"arsenal" in het Nederlands

EN

"arsenal" - vertaling Nederlands

NL

"arsenaal" - vertaling Engels

EN

arsenal {zelfstandig naamwoord}

volume_up
arsenal (ook: armory, armoury)
The reactionary legal arsenal is being reinforced with new provisions.
Het reactionair juridisch arsenaal wordt nu nog aangevuld met nieuwe wetsbepalingen.
In fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
De Europese Unie beschikt over een heel arsenaal van dergelijke middelen.
Ze hebben een ongelooflijk arsenaal hier.
arsenal (ook: armoury)
NL

arsenaal {het}

volume_up
Op dit moment is het noodzakelijk dat onze strijdkrachten de unieke eigenschappen van deze wapens in hun arsenaal behouden.
At this time, our armed forces need to retain the unique capabilities of these weapons in their armouries.
Vaccinatie is zeker niet het enige wapen in ons arsenaal, maar het moet wel volledig en effectief kunnen worden ingezet vanaf het begin van iedere uitbraak.
Vaccination is not the only tool in our armoury, but it must be fully and effectively used from the beginning of any outbreak.
Dit netwerk was en is een zeer waardevolle bijdrage aan ons arsenaal beleidsinstrumenten, ook al denk ik dat we er sterker gebruik van moeten maken.
That has been and remains a very valuable contribution to our policy armoury, although I think that we have to do rather more in making use of it.
Het reactionair juridisch arsenaal wordt nu nog aangevuld met nieuwe wetsbepalingen.
The reactionary legal arsenal is being reinforced with new provisions.
De Europese Unie beschikt over een heel arsenaal van dergelijke middelen.
In fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
Ze hebben een ongelooflijk arsenaal hier.
They have a freakin' arsenal here.
arsenaal (ook: wapenkamer)

Voorbeeldzinnen voor "arsenal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
De Europese Unie beschikt over een heel arsenaal van dergelijke middelen.
EnglishThe reactionary legal arsenal is being reinforced with new provisions.
Het reactionair juridisch arsenaal wordt nu nog aangevuld met nieuwe wetsbepalingen.
EnglishHe has no doubt that this ability will, one day, be a common tool in the military arsenal.
Hij twijfelde er niet aan dat dit op een dag een gewoon middel in het militaire arsenaal zou zijn.
EnglishWe are also concerned about the growing number of measures provided for the repressive arsenal.
Ook zijn wij bezorgd over het groeiende aantal voorziene bepalingen voor het repressieve arsenaal.
EnglishThe Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe's institutional arsenal.
Het Verdrag van Amsterdam is inderdaad een belangrijk wapen in het institutioneel wapenarsenaal van Europa.
EnglishIn conclusion, I would note that sit-ins are one of the most effective weapons in the trade unions’ arsenal.
Tot slot wijs ik erop dat een sit-in-staking een van de doeltreffendste wapens van een vakbond is.
EnglishA policy on conflict prevention is missing from our arsenal.
We hebben geen beleid voor preventie van conflicten.
EnglishIndia's nuclear tests are the response to China which has been developing its nuclear arsenal for years.
De kernproeven van de Indiërs vormen het antwoord op China, dat al jarenlang zijn wapenarsenaal uitbreidt.
EnglishIts repressive arsenal is moving ahead by leaps and bounds:
Haar repressieve mogelijkheden nemen sterk toe:
EnglishThe European Union does, however, have a legislative arsenal at its disposal in the field of maritime safety.
Welnu, de Europese Unie beschikt over een adequaat arsenaal wetten op het gebied van maritieme veiligheid.
EnglishHence his relentless efforts to build up an arsenal of extremely sinister weapons of mass destruction.
Vandaar ook diens niet aflatende streven een arsenaal van uiterst lugubere massavernietigingswapens aan te leggen.
EnglishWould that not strengthen the extremists and fundamentalists, who would then have a further argument in their propaganda arsenal?
Die zouden we zo immers nóg een argument geven dat ze in hun propaganda kunnen gebruiken.
EnglishIt has also unilaterally renounced its nuclear arsenal, as well as much of its conventional weaponry.
Ook heeft het unilateraal afstand gedaan van zijn kernwapenarsenaal, evenals van een groot deel van zijn conventionele wapens.
EnglishSimilarly, chemotherapy is part of the therapeutic arsenal to be used with discernment and moderation.
Ook de chemotherapie maakt deel uit van het therapeutische arsenaal dat met kennis van zaken en met mate moet worden gehanteerd.
EnglishWould it not be the US, rather, that was isolated if they could not bring to bear a whole arsenal of means of coercion?
Zouden de VS niet veeleer geïsoleerd staan als ze niet een heel arsenaal van drukkingmiddelen in stelling konden brengen?
EnglishShlubb and Klump were packing an arsenal
EnglishDisproportionate reprisals of that kind should be banished forever from the military arsenal of a civilised country.
Zulke buitensporige vergeldingsmaatregelen moeten voor altijd uit het militaire arsenaal van elk beschaafd land worden gebannen.
EnglishWe regard this procedure as an important legislative weapon of Parliament's arsenal and we intend to use it.
Wij zien deze procedure als een belangrijk juridisch wapen in het parlementaire arsenaal en wij zijn ook vast van plan het te gebruiken.
EnglishThey have a freakin' arsenal here.
EnglishThe aim now is to further strengthen and harmonise the criminal arsenal available to the Member States for dealing with terrorism.
Nu wil men het strafrechterlijk arsenaal van de lidstaten tegen het terrorisme nog verder versterken en harmoniseren.

Synoniemen (Engels) voor "arsenal":

arsenal