"as a consequence" in het Nederlands

EN

"as a consequence" - vertaling Nederlands

EN

as a consequence {bijwoord}

volume_up
as a consequence (ook: consequently)
As a consequence it should be complemented with the words: ' by the Commission '.
Dientengevolge zou de tekst moeten worden aangevuld met de woorden: " door de Commissie ".
Mr Fernández-Albor has stuck much more closely to the practicalities of the issue and, as a consequence, has made some telling points.
Mijnheer Fernández-Albor heeft zich veel strikter gehouden aan de praktische kant van de zaak en dientengevolge een aantal rake dingen gezegd.
As a consequence, four campaigns have been designed with a more flexible geographic coverage and integrating actions at global, regional and country level.
Dientengevolge zijn vier campagnes opgezet die een flexibeler geografische werkingssfeer hebben, en die acties op mondiaal, regionaal en landelijk niveau integreren.
as a consequence
volume_up
tot gevolg {bw.}
There will be very wide consultation as a consequence of all we have now done.
Wat wij nu gedaan hebben, heeft tot gevolg dat er zeer breed overleg zal plaatsvinden.
The consequence is that the net growth of jobs in 1996 is entirely due to part-time jobs.
Dat heeft tot gevolg dat de nettotoename van de werkgelegenheid in 1996 uitsluitend uit deeltijdbanen bestaat.
Clearly, a consequence of extending the reference periods would be to increase the flexibility available to companies.
De uitbreiding van de referentieperiodes heeft uiteraard meer flexibiliteit voor de bedrijven tot gevolg.

Voorbeeldzinnen voor "as a consequence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishTo this extent, increasing the flexibility of Order 20/ 78 is a logical consequence.
Een flexibeler toepassing van verordening 2078/92 is daarvan het logische gevolg.
EnglishAs a consequence, we remain concerned about the third-world cocoa producers.
Onze bezorgdheid blijft dan ook gaan naar de cacaoproducenten van de derde wereld.
EnglishThe humanitarian tragedy in Darfur is a direct consequence of this, among other things.
Het humanitaire drama in Darfour is hier onder meer een rechtstreeks gevolg van.
EnglishWhat is the political consequence of this non-positive Statement of Assurance?
Wat zijn de politieke gevolgen van dit uitblijven van een betrouwbaarheidsverklaring?
EnglishThis situation is a consequence of the way the elections were put in place.
Die situatie is het gevolg van de wijze waarop de verkiezingen zijn georganiseerd.
EnglishThat is the legal consequence of the Council's decision of December last year.
Dat is de juridische consequentie van het besluit van de Raad van december vorig jaar.
EnglishIt is the consequence of other phenomena, of structural phenomena to be precise.
Ze is het gevolg van andere verschijnselen, en meer bepaald structurele.
EnglishThere will be very wide consultation as a consequence of all we have now done.
Wat wij nu gedaan hebben, heeft tot gevolg dat er zeer breed overleg zal plaatsvinden.
EnglishIn my country 6 000 people died in 1997 as a direct consequence of smoking.
In mijn land zijn in 1997 6.000 mensen gestorven als direct gevolg van roken.
EnglishAnd, as a consequence, the Western view of Africa's economic dilemma is framed wrongly.
Om die reden is het westerse beeld van Afrika's economische dilemma vertekend.
EnglishAs a consequence, this type of request could be made by the British lorry drivers.
Daarom kunnen de Britse vrachtwagenchauffeurs dit soort eisen formuleren.
EnglishThis is the truth and is undeniably the fatal consequence of indiscriminate terrorism.
Dat is de waarheid en onweerlegbaar het fatale gevolg van nietsontziend terrorisme.
EnglishThe consequence of this would be that many projects would go under for lack of money.
Gezien de krappe begrotingen zouden dan talloze projecten moeten sneuvelen.
EnglishAs a consequence it should be complemented with the words: ' by the Commission '.
Dientengevolge zou de tekst moeten worden aangevuld met de woorden: " door de Commissie ".
EnglishThat would be a natural consequence of the enlargement begun in May 2004.
Dat is een natuurlijk gevolg van de uitbreiding die in mei 2004 is ingeleid.
EnglishI think we should be asking whether these transactions have an identical consequence.
De vraag moet mijns inziens zijn of transacties identieke gevolgen hebben.
EnglishAs a consequence, the Commission reserves the right to take appropriate action '.
Ten gevolge hiervan behoudt de Commissie zich het recht voor gepaste maatregelen te nemen?.
EnglishAs a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
Als gevolg hiervan zullen de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen drastisch toenemen.
EnglishHere too, this was the consequence of a drama that had involved Bremen Vulkan.
Ook daar gaat het om de gevolgen van een drama dat zich met Bremen Vulkan heeft voorgedaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "as a consequence" in Nederlands

consequence zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
as bijwoord