"armed conflict" in het Nederlands

EN

"armed conflict" - vertaling Nederlands

EN

armed conflict {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
Het door de heer Henderson vermelde gewapende conflict in Kosovo is geëscaleerd.
The armed conflict is escalating and drug-trafficking is continuing on a large scale.
Het gewapende conflict breidt zich uit en de handel in verdovende middelen blijft omvangrijk.
The most urgent need is to remove the basis for armed conflict and violence.
Het allerbelangrijkste op dit moment is dat de drijfveer van het gewapende conflict en het geweld wordt weggenomen.

Voorbeeldzinnen voor "armed conflict" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
In Afrika woont 20% van de bevolking in landen waar gewapende conflicten woeden.
EnglishThere, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
Kindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
EnglishThe armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
Het door de heer Henderson vermelde gewapende conflict in Kosovo is geëscaleerd.
EnglishIt is estimated that since 1987, two million children have been killed in armed conflict.
Sinds 1987 zijn naar schatting 2.000.000 kinderen gedood in gewapende conflicten.
EnglishWe know that armed conflict damages all vital functions in a society.
Zoals bekend tast een gewapend conflict alle vitale functies van een samenleving aan.
EnglishThe armed conflict is escalating and drug-trafficking is continuing on a large scale.
Het gewapende conflict breidt zich uit en de handel in verdovende middelen blijft omvangrijk.
EnglishWe also intend to implement the EU´s Strategy on Children in Armed Conflict.
We zijn ook voornemens om de EU-strategie inzake kinderen in gewapende conflicten uit te voeren.
EnglishThey have been forced to follow the path of armed conflict in order to defend their fundamental rights.
Er moest hard worden gevochten voor de eerbiediging van de grondrechten van het volk.
EnglishPoverty, social inequality and armed conflict explain migratory flows.
De ellende, sociale ongelijkheid en de gewapende conflicten zijn een verklaring voor de migratiestromen.
EnglishBetween 1914 and 1945, 70 million people died in Europe alone as a result of armed conflict.
Alleen al in Europa stierven tussen 1914 en 1945, 70 miljoen mensen als gevolg van een gewapend conflict.
EnglishIt says that there cannot be respect for human rights as long as there is armed conflict.
Deze verklaart dat de mensenrechten niet kunnen worden geëerbiedigd zolang er een gewapend conflict bestaat.
EnglishThe most urgent need is to remove the basis for armed conflict and violence.
Het allerbelangrijkste op dit moment is dat de drijfveer van het gewapende conflict en het geweld wordt weggenomen.
EnglishAs we know, war and armed conflict destroy all fundamental principles.
In oorlogen en gewapende conflicten worden, zoals wij weten, alle fundamentele beginselen met voeten getreden.
EnglishFor that society, and for the regions, the consequence of an armed conflict would be incalculable.
Zowel voor de bevolking als voor de regio zouden de gevolgen van een gewapend conflict niet te overzien zijn.
EnglishBy actively focusing on preventing armed conflict, we can help make this century different.
Door actief te investeren in het voorkomen van gewapende conflicten kunnen wij bijdragen aan een heel ander soort eeuw.
EnglishArmed conflict still smoulders under the surface.
Het gewapend conflict smeult nog steeds onder de oppervlakte.
EnglishOn the contrary, the threat of renewed armed conflict between the two parties is now greater than ever.
Integendeel, meer dan ooit tevoren dreigen de beide partijen hun geschil opnieuw met de wapens uit te vechten.
EnglishIf the NGOs were to pull out, conditions would deteriorate and armed conflict escalate.
Als de niet-gouvernementele organisaties zich zouden terugtrekken, zou de toestand verslechten en het gewapend conflict escaleren.
EnglishIf we do not remove the source, however, the financing of the arms trade and armed conflict, will continue.
Maar als wij de bron, de financiering van de wapenhandel en de wapenstrijd, niet wegnemen, dan zal het daar doorgaan.
EnglishACP states involved in armed conflict should allow the World Bank and the IMF full access to their accounts.
ACS-landen betrokken bij gewapende conflicten moeten de Wereldbank en het IMF volledige inzage verschaffen in hun boekhouding.

Vergelijkbare vertalingen voor "armed conflict" in Nederlands

conflict zelfstandig naamwoord
armed werkwoord
to conflict werkwoord
neighbourhood conflict zelfstandig naamwoord
armed police zelfstandig naamwoord
armed robbery zelfstandig naamwoord
armed to the teeth bijvoeglijk naamwoord
armed attack zelfstandig naamwoord