"as … as possible" in het Nederlands

EN

"as … as possible" - vertaling Nederlands

EN

as … as possible {bijwoord} [voorbeeld]

volume_up
as … as possible
The other aspect which we corrected is even more serious, if this is possible.
De andere wijziging is zo mogelijk van nog groter gewicht.
If possible, the guidelines should be reduced in number.
De richtsnoeren moeten zo mogelijk in aantal beperkt worden.
I would ask the Commissioner to restrict his speaking time a little if at all possible.
Ik verzoek de commissaris zich zo mogelijk enigszins te beperken.

Voorbeeldzinnen voor "as … as possible" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
De huidige rechtsgrondslag van het Garantiefonds maakt dat echter niet mogelijk.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
EnglishThe Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
De quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
EnglishA reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
2 Decibel eraf is technisch mogelijk, zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
EnglishHence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Daarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
EnglishIs it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Is het mogelijk zich in de toekomst te verzekeren tegen dit soort calamiteiten?
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishA European coastguard is necessary in order to make prosecution truly possible.
Om vervolging ook echt mogelijk te maken, is een Europese kustwacht noodzakelijk.
EnglishA different Europe is not just possible but is becoming increasingly necessary.
Een ander Europa is niet alleen mogelijk, maar wordt ook steeds noodzakelijker.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Uitbreiding van personeel is alleen toelaatbaar in goed gemotiveerde gevallen.
EnglishThis resource must be managed as close as possible to the point of consumption.
Deze hulpbron moet zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik beheerd worden.
EnglishPossible nuclear accidents could be catastrophic and cause untold destruction.
Mogelijke rampen in kerncentrales zullen enorm zijn en enorme schade aanrichten.
EnglishMr Caudron, it is no longer possible to reverse this and that is how it should be.
Collega Caudron, ook u kunt dit niet meer ongedaan maken en dat is maar goed ook.
EnglishParliament has insisted on the best possible utilisation of funds for this purpose.
Het Europees Parlement dringt erop aan dat de middelen optimaal worden gebruikt.
EnglishIt is also possible further to deepen intergovernmental cooperation in this area.
Het is ook mogelijk de intergouvernementele samenwerking op dit vlak te verdiepen.
EnglishIt is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
De gelijkheid tussen man en vrouw moet en kan vanuit de handel gestimuleerd worden.
EnglishSubsequent amendment, including altering the ceiling, is therefore still possible.
Het blijft dus mogelijk ook het beoogde maximum in een later stadium te wijzigen.
EnglishAnd possibly eukaryotic cells, those that we have, are possible within a decade.
Mogelijk eukaryote cellen, degene die wij hebben zijn mogelijk binnen de tien jaar.
EnglishHe said it's not possible to determine the essential nature of a game like golf.
Hij zegt dat het niet mogelijk is om de essentie te bepalen van een spel als sport.
EnglishWe haven't seen anything yet in our development work that says that isn't possible.
We hebben in onze ontwikkeling nog niets gezien dat erop duidt dat dat niet kan.

Vergelijkbare vertalingen voor "as … as possible" in Nederlands

as bijwoord
as voegwoord
Dutch