"array" in het Nederlands

EN

"array" - vertaling Nederlands

EN

array {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I want to talk specifically about the array that you see on the top.
Ik wil het nu hebben over de reeks die je daar bovenaan ziet.
And in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
Het resultaat is iets dergelijks: een reeks elektroden die in het slakkenhuis worden ingeplant.
EEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
Voor EEG-metingen gebruikt men meestal een haarnet met een reeks sensoren, zoals je hier op de foto kunt zien.

Voorbeeldzinnen voor "array" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
Het behelst een aantal verbeteringen ten opzichte van de Overeenkomst van Dublin.
EnglishThey should not be made the scapegoats for a vast array of social ills.
Ze mogen niet tot zondebok worden gemaakt van allerlei maatschappelijke problemen.
EnglishThey're sending out a fantastic array of scent to any insect that'll have it.
Ze sturen een fantastische geur uit voor ieder insect dat er tuk op is.
EnglishWe also know, Commissioner, that a whole array of economic interests are at stake here.
We weten ook, commissaris, dat hier een groot aantal economische belangen op het spel staan.
EnglishWe do not need another array of regulation or army of inspectors.
We hebben geen behoefte aan weer een hele serie regels of een leger van inspecteurs.
EnglishSo, we put tumors --- and now we have over 100 tumors -- on our array.
Dus plaatsten we tumoren - meer dan 100 tumoren - op onze array.
EnglishThis is a dense array EEG MRI tracking 156 channels of information.
Dit is een 'Dense Array EEG MRI' die 156 informatiekanalen meet.
EnglishNow, there's a huge array of nations around that global average.
Nu is er een groot scala aan landen rond het mondiale gemiddelde.
EnglishI want to talk specifically about the array that you see on the top.
Ik wil het nu hebben over de reeks die je daar bovenaan ziet.
EnglishAnd in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
Het resultaat is iets dergelijks: een reeks elektroden die in het slakkenhuis worden ingeplant.
EnglishWe now have an array of amendments to vote on, both to the Regulation and to the directive.
We hebben intussen een hele serie amendementen op de verordening en op de richtlijn waarover we moeten stemmen.
EnglishThere had been advance indications that there would be a vast array of tests, but the overall test result is unsatisfactory.
Er is net al gezegd dat er veel getest wordt, maar de kandidaat is niet geslaagd.
EnglishThere's a big array of the ways of dealing with this.
Er is een groot scala aan manieren om hiermee om te gaan.
EnglishAnd these organisms, because they're very separate from the surface, make a vast array of novel compounds.
Omdat deze organismen erg apart van het oppervlak leven, maken ze een breed scala aan nieuwe verbindingen aan.
EnglishThe more we keep on using the oil, particularly the imported oil, the more we face a very obvious array of problems.
Naarmate we doorgaan met olie gebruiken, met name de geïmporteerde olie, hoe meer problemen we krijgen.
EnglishThese days, democracy is created by everyone having equal access to a diverse array of information.
Vandaag de dag wordt democratie zo gerealiseerd dat iedereen een gelijkwaardige toegang tot veelzijdige informatie heeft.
EnglishEEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
Voor EEG-metingen gebruikt men meestal een haarnet met een reeks sensoren, zoals je hier op de foto kunt zien.
EnglishThat dynamism results to a large extent from the vast array of regional and sub-regional mechanisms available to us.
Deze dynamiek komt vooral voort uit het brede scala van regionale en subregionale mechanismen dat we ter beschikking hebben.
EnglishWe can turn it into a dazzling array of materials, medicine, modern clothing, laptops, a whole range of different things.
We kunnen het in onnoemelijk vele materialen omtoveren, medicijnen, moderne kleding, laptops, vele verschillende dingen.
EnglishA whole array of EU Member States are, alas, directly involved in this occupation – the United Kingdom and Poland among them.
Helaas is een groot aantal EU-lidstaten rechtstreeks betrokken bij deze bezetting, onder andere Groot-Brittannië en Polen.

Synoniemen (Engels) voor "array":

array