EN

to arise [arose|arisen] {onovergankelijk werkwoord}

volume_up
Particularly serious difficulties would arise for smaller firms.
Speciaal voor kleinere ondernemingen zouden er grote problemen ontstaan.
It is in the export to third countries where problems may arise.
Eventuele problemen zouden kunnen ontstaan in de export naar landen buiten de EU.
Experience suggests that non-payment difficulties do not generally arise.
Het is gebleken dat er in het algemeen geen problemen ontstaan door wanbetaling.

Voorbeeldzinnen voor "to arise" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis does not arise in ornamental horticulture and would not have to be encouraged.
Dat komt in de sierteeltsector niet voor en zou ook niet gestimuleerd moeten worden.
EnglishExperience suggests that non-payment difficulties do not generally arise.
Het is gebleken dat er in het algemeen geen problemen ontstaan door wanbetaling.
EnglishI should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Dan zou ik nu willen ingaan op de situatie die vanochtend waarschijnlijk zal ontstaan.
EnglishMany of the social problems which arise are reflected in the employment situation.
Veel sociale problemen worden weerspiegeld in de werkgelegenheidssituatie.
EnglishSome in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
Sommige leden van de Raad en het Parlement vrezen dat dit belangenconflicten veroorzaakt.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Op die manier kunnen wij later nog stelsels toevoegen en eventuele problemen verhelpen.
EnglishNaturally he is right in saying that one or the other problem will arise.
Natuurlijk heeft hij gelijk als hij zegt dat er altijd wel problemen ontstaan.
EnglishMr President, like Mr Whitehead, I am pleased to arise in support of Mrs Kuhn.
Mijnheer de Voorzitter, evenals de heer Whitehead kan ik mevrouw Kuhn van harte steunen.
EnglishThe moment the question may arise, at any time, the debate will be held.
Wanneer deze situatie zich voordoet, kan het debat te allen tijde worden gehouden.
EnglishIt would also guarantee that vertically divided markets did not arise.
Ook zou daardoor het ontstaan worden voorkomen van verticaal verdeelde markten.
EnglishThis is something that should not be forgotten when differences of opinion arise.
Bij alle verschil van mening mogen wij dit niet uit het oog verliezen.
EnglishHow does this silly situation arise between Parliament and the Member States?
Hoe is deze rare situatie tussen het Parlement en de lidstaten ontstaan?
EnglishAfter all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
Want het leven staat niet stil, en ongetwijfeld zullen zich nieuwe uitdagingen aandienen.
EnglishWe can only speculate on when the next mass refugee situation will arise.
Wij kunnen er enkel over speculeren wanneer de volgende vluchtelingencrisis ontstaat.
EnglishBesides, ethical issues rarely arise in isolation in some moral vacuum.
Bovendien komen ethische kwesties zelden geïsoleerd in een soort moreel vacuüm voor.
EnglishThis is what the idea of public service conveys, it does not arise from privatisation.
Dit wordt vertaald in het concept van de openbare dienst, hier past geen privatisering.
EnglishAs time is short, I shall comment on three of the basic overall problems which arise.
Aangezien ik niet veel tijd heb zal ik slechts drie fundamentele vraagstukken aanstippen.
EnglishWhy, for example, did Ice Ages arise thousands of years ago, and disappear again?
Waarom zijn er bijvoorbeeld duizenden jaren geleden ijstijden ontstaan en weer voorbijgegaan?
EnglishWithout surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Zonder garantstelling kunnen in de kleinere havens aanzienlijke problemen onststaan.
EnglishWe must tackle the problem of the various conflicts of laws that arise in matrimonial cases.
Wij moeten het probleem van botsende wetgevingen in huwelijkszaken aanpakken.