"as a result of" in het Nederlands

EN

"as a result of" - vertaling Nederlands

EN

as a result of {voorzetsel}

volume_up
as a result of (ook: owing to)
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Elke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
My opinion is that the whole thing now has reached a watershed as a result of Amsterdam.
Ik denk dat de hele zaak nu een keerpunt heeft bereikt ten gevolge van Amsterdam.
As a result of that accident, three young people lost their lives.
Ten gevolge van dat ongeluk zijn drie jonge mensen om het leven gekomen.
Cross-border health hazards have increased considerably as a result of trade and mobility - both recreational and occupational.
Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen zijn trouwens ontzettend toegenomen ingevolge handel en zowel recreatieve als professionele mobiliteit.
There are still nationality-based differences as a result of the Protocol on Privileges and Immunities, and that contravenes Article 6 of the Treaty.
Want nog steeds zijn er ingevolge het protocol voorrechten en immuniteiten verschillen naar nationaliteit, en dat is in strijd met artikel 6 van het Verdrag.
As a result of mass tourism and the free movement of goods, services and persons, the volume of traffic moving from one state to another is greater than ever before.
Ingevolge het massatoerisme en het vrije verkeer van goederen, diensten en personen was er nooit zoveel grensoverschrijdend verkeer als vandaag.

Voorbeeldzinnen voor "as a result of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Het resultaat is dan ook dat de burger de Unie oninteressant en vaak saai vindt.
EnglishIt simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
Het is immers niet zo dat men het resultaat afwacht en dan een beslissing neemt.
EnglishThe result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.
Dat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.
EnglishEurope has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.
Europa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.
EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Mijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
EnglishAs a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Namens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Elke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
EnglishAnd the result is that feeling and reality get out of whack, they get different.
En het resultaat is dat het gevoel en de realiteit op hol slaan, ze worden anders.
EnglishShe therefore deserves all credit for the emphatic result that is now before us.
Zij verdient dan ook alle felicitaties voor het sterke resultaat dat op tafel ligt.
EnglishI want to congratulate you very warmly on this successful and balanced result.
Ik wil u dan ook hartelijk gelukwensen met het goede en evenwichtige resultaat.
EnglishSo how do people die as the result of a hack like this? Well DigiNotar is a C.A.
Hoe konden mensen doodgaan door een hack als deze? ~~~ DigiNotar is een C.A..
EnglishSo this empowerment of the underclass is the real result of India being connected.
Deze versterking van de onderlaag is het echte resultaat van een verbonden India.
EnglishThe introduction of GMOs will result in the devastation of the natural environment.
De introductie van GGO's betekent de vernietiging van het natuurlijk leefmilieu.
EnglishCairo acknowledged it had received him as a result of extraordinary procedures.
Cairo gaf toe dat het de gevangene via speciale procedures in handen had gekregen.
EnglishThe result of the European election is not reflected at any point in your team.
Uw equipe weerspiegelt de uitslag van de Europese verkiezingen volstrekt niet.
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Wij zijn trots op onze reputatie en willen die door zoiets niet laten aantasten.
EnglishOnce more, thank you for a superb Presidency and congratulations on the result.
Nogmaals dank voor het prima voorzitterschap en mijn gelukwensen met het resultaat.
EnglishRadicalism, too, is the result of dissatisfaction among the masses of young people.
Ook is het radicalisme het gevolg van de ontevredenheid onder massa's jongeren.
EnglishAs a result, over the last few years, we have witnessed a marked improvement.
We hebben hierdoor in de afgelopen paar jaar een duidelijke verbetering gezien.
EnglishAnd I've got to do something right now to get the result or nothing matters.
om... ~~~ resultaat te krijgen. ~~~ Ik krijg het telefoontje wanneer het kind...