"armed" in het Nederlands

EN

"armed" - vertaling Nederlands

volume_up
armed {volt.deelw.}
NL
NL
EN

armed {voltooid deelwoord}

volume_up
That is why the UN Security Council must make a resolution on any armed campaign.
Daarom moet de VN-Veiligheidsraad over elke gewapende actie beslissen.
Delivery of humanitarian assistance by or assisted by armed forces is not desirable.
Humanitaire hulpverlening door of met hulp van gewapende strijdkrachten is ongewenst.
Crucial to the Bush strategy is armed preventive attacks.
Cruciaal onderdeel van de Bush-strategie zijn gewapende preventieve aanvallen.
armed
So, armed with this knowledge, SANCCOB has a chick-bolstering project.
Gewapend met deze kennis heeft SANCCOB een project opgezet om kuikens te redden.
No, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Nee, leugenspotters zijn gewapend met wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog opmerkt.
We know that armed conflict damages all vital functions in a society.
Zoals bekend tast een gewapend conflict alle vitale functies van een samenleving aan.

Voorbeeldzinnen voor "armed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
In Afrika woont 20% van de bevolking in landen waar gewapende conflicten woeden.
EnglishThere, they use child soldiers from Uganda, who are forced into armed conflict.
Kindsoldaten uit Oeganda worden gedwongen aan gewapende conflicten deel te nemen.
EnglishThe epidemic there causes more deaths than do armed conflicts on that continent.
De epidemie daar veroorzaakt meer doden dan gewapende conflicten op dat continent.
EnglishThe armed conflict in Kosovo that was mentioned by Mr Henderson has escalated.
Het door de heer Henderson vermelde gewapende conflict in Kosovo is geëscaleerd.
EnglishCommissioner, you talk about this entire armed force which will need to be set up.
U spreekt, commissaris, over heel dat corps dat wij zullen moeten opzetten.
EnglishDelivery of humanitarian assistance by or assisted by armed forces is not desirable.
Humanitaire hulpverlening door of met hulp van gewapende strijdkrachten is ongewenst.
EnglishThis, ladies and gentlemen, is the rationale behind the existence of my armed forces.
Dit, dames en heren, is de grondgedachte achter het bestaan van mijn strijdkrachten.
EnglishMore than 300 000 young people are currently taking active part in armed conflicts.
Meer dan 300.000 jonge mensen nemen op dit moment actief deel aan gewapende conflicten.
EnglishSo, armed with this knowledge, SANCCOB has a chick-bolstering project.
Gewapend met deze kennis heeft SANCCOB een project opgezet om kuikens te redden.
EnglishThe armed forces - except for those of UNITA - were not confined to barracks.
De strijdkrachten werden niet gekantonneerd, tenzij de troepen van UNITA.
EnglishIt is estimated that since 1987, two million children have been killed in armed conflict.
Sinds 1987 zijn naar schatting 2.000.000 kinderen gedood in gewapende conflicten.
EnglishWhat has become of our calls for the dissolution of the armed militia?
Wat is er terecht gekomen van onze eisen om de bewapende milities te ontbinden?
EnglishThat is why the UN Security Council must make a resolution on any armed campaign.
Daarom moet de VN-Veiligheidsraad over elke gewapende actie beslissen.
EnglishWe must get away from armed security, this hangover from the cold war.
Wij moeten loskomen van de gevolgen van de koude oorlog, van gewapende veiligheid.
EnglishThese provisions concern the private and public sectors and include the armed forces.
Deze bepalingen betreffen de particuliere en publieke sector, waaronder de krijgsmacht.
EnglishFirstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
Ik ben echt van mening dat het hier gaat om een voorbeeld van hoe het niet moet.
EnglishOur armed forces are desperately over-stretched and lack key items of equipment.
Onze troepen zijn hopeloos overbelast en ontberen belangrijke onderdelen van hun uitrusting.
EnglishNo, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Nee, leugenspotters zijn gewapend met wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog opmerkt.
EnglishThe Chechens must also cease their armed struggle and terrorist attacks.
De Tsjetsjenen moeten ook hun gewapende strijd en terroristische aanslagen beëindigen.
EnglishArmed robbery, grievous bodily harm... and combined parking fines of more than 400...
Gewapende overval, afpersing voor 300 pond aan niet betaalde bonnen...

Synoniemen (Engels) voor "arm":

arm