EN

around {bijwoord}

volume_up
around (ook: roughly)
Now one other thing happened around this same time.
Omstreeks deze periode gebeurde nog iets anders.
That is the reason why Agenda 2000 recommends such an intergovernmental conference to start somewhere around or shortly after the year 2000.
Daarom wordt in Agenda 2000 aanbevolen omstreeks of kort na het jaar 2000 een dergelijke intergouvernementele conferentie van start te laten gaan.
On 19 January, I left the Parliament building in Brussels around 8 p. m. by the exit onto the Wiertzstraat, going towards the rue de Wavre.
Op 19 januari verliet ik omstreeks 20.00 uur het Parlement in Brussel via de uitgang aan de Wiertzstraat, richting rue de Wavre.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
Mensen en volken verbinden zich rondom iets of tegen iets.
The peaceloving forces, especially those around Rugova, must be supported.
De vredelievende groeperingen, vooral die rondom Rugova, moeten gesteund worden.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
De hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.

Voorbeeldzinnen voor "around" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
Ik draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
EnglishWe now have traps with some padding around them which are supposed to be humane.
Er zijn nu zogenaamde " beklede " wildklemmen die geacht worden humaan te zijn.
EnglishThe tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
In de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Er is momenteel veel te veel luchtverontreiniging, met name in en rond havens.
EnglishSo Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.
Dus Browniaans beweging, die toevallig een ruwheid van twee heeft, draait rond.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
EnglishIt reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
Het weerschalde over de hele wereld, en de echo zal nog lang hoorbaar blijven.
EnglishThe nurses, anesthesiologist, the surgeon, all the assistants are waiting around.
De verpleegkundigen, anesthesist, de chirurg, alle assistenten zitten te wachten.
EnglishSo you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
Dus je kijkt om je heen, waar je gaat landen, en je probeert je voor te bereiden.
EnglishCancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
Kanker is een ziekte die elk jaar miljoenen mensen over de hele wereld treft.
EnglishMountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.
Bergketens, platentektoniek, bewegen de continenten rond, vormen ertsafzettingen.
EnglishWe pushed them around on the site to make very literal contextual relationships.
We duwden ze rond op de site om heel letterlijke en contextuele relaties te leggen.
EnglishSo it's going to be really important that he be able to drive me around some day.
Het gaat echt belangrijk zijn dat hij later in staat is om mij rond te rijden.
EnglishAnd then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.
En dan hoop je dat één van ons stel daar rondloopt en kleine delen van je vindt.
EnglishThis whale could have been born around the start of the Industrial Revolution.
Deze walvis zou geboren kunnen zijn aan het begin van de industriële revolutie.
EnglishIt is the place where we gather around when we have to say something to each other.
Het is de plaats waar we verzamelen, wanneer we elkaar iets te vertellen hebben.
EnglishThe waters around the Member States of the EU must be the safest in the world.
Het vaarwater rond de lid-staten van de EU moet het veiligste ter wereld zijn.
EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Ik ben zo slim." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
EnglishAnd there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
En er zijn hele kettingen neuronen overal in deze ruimte, die met elkaar spreken.
EnglishYou'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
Je zult zien dat het gesprek verandert afhankelijk van wie er aan tafel zitten.

Synoniemen (Engels) voor "around":

around