"as discussed" in het Nederlands

EN

"as discussed" - vertaling Nederlands

EN

as discussed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I am supporting this report because of the amendment to Paragraph 6 of the original, discussed in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Ik sta achter dit verslag vanwege het amendement op paragraaf 6 in de oorspronkelijke tekst, zoals besproken in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Voorbeeldzinnen voor "as discussed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs I understand it, this has not been discussed by the Conference of Presidents.
Ik heb begrepen dat daar niet over gesproken is in de Conferentie van voorzitters.
EnglishThe matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Daarom moet dit vraagstuk in de toekomst opnieuw worden besproken en onderzocht.
EnglishAs we discussed here earlier this morning, that is also important for democracy.
Dit is ook van belang voor de democratie, waar we het deze morgen nog over hadden.
EnglishMr Rübig, that has already been discussed at yesterday’ s meeting of the Bureau.
Mijnheer Rübig, het Bureau heeft zich gisteren reeds over de kwestie gebogen.
EnglishI believe a report of this kind should be discussed in this Parliament as well.
Zo een overzicht, vind ik, moet ook in het Parlement aan de orde kunnen komen.
EnglishIn Thessaloniki, ladies and gentlemen, we also discussed immigration policy.
In Thessaloniki hebben wij, dames en heren, gesproken over het immigratiebeleid.
EnglishWith regard to the form of proceedings, the method of the report was discussed.
De in het verslag genoemde methode heeft de nodige discussies teweeggebracht.
EnglishWe have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Wij hebben het uitgebreid over de oprichting van een ontwikkelingsagentschap gehad.
EnglishThey followed the matter through to the end, and it is still being discussed today.
In deze kwestie zijn zij tot het einde gegaan; hierover is ook gepraat vandaag.
EnglishI believe that this issue is being discussed in Finland at the Lahti Summit.
Ik denk dat wij hier al in Finland tijdens de Top in Lahti over zullen spreken.
EnglishI would like to deal with a number of aspects that I have discussed in my report.
Ik wil een aantal aspecten behandelen die ik in mijn verslag heb uitgewerkt.
EnglishEnvironmental taxation is important, and that is why it has been discussed here.
Een milieuheffing is belangrijk en is daarom in de debatten hier naar voren gebracht.
EnglishThis is something we have discussed on more than one occasion in this House.
Het is niet de eerste maal dat wij hierover in dit Parlement een debat houden.
EnglishThe agreement that is being discussed here is in the first instance voluntary.
De overeenkomst die hier besproken wordt, is in eerste instantie vrijwillig.
EnglishI would also like to concentrate on two issues which have been discussed by so many.
Ik wil ook graag stilstaan bij twee kwesties waar al veelvuldig over is gesproken.
EnglishThe Council has regularly discussed current developments in the banana dispute.
De Raad heeft de ontwikkelingen in het bananengeschil regelmatig besproken.
EnglishI am thinking first of the question of Turkey, which has been discussed already.
Ik denk in de eerste plaats aan de kwestie-Turkije, die hier al ter sprake is gekomen.
EnglishI am in favour of things being discussed responsibly by the responsible bodies.
Ik ben er voorstander van dat het debat in de bevoegde organen plaatsvindt.
EnglishHas the Council discussed this matter and does it intend to do anything about it?
Heeft de Raad hierover van gedachten gewisseld en overweegt hij maatregelen ter zake?
EnglishThis report is really putting flesh on the bones of what we discussed last month.
Het huidige verslag geeft concreet vorm aan onze besprekingen van de afgelopen maand.

Vergelijkbare vertalingen voor "as discussed" in Nederlands

discussed werkwoord
as bijwoord