EN

arrived {voltooid deelwoord}

volume_up
arrived (ook: gained weight)
This information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
Die informatie was tot het drukken van deze resolutie nog niet aangekomen.
The Council has arrived in Strasbourg and the minister is on his way.
De Raad is in Straatsburg aangekomen en de minister is onderweg hierheen.
It was blocked off by ourlong-lost friends...... who had finally arrived.
Die weg was afgesneden door onze vrienden...... die eindelijk aangekomen waren.
arrived (ook: ended up)
volume_up
beland {volt.deelw.}
I was very happy when I arrived at the European Parliament and found that here, hardly anybody, or rather nobody at all smokes in committee meetings.
Ik was destijds dan ook erg blij toen ik hier in het Europees Parlement belandde en zag dat er zo weinig gerookt wordt en dat er in de commissies zelfs helemaal niet gerookt wordt.

Voorbeeldzinnen voor "arrived" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
Een groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
EnglishOnce again, the compromise arrived at means that there will be no conciliation.
Nogmaals, het bereikte compromis betekent dat er geen bemiddeling nodig zal zijn.
EnglishSo I do believe this is an idea which has arrived, but simply not implemented.
Dus ik denk dat dit idee gearriveerd is, maar nog moet worden geïmplementeerd.
EnglishThis compromise solution was arrived at after careful negotiations over many months.
Dit compromis werd pas bereikt na verschillende maanden moeizaam onderhandelen.
EnglishIt is important to implement the conclusions arrived at in Barcelona swiftly.
Het is van belang dat de in Barcelona aangenomen besluiten snel worden uitgevoerd.
EnglishSo I believe primary education is an idea which is arrived but not yet implemented.
Dus ik geloof dat basisonderwijs als idee gearriveerd, maar nog niet ingevoerd is.
EnglishThe first day of that has now arrived, and I have still not received a reply.
Welnu, die is vandaag begonnen maar ik heb nog steeds geen antwoord ontvangen.
EnglishThis information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
Die informatie was tot het drukken van deze resolutie nog niet aangekomen.
EnglishSo we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.
We kwamen daar alleen met onze ladders en we realiseerden ons dat ze te kort waren.
EnglishThe Colajanni report has arrived far too late, but better late than never.
Het verslag-Colajanni komt eigenlijk veel te laat, maar beter te laat dan nooit.
EnglishMr President, I should like to report that we have arrived safely here in Strasbourg.
Voorzitter, ik wil u melden dat we veilig zijn aangekomen hier in Straatsburg.
EnglishThe text on which we voted is a good text and we arrived at a good compromise.
Wij zijn het eens geworden over een goede tekst en over een goed compromis.
EnglishThe Belgian civil protection service arrived, but nothing was organised.
De Belgische civiele bescherming kwam daar aan, maar er was niets georganiseerd.
EnglishApproximately half of my neighbours had arrived as immigrants from other countries.
Ongeveer de helft van mijn buren bestond uit immigranten uit andere landen.
EnglishIt was blocked off by ourlong-lost friends...... who had finally arrived.
Die weg was afgesneden door onze vrienden...... die eindelijk aangekomen waren.
EnglishIn the morning, before I arrived at the prison and death row, I gave a press conference.
De ochtend voordat ik naar de dodencel ging, heb ik een persconferentie gegeven.
EnglishYesterday, I left home before 1 p. m. and arrived here just before 8 p. m.
Gisteren ben ik voor 13.00 uur van huis gegaan en ik was hier even voor 20.00 uur.
EnglishEven though I arrived late, I have had both an answer and a chance to reply.
Hoewel ik te laat was, heb ik antwoord gekregen en krijg ik gelegenheid tot repliek.
EnglishWe arrived at these views on the basis of the reports being presented today.
Wij hebben deze opgesteld aan de hand van de vandaag voorgestelde verslagen.
EnglishAnd when I was seven years old, all of a sudden, a search party arrived at my home.
Toen ik zeven jaar oud was, kwam er opeens een zoekcommitee bij mij thuis.

Synoniemen (Engels) voor "arrival":

arrival