"as a function of" in het Nederlands

EN

"as a function of" - vertaling Nederlands

EN

as a function of {voorzetsel}

volume_up
as a function of
volume_up
in functie van {vz.}
The top one is wages as a function of size plotted in the same way.
De bovenste zijn lonen in functie van de grootte uitgezet op dezelfde manier.
We have discrete data elements; we don't have a time function on them.
We hebben discrete gegevens; geen verloop in functie van de tijd ervan.

Voorbeeldzinnen voor "as a function of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Dat is de taak van de inspecteurs, die door de lidstaten zelf zijn aangesteld.
EnglishI am very happy to concede the signal function in relation to the EU's objectives.
Ik erken volmondig de signaalfunctie ten aanzien van de doelstellingen van de EU.
EnglishThat is why we commend the official President in his dual function, Mr Duisenberg.
Vandaar dat wij de heer Duisenberg in zijn dubbele functie van harte welkom heten.
EnglishThe European Union can only function if it remains humanistic and fraternal.
De Europese Unie kan alleen functioneren wanneer zij humaan en solidair blijft.
EnglishOpposition parties are banned or it is made impossible for them to function.
Oppositiepartijen worden verboden of hun functioneren wordt onmogelijk gemaakt.
EnglishHow else can a genuine parliament function, or is this not a genuine parliament?
Hoe kan een echt parlement anders functioneren -- of is dit soms geen echt parlement?
EnglishThe War Crimes Tribunals after the Second World War also fulfilled another function.
De Oorlogstribunalen na de Tweede Wereldoorlog hadden ook nog een andere functie.
EnglishIt has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
U kunt ervan op aan dat zij geen enkele bijeenkomst van de Spaanse Volkspartij mist.
EnglishIn a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Op allerlei manieren heeft rap dezelfde sociale functie die jazz vroeger had.
EnglishI also think this means that the symbolic function will be lost on our citizens.
Ik vind dat daarmee ook de symboolwerking verloren gaat voor onze burgers.
EnglishEvery administrative function improves in the knowledge that it is under scrutiny.
Ieder bestuur heeft er baat bij te weten dat het nauwlettend wordt gevolgd.
EnglishIt is important for this food authority to be able to function independently.
Het is belangrijk dat die voedselautoriteit onafhankelijk kan functioneren.
EnglishThe function of coordination with the Member States has been proven and is appreciated.
De coördinatie met de lidstaten heeft zijn waarde bewezen en wordt gewaardeerd.
EnglishEurope cannot function if any one country forces its own system on all the others.
Europa kan niet functioneren als men het eigen systeem aan alle anderen wil opdringen.
EnglishIt can effect change and perform a monitoring function, and it can reward and punish.
Met onze stem kunnen wij iets veranderen, controle uitoefenen, belonen en straffen.
EnglishUnfortunately, the rapporteur imputes an exemplary function to the United States.
De rapporteur dicht helaas de Verenigde Staten een voorbeeldfunctie toe.
EnglishYou know, they can be about function and beauty; they can be about business strategy.
Ze kunnen over functie en schoonheid gaan, of over zakelijke strategie gaan.
EnglishIt is what makes you function; it is what makes every organism function.
Het is waardoor jij functioneert; het is wat alle organismen laat functioneren.
EnglishBut equally important is to preserve things that are important for function.
Maar het is even belangrijk om dingen die belangrijk voor de functie zijn, te sparen.
EnglishDespite its relatively small size, Macao has an extraordinary bridging function.
Ondanks dat het een relatief klein land is, vervult Macau dus een belangrijke brugfunctie.