EN

to arouse [aroused|aroused] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
to arouse (ook: to rouse)
It should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
Kort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
The necessary chapter on employment must not arouse any false hopes.
Het onontbeerlijke hoofdstuk over de werkgelegenheid mag geen valse verwachtingen wekken.
I do not think it makes sense to arouse expectations that we can never satisfy.
Naar mijn idee is het zinloos om verwachtingen te wekken die wij niet kunnen waarmaken.
Many sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Veel sceptici hebben onderweg vast en zeker gerechtvaardigde woede bij u opgewekt.
But the conditions for compassion to be activated, to be aroused, are particular conditions.
Maar de omstandigheden waaronder medeleven wordt geactiveerd, wordt opgewekt, die omstandigheden zijn bijzonder.
to arouse

Voorbeeldzinnen voor "to arouse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishForked tongues arouse distrust in our countries and the candidate countries.
Met gespleten tong spreken is verdacht in onze landen en in de kandidaat-landen.
EnglishIt seems to be difficult to arouse any sympathy for environmental standpoints.
Het blijkt moeilijk te zijn om nog begrip te krijgen voor milieustandpunten.
EnglishI do not think it makes sense to arouse expectations that we can never satisfy.
Naar mijn idee is het zinloos om verwachtingen te wekken die wij niet kunnen waarmaken.
EnglishIt should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
Kort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
EnglishUnfortunately, this hearing did not arouse a great deal of interest among our colleagues.
Het is jammer dat onze collega's niet veel belangstelling hadden voor deze hoorzitting.
EnglishInstead, the confusion governing action in this field serves only to arouse suspicion.
De verwarring die in het verslag over deze kwestie bestaat, leidt alleen maar tot wantrouwen.
EnglishThe necessary chapter on employment must not arouse any false hopes.
Het onontbeerlijke hoofdstuk over de werkgelegenheid mag geen valse verwachtingen wekken.
EnglishIt keeps matters neat, does not arouse excessive expectations, and can be monitored.
Dat houdt de zaken overzichtelijk, roept geen overdreven verwachtingen op en is bovendien controleerbaar.
EnglishAnd so it is easy to understand why forests arouse so much passion in the debate.
Daarom is het gemakkelijk te verklaren dat juist de bosbouw ook heel veel emoties heeft losgemaakt tijdens de discussie.
EnglishWe should perhaps have realised that the Irish referendum would arouse discussion but we did not.
Men had natuurlijk kunnen voorzien dat het referendum in Ierland aanleiding zou geven tot discussie, maar dat heeft men dus niet gedaan.
EnglishWe should not arouse false expectations.
EnglishIt is rare that monetary issues arouse passions, apart from the panic we sometimes see when a crisis occurs.
Mijnheer de Voorzitter, het gebeurt maar zelden dat monetaire kwesties emoties oproepen, behalve dan soms paniek in geval van crisis.
Englishto arouse someone's interest in sth
EnglishEndeavours to arouse entrepreneurial spirit and impart the relevant knowledge must start in schools and universities.
We moeten er op de scholen en universiteiten al mee beginnen ondernemerszin aan te kweken en de daarvoor nodige kennis over te brengen.
EnglishThe weight of history is now being used as a potent weapon to arouse popular resentment against President Gbagbo and France.
De last van het verleden wordt nu ingezet als krachtig wapen om haat te zaaien onder de bevolking tegen president Gbagbo en Frankrijk.
EnglishThese are documents which always arouse keen interest among journalists and entities involved in social issues.
Dit zijn documenten waarvoor altijd veel interesse bestaat van de zijde van journalisten en organisaties die zich bezighouden met sociale kwesties.
Englishto arouse someone's interest in
EnglishI say this in all frankness, so as not to arouse false expectations, and I also say it here because Parliament is a budgetary authority.
Dat zeg ik in alle eerlijkheid, om geen illusies te wekken, en dat zeg ik ook omdat het Parlement een begrotingsautoriteit is.
EnglishThis does arouse suspicion.
EnglishIs it not better then not to arouse such high hopes in people's minds with about the networks ' impact on employment?
Is het daarom niet beter om ten aanzien van het effect van de netwerken voor de werkgelegenheid bij de burger minder hooggespannen verwachtingen te wekken?

Synoniemen (Engels) voor "arousal":

arousal