"armament" in het Nederlands

EN

"armament" - vertaling Nederlands

EN

armament {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger

Voorbeeldzinnen voor "armament" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGood progress has also been made in the land armament and naval sectors.
Er is ook goede vooruitgang geboekt bij de sectoren bewapening van de landmacht en marine.
EnglishThis would mean require the EU to spend still much more each year on armament research.
Dan zou de EU elk jaar namelijk nog veel meer geld aan bewapeningsonderzoek moeten uitgeven.
EnglishWhen it comes to matters of climate, armament and racism, the US President sought isolation.
Toen het ging om klimaat, bewapening en racisme zocht de Amerikaanse president het isolement.
EnglishThe Cold War resulted in insane nuclear armament, which could annihilate all of humanity.
De Koude Oorlog heeft geleid tot een waanzinnige kernwapenwedloop, die de hele mensheid kan vernietigen.
EnglishThat makes it impossible to scrap the requirement for re-armament and for solidarity with NATO.
Dit maakt het onmogelijk om de plicht tot meer bewapening en solidariteit met de NATO te schrappen.
EnglishWhat exactly is the European Armament Agency going to do?
Wat gaat het Europees bureau voor bewapening precies doen?
EnglishThere is talk of the EU's common interests and values as grounds for military armament.
Er wordt gesproken over de gemeenschappelijke belangen en normen en waarden van de EU als reden voor militaire bewapening.
EnglishThe spending of an additional one billion Euros on armament research would be yet a further step in this direction.
Door 1 miljard euro extra aan bewapening uit te geven, gaan wij nog een stap verder in die richting.
EnglishWhat we are seeing is a new armament by stealth in the EU, and I can only issue the most fervent of warnings against it.
We zien dat bewapening hier in de EU tersluiks toeneemt, en daarvoor kan ik alleen maar ernstig waarschuwen.
EnglishThe re-armament of the police on the external borders is accompanied by ever more competences for the police in the interior.
Om de grenspolitie aan de buitengrenzen te versterken, krijgt de nationale politie namelijk steeds meer bevoegdheden.
EnglishIt is preposterous to try and aim to close the gap on armament spending between the EU and the United States.
Het is absurd om te trachten de kloof te dichten tussen het geld dat de EU aan bewapening besteedt en het bedrag dat de VS daaraan uitgeeft.
EnglishNuclear and chemical weapons and landmines are some of the most obvious types of armament that cause extensive damage to the environment, even in peacetime.
Kernwapens, chemische wapens en landmijnen zijn onmiskenbaar wapensystemen die ook in vredestijd schadelijke effecten op het milieu hebben.
EnglishIt should, I hope, go beyond the OCCAR – the Organisation for Joint Armament Cooperation – which was a big disappointment.
Het moet verder gaan, en ik hoop dat ook van harte, dan de OCCAR, de Gezamenlijke organisatie voor samenwerking op het gebied van defensiematerieel, die ons zo is tegengevallen.
EnglishOn procurement, we must move towards a European armament agency, bringing together OCCAR and WEAG in a loose arrangement, if necessary.
Wat inkoop betreft moeten we kijken of we een Europees bewapeningsbureau zouden kunnen oprichten waarin de OCCAR en de WEAG in los verband zouden kunnen worden ondergebracht.
EnglishAs a Dane, I am somewhat alarmed at the good intentions described in the report, overshadowed as they are by armament and proposals to integrate the WEU into the Union.
Als Deen vrees ik enigszins dat de goede bedoelingen van het verslag overschaduwd worden door bewapeningsideeën en voorstellen betreffende de integratie van de West-Europese Unie in de EU.
EnglishAnd the Air Armament Center at Eglin Air Force Base in Florida is responsible for the deployment and testing of all air-delivered weaponry coming from the United States.
Het 'Air Armament Center' (Luchtbewapeningscentrum) op de Eglin Luchtmachtbasis in Florida, is verantwoordelijk voor het inzetten en het testen van alle luchtgedragen wapens uit de Verenigde Staten.
EnglishLadies and Gentlemen... the Winchester an American leader in all forms of armament used by the United States Army celebrates our nation's centenial by bringing you a true American hero.
Dames en Heren.... de Winchester. de Amerikaanse leider in bewapening.. gebruikt door het Amerikaanse leger viert onze eeuw dominatie door u aan een echte Amerikaanse held voor te stellen.

Synoniemen (Engels) voor "armament":

armament