EN

arithmetic {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. wiskunde
arithmetic
Is it totalitarian to require reading, writing and arithmetic?
Is het totalitair om lezen, schrijven en rekenen te verlangen?
It's a school where you do learn reading -- one of my favorites -- writing -- I was bad at it -- arithmetic.
Het is een school waar je leert lezen -- een van mijn favorieten -- schrijven -- daar was ik slecht in -- rekenen.
The classes are too large, so pupils who need help to learn reading, writing and arithmetic cannot get the help they need.
De klassen zijn te groot, zodat de leerlingen die hulp nodig hebben bij het leren lezen, schrijven en rekenen niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Here, we have all the binary arithmetic and logic that drove the computer revolution.
Hier hebben we alle binaire rekenkunde en logica die de computer revolutie nodig had.
Politics must continue to take precedence over arithmetic in this sense.
In dit opzicht moet beleidsvorming meer inhouden dan rekenkunde.
The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Het wiskundeprogramma dat we hebben is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
arithmetic
So if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Als je steeds verder afdaalt in de kennisboom, komen we bij gevorderd cijferen.
SK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.
SK: We hebben nu ongeveer 2.200 video's die alles omvatten, van elementair cijferen tot vectorcalculus, plus nog wat dingen die u daar zag.

Voorbeeldzinnen voor "arithmetic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHere, we have all the binary arithmetic and logic that drove the computer revolution.
Hier hebben we alle binaire rekenkunde en logica die de computer revolutie nodig had.
EnglishSo if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Als je steeds verder afdaalt in de kennisboom, komen we bij gevorderd cijferen.
EnglishPolitics must continue to take precedence over arithmetic in this sense.
In dit opzicht moet beleidsvorming meer inhouden dan rekenkunde.
EnglishThe mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Het wiskundeprogramma dat we hebben is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
EnglishIt is indeed, if you look no further than the degree of participation and the arithmetic aspects of the results.
Dat is het ook, als men alleen kijkt naar de cijfers van de opkomst en de uitslag.
EnglishIs it totalitarian to require reading, writing and arithmetic?
Is het totalitair om lezen, schrijven en rekenen te verlangen?
EnglishAnd he cannot even see that the arithmetic is against him.
Dit Parlement had zijn immuniteit al tweemaal moeten opheffen.
EnglishWe have confidence in the strength and the realism of our arguments and of our arithmetic.
We hebben het volste vertrouwen in de kracht en het realistisch karakter van onze argumenten en in onze berekeningen.
EnglishSo, already, they're complaining about the manuals: "before closing down in disgust ... " "The General Arithmetic: Operating Logs."
Dus nu al klagen ze over de handleidingen. ~~~ "voordat we afsloten in walging."
EnglishWe cannot suspend basic arithmetic, after all!
Wij kunnen de rekenkunde niet buiten werking stellen.
EnglishIt's a school where you do learn reading -- one of my favorites -- writing -- I was bad at it -- arithmetic.
Het is een school waar je leert lezen -- een van mijn favorieten -- schrijven -- daar was ik slecht in -- rekenen.
EnglishThis is in Cambodia, rural Cambodia -- a fairly silly arithmetic game, which no child would play inside the classroom or at home.
Dit is in Cambodja, landelijk Cambodja - een vrij dom rekenkundig spel, dat geen kind in de klas of thuis zou spelen.
EnglishMr Schulz, you discussed whether a cut on a rise was still a rise, and spoke of what you described as ‘ the new arithmetic’.
Mijnheer Schulz, u vroeg zich af of een geringere stijging nog wel een stijging was, en sprak over wat u ` de nieuwe wiskunde ' noemde.
EnglishFor example: mental arithmetic.
EnglishI'm just pro-arithmetic."
EnglishI read about how the CPU is constantly shuffling data back and forth between the memory, the RAM and the ALU, the arithmetic and logic unit.
Ik las hoe de CPU constant gegevens heen en weer schoof tussen geheugen, RAM en de ALU, de rekenkundige en logische eenheid.
EnglishWe will continue to strive to ensure that our partners in negotiation in the Council will accept both the arguments and the arithmetic.
We zullen er naar blijven streven dat onze onderhandelingspartners in de Raad zowel onze argumenten als onze berekeningen zullen aanvaarden.
EnglishThe classes are too large, so pupils who need help to learn reading, writing and arithmetic cannot get the help they need.
De klassen zijn te groot, zodat de leerlingen die hulp nodig hebben bij het leren lezen, schrijven en rekenen niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.
EnglishTo take only France as an example, there is an increase in illiteracy and a decline in the ability to speak correctly and to do simple arithmetic.
Kijk alleen al naar Frankrijk: het analfabetisme neemt toe, het vermogen om correct te spreken en eenvoudige rekensommen te maken neemt af.
EnglishSK: We now have on the order of 2,200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to vector calculus and some of the stuff you saw there.
SK: We hebben nu ongeveer 2.200 video's die alles omvatten, van elementair cijferen tot vectorcalculus, plus nog wat dingen die u daar zag.

Synoniemen (Engels) voor "arithmetic":

arithmetic
arithmetical
English
arithmetic mean