EN

to argue [argued|argued] {werkwoord}

volume_up
They paid with their lives for the insane irresponsibility of those who argue in favour of a murderer's right to life.
Zij hebben met hun leven de dwaze onverantwoordelijkheid betaald van diegenen die strijden voor het recht op leven van moordenaars.
I welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
Ik ben daar gelukkig om en ik hoop dat de Commissie deze strijd verder zal zetten.
I will continue to support my principles and I have no doubt I will argue for those principles within the Socialist Group.
Zelf zal ik volharden in mijn principes en binnen de socialistische fractie ook absoluut voor die principes blijven strijden.
We all want patients to make informed decisions - no one can argue with this.
Wij willen allemaal dat patiënten weloverwogen beslissingen nemen - daarover valt niet te twisten.
But he said that himself so we do not need to argue about it any further.
Maar dat heeft hij zelf al gezegd en daar hoeven wij dan niet meer verder over te twisten.
That is something we will have to argue about.
Daarover zullen wij nog moeten twisten.
I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure.
Het is nu niet het juiste moment om over dit vraagstuk of over de gevolgde procedure met elkaar te redetwisten.
The second was that, if we are doing something for security, we should not argue about its basis in law.
De tweede was dat we niet moeten redetwisten over rechtsgrondslagen als we iets voor de veiligheid doen.
De ideeën waarover we redetwisten.
And I think you could argue that food is a fundamental ordering principle of Utopia, even though More never framed it that way.
En ik denk dat je zou kunnen beredeneren dat voedsel een fundamenteel indelingsprincipe is van Utopia. ~~~ Ook al legde More nooit deze link.
to argue (ook: to bicker)

Voorbeeldzinnen voor "to argue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
Ik ben daar gelukkig om en ik hoop dat de Commissie deze strijd verder zal zetten.
EnglishIndeed, several of us would argue in the current Commission that they are over-modest.
Voor sommigen van de leden van de huidige Commissie zijn ze juist te bescheiden.
EnglishIf I argue about this, I am repeatedly told that we must make our money work for us.
u201CJe moet je geld laten werkenu201D, hoor ik altijd als we het hierover hebben.
EnglishOne might argue that India has become an astonishingly connected country.
Je zou kunnen stellen dat India een verbazingwekkend verbonden land is geworden.
EnglishI would even go one step further and argue in favour of the seed to spoon approach.
Ik zou zelfs nog verder willen gaan en pleiten voor een van zaad tot lepelbenadering.
EnglishSome argue that the public are gravely disappointed about the Amsterdam Treaty.
Sommigen zeggen dat de burgers zwaar teleurgesteld zijn over het Verdrag van Amsterdam.
EnglishI would argue in favour of science, in favour of the right to know more.
Ik breek een lans voor de wetenschap, voor het recht om onze kennis te vergroten.
EnglishI would argue, however, that it should eventually be about harmonisation.
Ik zou echter willen stellen dat het uiteindelijk wel over harmonisatie moet gaan.
EnglishThis is why I have started to argue in favour of involving independent experts.
Daarom ben ik gaan pleiten voor het inzetten van onafhankelijke experts.
EnglishBudgetary reasons and considerations of fairness argue in favour of our position.
Bepaalde begrotings- en billijkheidsaspecten pleiten voor ons standpunt.
EnglishBut many of you argue, actually, that all of our work is not only about physical objects.
Velen van jullie zullen opwerpen dat ons werk niet alleen om fysieke dingen gaat.
EnglishWe would argue that now is the right time and that decision should not be delayed.
Wij vinden dat dit beter nu kan gebeuren en dat van verder uitstel geen sprake mag zijn.
EnglishOpponents of the Schulz position argue about the separation of powers.
Tegenstanders van de stelling-Schulz argumenteren over de scheiding van machten.
EnglishClimate change deniers argue that the Sun is the main cause of climate change.
Klimaatontkenners voeren aan dat de zon de voornaamste oorzaak van klimaatverandering is.
EnglishIndeed, I would argue that national governments should be taking the initiative.
Sterker nog, ik zou willen bepleiten dat de nationale overheden het initiatief moeten nemen.
EnglishIn this connection, I also wish to argue once more in favour of uniform statistics.
Ik wil in dit verband ook nog eens pleiten voor uniforme statistieken.
EnglishFurthermore, the scientists of the ICCAT argue that it should be corrected.
Sterker nog: de wetenschappers van de ICCAT pleiten ervoor dit percentage te corrigeren.
EnglishI wish, however, to argue in favour of our following the rapporteur’ s recommendation.
Ik wil echter beargumenteren waarom wij de aanbeveling van de rapporteur moeten volgen.
EnglishWe argue against this in the resolution, because the time is not yet ripe.
In de resolutie spreken wij ons hiertegen uit, omdat de tijd daarvoor nog niet rijp is.
EnglishNaturally the right of veto is a problem that one will have to argue out.
Uiteraard is het vetorecht een probleem waarmee wij af te rekenen hebben.