"Aristotle" in het Nederlands

EN

"Aristotle" - vertaling Nederlands

EN

Aristotle {eigennaam}

volume_up
1. "Greek philosopher", filosofie
Aristotle
volume_up
Aristoteles {eigenn.} (Grieks filosoof)
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
Aristoteles was daarom erg geïnteresseerd in hoe de ambachtslieden werkten.
According to Aristotle, justice means giving people what they deserve.
Volgens Aristoteles betekent gerechtigheid mensen geven wat ze verdienen.
Aristotle himself said the improbable will probably happen.
Aristoteles zei al: het is waarschijnlijk dat iets onwaarschijnlijks gebeurt.

Voorbeeldzinnen voor "Aristotle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles heeft meer succes gehad in het Westen dan Averroës in de moslimwereld.
EnglishSo Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
Aristoteles was daarom erg geïnteresseerd in hoe de ambachtslieden werkten.
EnglishAnd as long as we do, we will still be living in the age of Aristotle.
Zolang wij dat doen, zullen wij blijven leven in het Aristotelische tijdperk.
EnglishFor me, the face of Europe is Aristotle, it is Erasmus, it is Mozart, it is Marx, it is Freud.
Voor mij zijn Aristoteles, Erasmus, Mozart, Marx, Freud het gezicht van Europa.
EnglishAccording to Aristotle, justice means giving people what they deserve.
Volgens Aristoteles betekent gerechtigheid mensen geven wat ze verdienen.
EnglishAnd Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
En Aristoteles zei dat vaak, als we met andere mensen moeten omgaan, we de regels moeten aanpassen.
EnglishAristotle himself said the improbable will probably happen.
Aristoteles zei al: het is waarschijnlijk dat iets onwaarschijnlijks gebeurt.
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Samen omvatten ze de praktische wijsheid waarvan Aristoteles dacht dat het de grootste deugd was.
EnglishBut Peter, Aristotle doesn't agree with you that that's the reason.
Maar Peter, Aristoteles is het niet met je eens dat dat de reden is.
English"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
"Praktische wijsheid" aldus Aristoteles, "is de combinatie van morele wil en morele vaardigheid."
EnglishAlexander's mother, his parents, his teacher Aristotle told him the story of Homer's "Iliad."
Alexanders moeder, zijn ouders, zijn leraar Aristoteles vertelden hem het verhaal van Homerus' "Ilias."
EnglishAristotle had a different reason for saying the best flutes should go to the best flute players.
Aristoteles had een andere reden om te zeggen dat de beste fluiten naar de beste speler horen te gaan.
EnglishAristotle said, "We should seek only so much precision in each subject as that subject allows."
Aristoteles zei: "We moeten voor elk onderwerp maar zoveel precisie nastreven als het onderwerp toelaat."
EnglishAristotle thought ethics wasn't a lot like math.
Aristoteles vond niet dat ethiek vergelijkbaar was met wiskunde.
EnglishActually, that was Aristotle's answer too.
Waarom? ~~~ Eerlijk gezegd was dat ook Aristoteles' antwoord.
EnglishAnd in particular, the virtue that we need most of all is the virtue that Aristotle called "practical wisdom."
En, specifiek, de deugd die we het meest nodig hebben is de deugd die Aristoteles noemde; praktische wijsheid.
EnglishAristotle, in particular, he was not amused.
Aristoteles in het bijzonder, werd er niet vrolijk van.
EnglishYou know, Aristotle says a tragedy is that moment when the hero comes face to face with his true identity.
Weet je, Aristoteles zegt dat een tragedie dat moment is waarop een held oog in oog komt met zijn eigen identiteit.
EnglishAnd Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."
En Aristoteles zei, ha, zij waardeerden tenminste dat soms, als je ronde pilaren moet ontwerpen, je de regels moet buigen.
EnglishTwo thousand five hundred years ago in Athens, Aristotle stressed that confessions extracted under torture should not be admitted.
2500 jaar geleden zei in Athene Aristoteles dat door foltering afgedwongen bekentenissen onaanvaardbaar zijn.