"arms control" in het Nederlands

EN

"arms control" - vertaling Nederlands

EN

arms control {zelfstandig naamwoord}

volume_up
arms control
volume_up
controle op wapens {de}
In certain air- and seaports, arms control leaves a great deal to be desired.
De controle op wapens laat in bepaalde lucht- en zeehavens veel te wensen over.

Voorbeeldzinnen voor "arms control" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn certain air- and seaports, arms control leaves a great deal to be desired.
De controle op wapens laat in bepaalde lucht- en zeehavens veel te wensen over.
EnglishSome basic rules to control arms exports could provide a solution.
Minimumregels om de wapenexport tegen te gaan kunnen al een oplossing bieden.
EnglishIt challenges Member States to attain more stringent standards on the control of arms exports.
Het houdt een uitdaging aan de lidstaten in om strengere controles op wapenexport in te stellen.
EnglishIt's the old arms control phrase: "Trust, but verify."
Het is de oude stelregel in wapenbeheersing: "Vertrouw, maar verifieer."
EnglishAnd all of a sudden we were talking about arms control, and she said, "Well I feel we should do this."
Ineens hadden we het over wapenbeheersing, en ze zei: "Wel, ik heb het gevoel dat we moeten doen."
EnglishAnother key feature is that the State should have control over arms.
EnglishWe resolutely oppose consideration being given to setting up a European arms export control agency.
Wij verzetten ons beslist tegen de overweging om een EU-bureau voor controle van wapenexport op te richten.
EnglishBut he was a moral compass -- an inspiration to scientists who were concerned with arms control.
Maar hij was een moreel kompas - bron van inspiratie voor wetenschappers die zich bezighielden met wapenbeheersing.
EnglishThe European Union code of conduct is the most complete international system for the control of arms exports.
De gedragscode van de Europese Unie vormt het omvangrijkste internationale wapenuitvoercontrolesysteem.
EnglishThe UK presidency has misled all those who have been pleading for an effective control of arms exports.
Het Britse voorzitterschap heeft iedereen die voor een doeltreffende beperking van de wapenuitvoer ijvert misleid.
EnglishThey would undermine international support and confidence in the multilateral arms control efforts.
Het internationale vertrouwen in het multilaterale streven naar wapenbeheersing zou hierdoor volledig worden ondermijnd.
EnglishThat is why progress has to be made on the German presidency proposals to control arms broking.
Wij moeten dan ook vaart zetten achter de voorstellen van het Duitse voorzitterschap voor meer controle op wapencommissionairs.
EnglishWell, first of all, we can do a lot more with arms control, the international regulation of dangerous technologies.
Ten eerste kunnen we veel meer doen aan wapenbeheersing, de internationale regelgeving voor gevaarlijke technologieën.
EnglishThere must be more control of arms flows.
EnglishThis is illustrated by the US ' views on arms control, or the threatening language in the direction of Iraq.
Een voorbeeld daarvan zijn de opvattingen van de VS over wapenbeheersing, en een ander voorbeeld de dreigende taal richting Irak.
EnglishI am therefore very curious to learn how the Commissioner sees the practicalities of this arms embargo and control procedures.
Ik ben dan ook heel benieuwd hoe de commissaris dit wapenembargo en de controle daarop in de praktijk gerealiseerd ziet.
EnglishI would once again call on EU leaders to address the need to control arms exports to Third World countries.
Ik wil er bij de politieke leiders van de Europese Unie nogmaals op aandringen dat zij de wapenexport naar derdewereldlanden aan banden leggen.
EnglishWe should begin by recognising that the Code of Conduct is the most comprehensive international arms export control regime in existence.
Erkend moet worden dat de code thans het meest uitgebreide internationale stelsel voor controle op wapenexport is.
EnglishWe stress the need for an effective means of arms control and an effective disarmament programme to be put in place.
De wapenbeheersing dient op doeltreffende wijze te worden geregeld en er dient een doeltreffend ontwapeningsprogramma te worden opgezet.
EnglishThen there is an arms exports control policy which must be in line with European common foreign policy.
Er is bovendien een beleid van toezicht op de wapenuitvoer, dat in overeenstemming moet zijn met het gemeenschappelijk buitenlands beleid van de Europese Unie.

Vergelijkbare vertalingen voor "arms control" in Nederlands

control zelfstandig naamwoord
to control werkwoord
out of control bijvoeglijk naamwoord
quality control zelfstandig naamwoord
remote control zelfstandig naamwoord
board of control zelfstandig naamwoord