EN

artificial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Their accession marks the end of the artificial division of our continent.
Met hun toetreding wordt de kunstmatige scheidslijn op ons continent opgedaan gemaakt.
With artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
Wat kunstmatige intelligentie betreft, hebben ze niet alleen nog geen kunstmatige intelligentie gemaakt. ~~~ Ze zijn er nog niet eens in geslaagd kunstmatige domheid te maken.
Sustainability must take account of the fact that, in today's world, we cannot draw a distinction between the artificial setting and the natural setting.
Wij moeten goed beseffen dat er vandaag de dag vanuit het oogpunt van de duurzaamheid geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen kunstmatig en natuurlijk milieu.
artificial (ook: man-made)
The artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
Kunstmatig snel opfokken van kuikens en kalkoenen moet worden gestaakt.
It is a quite artificial concept and refers to something that has never really existed.
Die benaming is volkomen kunstmatig en dekt geen enkele werkelijkheid.
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
Dit kunstmatig product verdient geen financiële steun van de EU.
artificial
However, in electronic communications the frontiers are artificial.
Bij elektronische communicatie zijn grenzen echter artificieel.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
Het onderscheid tussen legale en gedwongen prostitutie is artificieel.
It also seems to me that any association between duty-free sales and the introduction of the euro would be artificial or even dangerous for the image of the Community.
Een verband tussen de belastingvrije verkoop en de invoering van de euro lijkt mij artificieel of zelfs gevaarlijk voor het imago van de Gemeenschap.
artificial (ook: affected)
By suddenly producing such artificial debates, we are not actually being honest with the people of the European Union either.
Eigenlijk zijn wij ook niet eerlijk ten opzichte van de burgers van de Europese Unie, als wij ineens een dergelijk gekunsteld debat creëren.
I regard the debate about exactly what is meant by a central United Nations role in the reconstruction of Iraq as being a somewhat artificial one.
De discussie over de vraag wat er precies onder een centrale rol van de VN bij de wederopbouw van Irak moet worden verstaan, beschouw ik als een enigszins gekunsteld debat.
First, artificial and conflict-ridden though they may have been, we must at all costs maintain the independence and territorial integrity of Bosnia-Herzegovina.
Ten eerste: hoe gekunsteld en vol conflictstof het ook kan zijn, wij moeten tegen elke prijs de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van BosniëHerzegowina handhaven.
artificial (ook: sought-after, wanted)
artificial
artificial (ook: affected)
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Die door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
A kind of artificial distribution of tasks has taken place between the European Union and the United States.
Er is een soort onnatuurlijke taakverdeling ontstaan tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
This really means nothing other than the fact that our society is very artificial and that we have far too much faith in non-sustainable methods of production.
Dat toont eigenlijk niets anders aan dan dat onze samenleving enorm onnatuurlijk is geworden en dat wij een veel te groot vertrouwen hebben in niet-duurzame productiemethoden.
artificial (ook: affected)
artificial

Voorbeeldzinnen voor "artificial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere never really was a 'western Balkans ', and it is a totally artificial concept.
Een Westelijke Balkan heeft nooit bestaan en is een volkomen kunstmatig begrip.
EnglishBut of course, we can deal with that because we can produce artificial spines.
Maar daar hebben we iets op gevonden, want we kunnen kunstmatige stekels produceren.
EnglishThese types of restriction have as their goal the artificial maintenance of high prices.
Doel van dit soort beperkingen is de prijzen op kunstmatige wijze hoog te houden.
EnglishThis could result in an artificial labour market dependent on constant subsidies.
Dat kan leiden tot een kunstmatige arbeidsmarkt, die van constante steun afhankelijk is.
EnglishWater and artificial proteins are injected, as if meat were not protein in itself.
Er worden water en vreemde eiwitten toegevoegd, alsof vlees zelf al geen eiwit zou zijn.
EnglishThe artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
Kunstmatig snel opfokken van kuikens en kalkoenen moet worden gestaakt.
EnglishIn reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Die door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
EnglishThe city is an artificial setting which is just as important as a natural setting.
De kunstmatige omgeving van de steden is even belangrijk als de natuur.
EnglishIt has created production conditions of an extreme, stressful and artificial nature.
Dit beleid heeft geleid tot extreme, moeilijke en kunstmatige productie-omstandigheden.
EnglishIt is great to live in semi-darkness and not always in the sunshine, in artificial light.
Het is mooi in de schemer te zitten en niet altijd in zonlicht of kunstlicht.
EnglishYou cannot take your account number with you and I think these are artificial barriers.
Er is geen nummerportabiliteit en volgens mij zijn dat kunstmatige grenzen.
EnglishTheir accession marks the end of the artificial division of our continent.
Met hun toetreding wordt de kunstmatige scheidslijn op ons continent opgedaan gemaakt.
EnglishImagine if we didn't have to rely on artificial lighting to get around at night.
Stel je voor dat we ons niet moesten verlaten op kunstlicht om ons 's nachts te verplaatsen.
EnglishThere can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
De humanitaire-hulpverlening en het militaire optreden verdragen geen kunstmatige scheiding.
EnglishThe distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
Het onderscheid tussen legale en gedwongen prostitutie is artificieel.
EnglishWe have to stop dangling artificial carrots in front of the applicant states and be honest.
We moeten de lidstaten niet langer aan het lijntje houden, maar eerlijk zijn.
EnglishFor almost half a century we lived with an artificial division of Europe.
We leefden bijna een halve eeuw met een kunstmatige splitsing van Europa.
EnglishI don't mean to say that I want no choice, but many of these choices are quite artificial."
Ik zeg niet dat ik geen keuze wil, maar vele van deze keuzes zijn nogal kunstmatig."
EnglishIt is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
Dat moet Europa niet willen regelen, dus geen kunstmatige bescherming.
EnglishReally what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.
We willen proberen om een soort van kunstmatig leven te creëren.

Synoniemen (Engels) voor "artificial":

artificial
artificial intelligence
English
artificial lake