"arm" in het Nederlands

EN

"arm" - vertaling Nederlands

NL
NL
volume_up
armed {volt.deelw.}
NL

"arm" - vertaling Engels

EN
EN
EN
EN

arm {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The risks of arms and drug smuggling will also increase if border controls are abolished.
De kans op wapen- en drugssmokkel neemt ook toe wanneer de grenscontroles geheel worden afgeschaft.
How did Hizbollah manage to arm itself with Russian weapons?
Hoe is het Hezbollah gelukt zich met Russische wapens te bewapenen?
They had no rank or uniforms and did not openly bear arms.
Ze hadden geen rang en uniform, ze droegen niet openlijk een wapen.
arm (ook: crank)
The monkey recognized that whatever she did with her arm, this prosthetic arm would do.
De aap zag dat wat ze deed met haar arm, de prothetische arm ook deed.
This is a bronze ball, an aluminum arm here, and then this wooden disk.
Dit is een bronzen bal, een aluminium arm en dit een houten schijf.
This is notably the only party in Cambodia which has no military arm.
Let wel, het gaat hier om de enige partij in Cambodja die geen militaire arm heeft.
NL

arm {de}

volume_up
De aap zag dat wat ze deed met haar arm, de prothetische arm ook deed.
The monkey recognized that whatever she did with her arm, this prosthetic arm would do.
Dit is een bronzen bal, een aluminium arm en dit een houten schijf.
This is a bronze ball, an aluminum arm here, and then this wooden disk.
Let wel, het gaat hier om de enige partij in Cambodja die geen militaire arm heeft.
This is notably the only party in Cambodia which has no military arm.

Voorbeeldzinnen voor "arm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBeing one arm of the budgetary authority, we will continue to keep tabs on this.
Als tak van de begrotingsautoriteit zullen wij daar verder streng op toezien.
EnglishAnd we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.
We gebruiken elektroden of antennes om dat op te pikken en de arm te doen bewegen.
EnglishNot so in human beings: you cut off an arm, you cut off a leg -- it doesn't regrow.
Niet zo bij de mens: Eens je arm of been afgesneden, groeit die niet meer terug.
EnglishThe European Union is currently developing a military arm within the second pillar.
De Europese Unie ontwikkelt momenteel een militaire poot binnen de tweede pijler.
EnglishAnd you can see that he's extending his right arm below his head and far in front.
En je kan zien dat hij zijn rechterarm uitstrekt onder zijn hoofd en ver naar voor.
EnglishWhere did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
Waar halen mensen het idee vandaan dat je je verre van politiek moet houden?
EnglishSaruman's arm will have grown long indeed if he thinks he can reach us here.
Sarumans arm reikt inderdaad ver, als hij denkt dat hij ons hier kan bereiken.
EnglishThe legislative arm must have complete freedom to monitor the executive arm.
De wetgevende macht moet de uitvoerende macht in alle vrijheid kunnen controleren.
EnglishSo, they started giving me the statistics on how many of these kids had lost an arm.
Ze gaven mij de statistieken van hoeveel van deze soldaten een arm hadden verloren.
EnglishHe's also interested in the transformation of the arm, the hand, to the wing.
Hij is ook geïnteresseerd in de transformatie van de arm en de hand naar de vleugel.
EnglishTaking my arm, leaning lightly against me. ~~~ Her wavering step into the world.
Ze pakt mijn arm, leunt lichtjes tegen me aan en zet een wankelmoedige stap in de wereld.
EnglishIt wasn't this arm-wrestle, but it was a little surprising for the person involved.
Het was geen armpje drukken, maar het was best verrassend voor de betreffende persoon.
EnglishYou think that your strength comes from these strong-arm tactics with Parliament.
U denkt dat uw kracht voortkomt uit deze krachtmeting met het Parlement.
EnglishIt will be the strong arm of a control system which has been, until now, somewhat modest.
Dit bureau wordt de sterke arm van een tot nog toe bescheiden controlesysteem.
EnglishThe actual nerve supplying the arm was severed, was cut, by say, a motorcycle accident.
De zenuw naar de arm was beschadigd, doorgesneden, bij een motorongeluk bijvoorbeeld.
EnglishThe computer learned what the monkey brain did to move its arm in various ways.
De computer leerde wat hun hersenen deden om haar arm op verschillende manieren te bewegen.
EnglishMigration is not a threat for which we must prepare and arm ourselves.
Immigratie is geen bedreiging, waar we ons tegen moeten wapenen of verdedigen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, to arm or to develop, that is the question.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, bewapening of ontwikkeling,.
EnglishSince when did the European Union decide to arm communist dictatorships?
Sinds wanneer heeft de Europese Unie besloten communistische dictaturen te bewapenen?
EnglishThis is notably the only party in Cambodia which has no military arm.
Let wel, het gaat hier om de enige partij in Cambodja die geen militaire arm heeft.

Synoniemen (Engels) voor "arm":

arm