EN

arrangement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Dit voorstel vormt een positieve regeling voor de financiering van milieubeleid.
The arrangement has contributed to a stable development of the market.
De regeling heeft bijgedragen aan een stabiele ontwikkeling van de markt.
That is an arrangement of which we approve and that appears to operate well.
Dat is een regeling die wij goedkeuren en die goed lijkt te werken.
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Het akkoord volgt op een overeenkomst die zeer rendabel was voor de Europese Unie.
Lastly, we cannot agree to a transitional arrangement.
Tenslotte kunnen wij ons niet akkoord verklaren met een overgangsregeling.
Nor can I accept an arrangement whereby those Articles are to be made optional.
Ook kan ik niet akkoord gaan met een oplossing waarbij deze artikelen facultatief worden gemaakt.
But the spatial arrangement of the images here is actually meaningful.
De ruimtelijke schikking van de beelden heeft hier betekenis.
A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.
Een hoge entropieconfiguratie is er een waarin er vele schikkingen zijn die er zo uitzien.
Nevertheless, colleagues have made arrangements, changed their flights and so on.
Onze collega's hebben echter de nodige schikkingen getroffen, hun vliegtuigtickets besteld enzovoort.
These would be constructive arrangements.
Dat is een goede maatregel.
Accordingly, for a measure to come under the blue box arrangement, appropriate supply reduction measures would have to be adopted.
De voorwaarde voor opname van een maatregel in de blue box is dat bepaalde maatregelen worden getroffen voor de beperking van het aanbod.
Madam President, this proposal for a directive relates to Austria and Germany's derogation from the duty-free arrangements.
Mevrouw de Voorzitter, het onderhavige voorstel voor een richtlijn heeft betrekking op een afwijkende maatregel van de duty-free-regeling voor Duitsland en Oostenrijk.
arrangement (ook: ordering, ranking)
Naturally this is not a final arrangement to improve the organization of wine-growing areas and wine markets; that much is absolutely clear.
Natuurlijk gaat het hier niet om een definitieve regeling voor een betere ordening van de wijnbouwarealen en - markten, dat is overduidelijk.
arrangement (ook: package)
Now this is a MIDI arrangement of Rachmaninoff's Prelude.
Dit is een MIDI-arrangement van de prelude van Rachmaninoff.
There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.
Daar flikkert één enkele kaars in het midden; door een arrangement van reflectieglazen weerkaatst die oneindig in alle richtingen.
NL

arrangement {het}

volume_up
Dit is een MIDI-arrangement van de prelude van Rachmaninoff.
Now this is a MIDI arrangement of Rachmaninoff's Prelude.
Daar flikkert één enkele kaars in het midden; door een arrangement van reflectieglazen weerkaatst die oneindig in alle richtingen.
There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.
arrangement (ook: pakket, pak)

Voorbeeldzinnen voor "arrangement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe present arrangement may even be contrary to Article 50 of the EC Treaty.
De huidige regeling is mogelijk zelfs strijdig met artikel 50 van het EG-Verdrag.
EnglishI have to say that I regard this opting-out arrangement as absolutely absurd.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik deze -mogelijkheid volstrekt absurd vind.
EnglishThere is also a special arrangement under the current GSP called 'GSP – plus '.
Onder het huidige SAP valt ook een speciale regeling die SAP+ wordt genoemd.
EnglishEven the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
Zelfs de Amerikanen - en dat is nieuw - pleiten voor deze vanzelfsprekende oplossing.
EnglishThis arrangement is beneficial for the European Union and also for our own country.
Deze constructie is nuttig voor de Europese Unie, en ook voor ons eigen land.
EnglishThe agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Het akkoord volgt op een overeenkomst die zeer rendabel was voor de Europese Unie.
EnglishThe whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
De hele regeling zou dan niet eens meer het papier waard zijn waarop zij geschreven is.
EnglishWhy, then, does the Commission continue to defend such an unfair arrangement?
Waarom gaat de Commissie door met zo'n onrechtvaardige regeling te steunen?
English'The following Articles 1-5 shall apply by way of a transitional arrangement '.
"... gelden als overgangsregeling de volgende artikelen 1 tot en met 5 ".
EnglishI very much regret that the arrangement with the Council has not worked out.
Ik betreur ten zeerste dat u met de Raad geen afspraken heeft kunnen maken.
EnglishThis proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Dit voorstel vormt een positieve regeling voor de financiering van milieubeleid.
EnglishThis new proposal takes up the main points contained in the first arrangement.
In dit nieuwe voorstel zijn de belangrijkste punten van het eerste voorstel overgenomen.
EnglishI know that the Finance Ministers are looking for some arrangement outside the budget.
Ik weet dat de ministers van financiën zoeken naar een regeling buiten de begroting.
EnglishI believe we should have an arrangement that strengthens the asylum procedure.
De gang van zaken binnen de asielprocedure moet juist verbeterd worden.
EnglishFrom the point of view of this Parliament, this type of arrangement cannot be allowed.
Vanuit het gezichtspunt van dit Parlement zijn dergelijke wanpraktijken ontoelaatbaar.
EnglishI would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
Ik zou de Voorzitter willen vragen om dit met Air France beter te regelen.
EnglishThe Member States are responsible for providing an adequate transitional arrangement.
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor een fatsoenlijk overgangsrecht.
EnglishAs a compromise arrangement I think and I hope it will be very successful.
Ik denk en ik hoop dat het zeer geslaagd zal zijn als compromisregeling.
EnglishThe OCTs will continue to enjoy the most favourable trade arrangement granted by the Community.
De LGO zullen de gunstigste handelsregeling met de Gemeenschap blijven genieten.
EnglishUnder this arrangement old EU Member States are at an advantage compared with new ones.
Met deze regeling zijn oude lidstaten van de EU in het voordeel ten opzichte van nieuwe.

Synoniemen (Engels) voor "arrangement":

arrangement
flower arrangement