"to arrive at" in het Nederlands

EN

"to arrive at" - vertaling Nederlands

EN

to arrive at {werkwoord}

volume_up
to arrive at (ook: to end up, to get)
Indeed, that is where, every year, 300 000 lorries arrive from Turkey.
Daar namelijk arriveren ieder jaar 300 000 vrachtwagens uit Turkije.
At our current velocity, we will arrive at sector 1045 in approximately 40 minutes, sir.
Met onze huidige snelheid arriveren we in sector 1045 over ongeveer 40 minuten, sir.
We are expecting him to arrive at some stage.
Wij verwachten dat hij in een later stadium zal arriveren.
When they arrive they are always in a pitiable state.
Als zij aankomen, verkeren zij bijna altijd in een erbarmelijke toestand.
We know how many of these people arrive in the Canary Islands.
Wij weten hoeveel van deze mensen op de Canarische eilanden aankomen.
These are mostly ports, where goods arrive and are exported again free of customs.
Tolvrije zones zijn vooral zeehavens waar goederen aankomen en ook weer vertrekken zonder te worden ingeklaard.

Voorbeeldzinnen voor "to arrive at" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English. ~~~ Flowers will arrive by the truckload.
Je zal talloze gourmetmaaltijden eten, Hele vrachten bloemen zal je ontvangen.
EnglishOtherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
Anders kom je niet tot een serieuze geïntegreerde en gebalanceerde benadering.
EnglishIt is an important point and it should be possible to arrive at a figure.
Dit is een belangrijk punt en het moet mogelijk zijn om tot een cijfer te komen.
EnglishInvestors, of course, can leave as quickly as they arrive, taking their money with them.
Investeerders kunnen natuurlijk net zo snel met hun geld verdwijnen als ze komen.
EnglishAnd please, beware of fair-weather friends who arrive by your side at the eleventh hour!
En alstublieft, hoedt u voor vrienden die op het laatste moment mooi weer spelen!
EnglishLetters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
Naar Straatsburg gaat het iets beter, maar nog altijd veel te langzaam.
EnglishThe aim of the Green Paper is to arrive at a framework directive for consumer policy.
Doel van het Groenboek is te komen tot een kaderrichtlijn voor het consumentenbeleid.
EnglishThis is the roof, saving money, and this is the first species to arrive here.
Dit is het dak, terwijl het geld uitspaart, en dit is de eerste soort die hier aankomt.
EnglishThus it is, ladies and gentlemen, that we arrive at a real regulatory monster.
En zo, dames en heren, creëren we met ons allen een normatief monstrum.
EnglishSo, remember, when you arrive in Parliament tomorrow to vote in favour ’.
Denk er aan, als je morgen in het Parlement bent, moet je vóór stemmenu201D.
EnglishAnd through these sort of generations of design meetings we arrive at a design.
Via die generaties van ontwerp-bijeenkomsten komen we tot een ontwerp.
EnglishMany arrive in our Member States and graft many hours for little pay.
Velen komen in onze lidstaten binnen en zij draaien vele uren voor weinig geld.
EnglishAt our current velocity, we will arrive at sector 1045 in approximately 40 minutes, sir.
Met onze huidige snelheid arriveren we in sector 1045 over ongeveer 40 minuten, sir.
EnglishWhat we really want is to arrive right here, so we can stop the epidemic.
Waar we echt toe willen komen is hier te vertrekken om de epidemie te kunnen stoppen.
EnglishI hope that we shall arrive at a satisfactory agreement on this point for the future.
Ik hoop dat wij hierover in de toekomst tot een bevredigende overeenkomst zullen komen.
EnglishWe will not arrive at such a situation without a struggle and without progressive reforms.
Deze situatie is onhaalbaar zonder strijd en hervormingen op de lange termijn.
EnglishOf course it is vexatious when reports either arrive late or are incomplete.
Uiteraard is het irritant als de meldingen te laat of slechts gedeeltelijk gedaan worden.
EnglishYou are going to reassume command until my people arrive to finish the job,
Dan pak je de leiding terug tot mijn mensen er zijn om het af te maken.
EnglishAnd then, perhaps, they will eventually arrive at a satisfactory result.
Uiteindelijk zullen zij dan misschien tot een bevredigend resultaat komen.
EnglishHowever, it has taken three whole years to arrive at today's debate.
Maar het heeft helaas drie jaar geduurd voordat een dergelijk debat mogelijk werd.

Vergelijkbare vertalingen voor "to arrive at" in Nederlands

at voorzetsel
to look at werkwoord
Dutch