EN

argument {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Nu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
We prefer the force of argument to the argument of force.
Wij geven de voorkeur aan de kracht van het argument boven het argument van de macht.
With this type of argument, a thousand conflicts could be triggered worldwide.
Met een dergelijk argument kunnen er duizenden conflicten ontstaan in de wereld.
argument
She was the end of every argument in our family.
Ze was het einde van iedere ruzie in de familie.
De ruzie gaat over wat de opdracht ervan moet zijn.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Voor wat de ski-instructeurs betreft is hun ruzie met de Fransen alleen maar een deel van het geschil.
argument (ook: plea)
And the argument would be exactly the same as for the bats.
En de redenering zou precies dezelfde zijn als voor vleermuizen.
But I cannot follow this argument; it is mathematically incomprehensible as far as I can see.
Deze redenering kan ik echter niet volgen; die is voor mij zuiver wiskundig onbegrijpelijk.
I understand your argument, as your Group voted against.
Ik begrijp uw redenering aangezien uw fractie tegen gestemd heeft.
argument (ook: dispute)
NL

argument {onzijdig}

volume_up
Nu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Wij geven de voorkeur aan de kracht van het argument boven het argument van de macht.
We prefer the force of argument to the argument of force.
Met een dergelijk argument kunnen er duizenden conflicten ontstaan in de wereld.
With this type of argument, a thousand conflicts could be triggered worldwide.

Voorbeeldzinnen voor "argument" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Nu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
EnglishWith this type of argument, a thousand conflicts could be triggered worldwide.
Met een dergelijk argument kunnen er duizenden conflicten ontstaan in de wereld.
EnglishI am therefore a little surprised by the argument which we are listening to here.
Ik ben dan ook nogal verbaasd over de argumentatie die wij hier te horen krijgen.
EnglishThis means we are giving the Council an excellent argument not to do anything more.
Dat wil zeggen: we geven de Raad een schitterend argument om niets meer te doen.
EnglishA further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
Verder was een argument dat de Zweedse militaire ongebondenheid zou blijven bestaan.
EnglishAlongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
Naast dit formeel juridische argument van de Raad heeft ook de Commissie bezwaren.
EnglishThis argument seems to us to reflect a vision of Europe which we cannot share.
Wij vinden dat zo'n argument een concept van Europa weergeeft dat niet het onze is.
EnglishThere is also a tax argument which plays a big part in Mrs Glase's thinking.
Er is zelfs een fiscaal argument dat volgens Glase een belangrijke rol speelt.
EnglishThis is not the place, that is not the point, that is not the fundamental argument.
Dit is daarvoor niet de plaats en dat is hier ook niet het onderwerp van dit debat.
EnglishThe argument advanced here is that such restrictions would hinder research.
Er wordt hier gesteld dat dergelijke vereisten het onderzoek zouden belemmeren.
EnglishI cannot therefore see any formal, or other, argument to postpone the vote.
Ik zie dan ook geen enkel formeel of ander argument om de stemming uit te stellen.
EnglishThis is a further argument in favour of the position taken by the Committee on Budgets.
Dat is nog een bijkomend argument voor het standpunt van de Begrotingscommissie.
EnglishWe believe, then, that this cannot be an argument for not pursuing this issue.
We vinden dat dus geen argument om deze kwestie niet verder te behandelen.
EnglishI am surprised, however, by those who are defending this kind of argument.
Ik ben echter wel enigszins gechoqueerd door degenen die deze redenering hanteren.
EnglishI reject the argument that animal welfare has nothing to do with food safety.
Ik verwerp het argument dat dierenwelzijn niets met voedselveiligheid te maken heeft.
EnglishThe WTO argument is just an excuse not to deliver on what was originally promised.
De WTO is gewoon een excuus om de gedane beloften niet te hoeven nakomen.
EnglishThere has certainly been no argument about that in this room in the past four days.
Daar is hier in de laatste vier dagen bepaald geen discussie over geweest.
EnglishBudget reasons are also given as a further argument for keeping the age limit.
Een verder argument voor handhaving van de leeftijdsgrens zouden begrotingsredenen zijn.
EnglishOne argument that I often hear is precisely that there is no conclusive proof.
Heel vaak krijg ik het argument te horen dat niets duidelijk bewezen is.
EnglishMr President, I am for the most part in agreement with Mrs Jackson's argument.
Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij grotendeels aan bij het betoog van mevrouw Jackson.