.
EnglishI shall say one more thing: as far as I am concerned, food is not superfluous junk.
Ik zeg het nog eens: voor mij zijn levensmiddelen geen overbodige troep.
EnglishAs far as I am concerned, this proposal is good but certainly needs to be improved.
Ikzelf kan mij terugvinden in dit voorstel, alhoewel dit wel voor verbetering vatbaar is.
EnglishAs far as I am concerned, the basis of our security is the credibility of our politics.
Wat mij betreft vormt de geloofwaardigheid van ons beleid de basis van onze veiligheid.
EnglishAs far as I am concerned, the interpretation of subsidiarity is very clear.
Wat mijzelf betreft is de betekenis van het beginsel van subsidiariteit volstrekt helder.
EnglishAs far as I am concerned, we should not crow too much about this building.
Wat mij betreft, laten we maar niet al te ronkend doen over dit gebouw.
EnglishThis issue should, as far as I am concerned, feature high on the political agenda.
Dit vraagstuk moet, wat mij betreft, hoog op de politieke agenda.
EnglishSo far as I am concerned we could use the normal competition rules.
Wat mij betreft, zouden we de normale mededingingsregels kunnen gebruiken.
EnglishTo liberalise or not to liberalise, that is not the question as far as I am concerned.
Liberaliseren of niet liberaliseren, dat is voor mij niet de vraag.
EnglishAs far as I am concerned, it is a criminal act which is driving farmers in my constituency to ruin.
Voor mij is dit een misdaad die de boeren uit mijn kiesdistrict ten gronde richt!
EnglishAs far as I am concerned, we can look forward to the European Council with confidence.
Voorzitter, wat dat betreft kunnen wij, denk ik, de Europese Raad met vertrouwen tegemoet zien.
EnglishAs far as I am concerned, no compromises should be made in that respect.
Wat mij betreft mogen daar geen compromissen over gesloten worden.
EnglishAs far as I am concerned, at least, the principle of 'polluter pays ' must be applied.
Persoonlijk vind ik in elk geval dat wij het principe moeten toepassen dat de vervuiler betaalt.
EnglishAs far as I am concerned, that was a step backwards for European integration.
Een stap terug dus, volgens mij, voor de Europese eenwording.
EnglishAs far as I am concerned, this is reason enough to vote against this whole directive.
Voor mij is dit reden om tegen deze hele richtlijn te stemmen.
EnglishSo far as I am concerned, the whole shark fin regulation has always been too weak.
Wat mij betreft is de hele verordening inzake het afsnijden van haaienvinnen altijd al te slap geweest.
EnglishAs far as I am concerned, I defer the vote of the French socialist delegation on this report.
Persoonlijk vind ik dat de Franse socialistische delegatie niet voor dit verslag moet stemmen.