EN

Armenian {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
As regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
De Armeense genocide moet zonder meer door Turkije worden erkend.
1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
1 / de weigering van de Turkse regering om de Armeense massamoord te erkennen
This report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Dit verslag staat zeer kritisch tegenover de Armeense bezetting van Azerbeidzjaans grondgebied.
This is without mentioning the Armenian genocide of 1915.
En dan heb ik het nog niet eens over de genocide op de Armeniërs in 1915.
The Armenian genocide of 1915 has not been recognised, and nor has Cyprus’ s sovereignty.
De genocide op de Armeniërs in 1915 is niet erkend, evenmin als de soevereiniteit van Cyprus.
It is not acceptable for Turkey to go on denying the Armenian genocide of one and a half million Christians.
Turkije kan niet langer de genocide van anderhalf miljoen christelijke Armeniërs ontkennen.
Armenian
2. geografie
Armenian
The Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
Met name de Armeens-christelijke gemeenschap wordt steeds opnieuw aangevallen.
There's Armenian, Russian, French, English, Italian.
Er is Armeens, Russisch, Frans, Engels, Italiaans.
The largest group of Christians are citizens belonging to the Armenian Orthodox Church, the Syrian Orthodox Church and the Roman Catholic Church.
De grootste groep christenen zijn die burgers die behoren tot de Armeens-orthodoxe kerk, de Syrisch-orthodoxe kerk en de rooms-katholieke kerk.

Voorbeeldzinnen voor "Armenian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
Met name de Armeens-christelijke gemeenschap wordt steeds opnieuw aangevallen.
EnglishI do not, for example, like the way this report approaches the Armenian issue.
Mij bevalt bijvoorbeeld niet hoe het Armeense vraagstuk in dit verslag wordt benaderd.
English1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
1 / de weigering van de Turkse regering om de Armeense massamoord te erkennen
EnglishI should like here, quite openly, to touch on the so-called Armenian question.
In dit verband wil ik het ook in alle openheid over de zogenaamde Armeense kwestie hebben.
EnglishWhy refuse so obstinately to recognise the dreadful Armenian genocide?
Waarom weigert hij zo halsstarrig de verschrikkelijke Armeense genocide te erkennen?
EnglishThis report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Dit verslag staat zeer kritisch tegenover de Armeense bezetting van Azerbeidzjaans grondgebied.
EnglishAbout 20 % of the country is occupied by Nagorno-Karabakh Armenian forces.
Ongeveer 20 % van het land wordt bezet door Armeense troepen omwille van Nagorno-Karabach.
EnglishAs regards genocide: Turkey is not responsible for the Armenian massacre.
Wat de volkerenmoord betreft: Turkije is niet verantwoordelijk voor het Armeense bloedbad.
EnglishNor let there be no mistake about the text with regard to the Armenian genocide.
Laat er ook ten aanzien van de Armeense genocide geen misverstand zijn over de tekst die er staat.
EnglishAs regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
De Armeense genocide moet zonder meer door Turkije worden erkend.
EnglishIt has failed properly to come to terms with the Armenian genocide.
Turkije is er totaal niet in geslaagd om de Armeense genocide eerlijk onder ogen te zien.
EnglishThe Armenian genocide of 1915 has not been recognised, and nor has Cyprus’ s sovereignty.
De genocide op de Armeniërs in 1915 is niet erkend, evenmin als de soevereiniteit van Cyprus.
EnglishI am thinking, instead, of acknowledgement of the Armenian genocide of 1915.
Ik doel dan op de erkenning van de Armeense genocide in 1915.
EnglishAll these things are justified causes for complaint by the Armenian people.
Er is tot dusverre geen oplossing gevonden voor de conflicten.
EnglishIndeed, the UN Convention of 1948 has not been broadened to include the Armenian tragedy.
Het VN-Verdrag van 1948 werd immers niet verruimd om er de Armeense tragedie onder te laten vallen.
EnglishIt must resolve the Armenian issue and actively recognise Cyprus.
Het moet de Armeense kwestie ophelderen en op actieve wijze streven naar erkenning van Cyprus.
EnglishTurkey should also recognise the genocide to which the Armenian people was exposed between 1915 and 1918.
Turkije moet de volkerenmoord op de Armeense bevolking tussen 1915 en 1918 erkennen.
EnglishThere was unease, however, because of an amendment on the Armenian genocide.
Er was echter een gevoel van onbehaaglijkheid met betrekking tot een amendement over de Armeense genocide.
EnglishSome people criticized, others praised me for writing about the Turkish-Armenian conflict.
Sommige mensen hadden kritiek, anderen prezen mij omdat ik schreef over het Turks-Armeense conflict.
EnglishThis is without mentioning the Armenian genocide of 1915.
En dan heb ik het nog niet eens over de genocide op de Armeniërs in 1915.

Synoniemen (Engels) voor "Armenian":

Armenian
Armenian language
English