EN

articulation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
articulation (ook: hinge, joint)
articulation (ook: joint, knuckle)
articulation
Women's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.
De vaardigheid van vrouwen om snel het juiste woord te vinden, basale articulatie gaat omhoog middenin de menstruele cyclus, wanneer oestrogeenlevels pieken.
articulation

Voorbeeldzinnen voor "articulation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think there is really something in that articulation that is quite nice.
Ik denk dat er in die geleding echt iets heel moois schuilt.
EnglishOur doubts concern mainly the articulation between such a directive and legislation at sectoral level.
Onze zorgen betreffen voornamelijk de koppeling tussen een dergelijke richtlijn en de wetgeving op sectorniveau.
EnglishI should like to dwell in particular on two terms: articulation between family and work and parité au quotidien.
Ik wil met name stil staan bij het woord articulation tussen gezins- en beroepsleven en het begrip parité au quotidien.
EnglishFirm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process
Het krachtig politiek leiderschap, de uitzonderlijke economische signalen, een duidelijke visie wat het hervormingsproces betreft "....
EnglishWomen's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.
De vaardigheid van vrouwen om snel het juiste woord te vinden, basale articulatie gaat omhoog middenin de menstruele cyclus, wanneer oestrogeenlevels pieken.
EnglishSecondly, its articulation with the association agreement in the overall framework of a Euro-Mediterranean agreement with that country.
Ten tweede, het verband dat bestaat tussen deze overeenkomst en de associatie-overeenkomst in het algemene kader van de Euro-mediterrane overeenkomst met dat land.
EnglishIt is clear that full and necessary articulation of arguments will ensure that decision-making in the enlarged Union is never easy.
Het is duidelijk dat het in de uitgebreide Unie nooit gemakkelijk zal zijn om besluiten te nemen, omdat iedereen de gelegenheid moet hebben om zijn argumenten te laten horen.
EnglishThe general trend resulting from the plenary debates is in line with the European Union's common positions, including the articulation with other instruments.
De algemene trend die uit de plenaire debatten naar voren is gekomen, stemt overeen met de gemeenschappelijke standpunten van de Europese Unie, met inbegrip van de koppeling aan andere instrumenten.
EnglishWe will need, at the appropriate time, to devote thought to a new articulation of the system of our own resources, one which would take into account the desiderata of some, and the needs of others.
Wij moeten inderdaad te gelegener tijd nadenken over een nieuwe aanpak van het stelsel van de eigen middelen en daarbij rekening houden met de wensen van sommigen en de behoeften van allen.

Synoniemen (Engels) voor "articulation":

articulation
articulately
English
articulateness
articulated lorry