EN

arrival {zelfstandig naamwoord}

volume_up
arrival (ook: coming)
The arrival of the euro is precisely the opportunity for us as politicians to take the lead.
Juist door de komst van de euro moeten wij hier als politiek het voortouw nemen.
The arrival of the euro will also entail a lot of practical questions for consumers.
De komst van de euro brengt voor de consumenten ook veel praktische problemen met zich mee.
We must take advantage of the consequences of the euro's arrival.
Wij moeten de conclusies trekken uit de komst van de euro.
Imported food and feed will be submitted to import controls upon arrival.
Geïmporteerde diervoeders en levensmiddelen zullen bij aankomst worden gecontroleerd.
On arrival it was discovered that one of the canisters had corroded and was leaking radiation.
Bij aankomst werd ontdekt dat een van de vaten was doorgeroest en straling was ontsnapt.
Such measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.
Dergelijke maatregelen zouden bovendien een meer ordelijke aankomst in de Europese Unie in de hand werken.

Voorbeeldzinnen voor "arrival" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Northern Dimension is a later arrival in the sphere of EU activity.
De noordelijke dimensie is een nieuwkomer op het werkterrein van de Europese Unie.
EnglishImported food and feed will be submitted to import controls upon arrival.
Geïmporteerde diervoeders en levensmiddelen zullen bij aankomst worden gecontroleerd.
EnglishThe arrival of the euro is precisely the opportunity for us as politicians to take the lead.
Juist door de komst van de euro moeten wij hier als politiek het voortouw nemen.
EnglishI was detained in another meeting and I tried to time my arrival too finely.
Ik woonde een andere vergadering bij en heb onvoldoende marge genomen.
EnglishThe arrival of the euro will also entail a lot of practical questions for consumers.
De komst van de euro brengt voor de consumenten ook veel praktische problemen met zich mee.
EnglishIn Syria, the arrival in power of President Al-Assad has given rise to a great deal of hope.
Toen in Syrië president Assad aan de macht kwam wekte dit aanzienlijke hoop.
EnglishI think that we should all welcome the arrival of this social policy agenda.
Ik denk dat wij ons allemaal gelukkig moeten prijzen met deze agenda voor het sociaal beleid.
EnglishWe look forward to their arrival, and I would just like to say something by way of appreciation.
Wij verheugen ons daarop, en ik zou deze twee landen een compliment willen maken.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, my apologies for the slight delay in my arrival.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn verontschuldigingen voor deze lichte vertraging.
EnglishLadies and gentlemen, we are awaiting the arrival of Mr Fischler, who is a few minutes late.
Geachte afgevaardigden, we wachten op de heer Fischler, die enkele minuten te laat is.
EnglishThe opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.
Het starten van de toetredingsonderhandelingen is zowel een eind- als een beginpunt.
EnglishThe arrival of this amendment was somewhat delayed, so I hope this was merely an oversight.
Deze wijziging kwam vrij laat en ik hoop dus dat het slechts om een onachtzaamheid gaat.
EnglishFirst of all, I should like to congratulate Mr Mayol on his arrival here in this House.
Ik wil de heer Mayol allereerst welkom heten hier in dit Parlement.
EnglishLet me begin with a word of apology for my delayed arrival this afternoon.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij allereerst verontschuldigen omdat ik vanmiddag te laat was.
EnglishFirst of all, the arrival of the euro is the success of a method based firstly on political will.
De komst van de euro is in de eerste plaats te danken aan de gedeelde politieke wil.
EnglishUpon my arrival in New York, I decided -- they were children of sugar plantation workers.
Na mijn terugkomst in New York besloot ik -- het waren de kinderen van suikerplantagewerkers.
EnglishOn arrival it was discovered that one of the canisters had corroded and was leaking radiation.
Bij aankomst werd ontdekt dat een van de vaten was doorgeroest en straling was ontsnapt.
EnglishCongratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
EnglishMr President, I am grateful to Mr Ferber for his kind remarks on my timely arrival.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Ferber voor zijn vriendelijke woorden over mijn tijdige komst.
EnglishWe are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.

Synoniemen (Engels) voor "arrival":

arrival