EN

arrest {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The arrest of anti-slavery activists must be rectified immediately.
De arrestatie van de antislavernijactivisten moet onmiddellijk ongedaan gemaakt worden.
In this context, we are dealing only with the arrest of General Pinochet, and nothing else.
Het gaat in dit verband enkel om de arrestatie van generaal Pinochet en om niets anders.
Guarantees you a big arrest and an accommodation.
Gegarandeerd een grote arrestatie en een onderscheiding.
I'm placing you under arrest for future murder taking place today at 08: 00 hrs
Je bent onder arrest wegens een toekomstige moord, die vandaag plaatsvindt om 8: 00.
You're under arrest for the shooting of Agent Julio Martin.
Jullie staan onder arrest wegens het neerschieten van agent Julio Martin.
Het spijt me, u staat onder arrest.
The arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.
De aanhouding van een Spaans schip en de bittere strijd die daarop volgde, behoren nu tot het verleden.
The arrests of Mr Yorongar and some journalists, in particular, have been monitored closely.
Wij volgen met name de aanhouding van de heer Yorongar en een aantal journalisten op de voet.
The second event which has been followed with great interest by this Parliament was the arrest on 11 June, of General Oviedo.
De tweede gebeurtenis die dit Parlement met veel belangstelling heeft gevolgd, was de aanhouding van generaal Oviedo op 11 juni.
I therefore wonder whether the right to a review of arrests could be a consideration in the issue of remand times.
Ik vraag mij daarom af of het recht op een herziening van een arrestatie een aspect kan zijn in de kwestie van de duur van de voorlopige hechtenis.
They were then found at another airport and it was at this other airport that they were arrested, having been warned what would happen beforehand.
Zij zijn uiteindelijk dus in hechtenis genomen op een andere luchthaven nadat hun duidelijk was verteld hoe de zaken ervoor stonden.
The next item is the statements by the Council and the Commission on the arrest of Abdullah Öcalan and the need for a political solution to the Kurdish question.
Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over de hechtenis van Abdullah Öcalan en de noodzaak een politieke oplossing te vinden voor het Koerdische probleem.
NL

arrest {het}

volume_up
Je bent onder arrest wegens een toekomstige moord, die vandaag plaatsvindt om 8: 00.
I'm placing you under arrest for future murder taking place today at 08: 00 hrs
Jullie staan onder arrest wegens het neerschieten van agent Julio Martin.
You're under arrest for the shooting of Agent Julio Martin.
I'm sorry, you're under arrest.
Ik heb dat arrest aangehaald vanwege het belang voor één kwestie.
I cited that decision because it is important for one thing, Mr Commissioner.
We kunnen dus niet op de oude voet doorgaan alsof er geen arrest was.
So we cannot continue as if the decision had not happened.
Het heeft zich uitgesproken over 1996, het volstaat het arrest na te lezen.
It made a decision for 1996, that is exactly what it did in the judgement, which it suffices to read.
De beslissende vraag is namelijk niet of men het arrest in acht moet nemen.
The crucial point is not whether a judgement has to be complied with.
Na het eerste arrest is er helaas niets veranderd.
Unfortunately, nothing was settled after the first judgement.
Het heeft zich uitgesproken over 1996, het volstaat het arrest na te lezen.
It made a decision for 1996, that is exactly what it did in the judgement, which it suffices to read.
In 1997 is hij in vrijheid gesteld, maar hij bevindt zich desondanks nog altijd in " administratief " arrest, wat betekent dat hij niet vrij mag rondreizen en niet vrij zijn religie mag belijden.
He was freed in 1997 and, despite being set free, he is still under 'administrative ' detention and it is still impossible for him to travel freely and freely practice his religion.

Voorbeeldzinnen voor "arrest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe evidence of the released videotape led to the immediate arrest of Manuel Pla.
Met de vrijgegeven band als bewijs, is Manuel Pla onmiddellijk gearresteerd.
EnglishI was asked very particularly by Mr Schulz about the European arrest warrant.
Mij werd gevraagd naar het Europees arrestatiebevel, met name door de heer Schulz.
EnglishI'm placing you under arrest for future murder taking place today at 08: 00 hrs
Je bent onder arrest wegens een toekomstige moord, die vandaag plaatsvindt om 8: 00.
EnglishThe same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Dat geldt ook voor het tweede voorstel inzake het Europees arrestatiebevel.
EnglishI have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
EnglishMr Bossi went on to say that the European arrest warrant is a crime in itself ’.
Hij gaat verder: u201CHet Europees arrestatiebevel is op zichzelf al een misdaadu201D.
EnglishOur Group, undoubtedly like many others here, welcomes this arrest with open arms.
Onze fractie juicht ongetwijfeld net als vele andere hier, juicht die arrestatie toe.
EnglishThree years after the arrest warrant was adopted, the situation remains unchanged.
Drie jaar na de aanname van het arrestatiebevel is de situatie onveranderd.
EnglishBecause if we want to implement Tampere, we need the European arrest warrant.
Als we Tampere willen omzetten, hebben we immers dat Europees arrestatiebevel nodig.
EnglishIn the name of the Galactic Senate of the Republic, you are under arrest, Chancellor.
Kanselier, ik arresteer u in naam van de Galactische Senaat van de Republiek.
EnglishThis man is still under house arrest and must report to the police every day.
Deze man is nog altijd onder huisarrest en moet zich dagelijks melden bij de politie.
EnglishMr President, the European arrest warrant was saved in the nick of time.
Mijnheer de Voorzitter, het Europese arrestatiebevel is op het nippertje gered.
EnglishThe eighth and last point is the arbitrary arrest of Tomislav Matanovic.
Tot slot het achtste punt: de willekeurige gevangenneming van Tomislav Matanovic.
EnglishTopical and urgent subjects of major importanceArrest of General Pinochet
Actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwestiesArrestatie van generaal Pinochet
EnglishHowever, I would like to speak with particular reference to the European arrest warrant.
Ik wil het echter in het bijzonder hebben over het Europees arrestatiebevel.
EnglishI understand that the European Arrest Warrant has been implemented by eight Member States.
Het Europees arrestatiebevel wordt nu door acht lidstaten ten uitvoer gelegd.
EnglishThe scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
De arrestatieplek, de plek van het foutief identificeren, de alibi-locatie.
EnglishI will repeat that quotation: ‘ The European arrest warrant is a crime in itself.
Ik citeer dat nog een keer: u201CHet Europees arrestatiebevel is op zichzelf al een misdaad.
EnglishWhen they came to arrest my gypsy neighbour, I did not speak up, because I was not a gypsy.
Toen ze de zigeuners kwamen halen, heb ik niets gezegd, want ik was geen zigeuner.
EnglishThe Commission welcomes the recent arrest by S-FOR of a suspected war criminal.
De Commissie juicht de recente arrestatie van een vermeende oorlogsmisdadiger door SFOR toe.

Synoniemen (Engels) voor "arrest":

arrest
arrest warrant