EN

area {zelfstandig naamwoord}

volume_up
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
Mensen begrijpen dat er op dit gebied grensoverschrijdende samenwerking nodig is.
The solution to be followed is that of global legislation in this area.
We moeten op dit gebied dus wetgeving opstellen die over de gehele wereld geldt.
The people of Europe have a right to expect substantial progress in this area.
De Europese burgers verwachten terecht substantiële vooruitgang op dit gebied.
the portion of agricultural land in the overall surface area;
de verhouding van het landbouwareaal tot de totale oppervlakte;
For wind, there's a larger area, but much smaller footprint.
Voor wind is het oppervlakte groter, maar een veel kleinere voetafdruk.
The Baltic is fairly large in area but it is shallow.
De Oostzee heeft een grote oppervlakte, maar is ondiep.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
Verder zijn wij van mening dat de betaling gerelateerd moet zijn aan het bebouwde areaal.
The area devoted to opium cultivation has increased by 43 %, from 64,000 to 91,000 hectares.
Het areaal waar opium wordt geteeld, is toegenomen met 43%, van 64.000 tot 91.000 hectare.
There are machines which can clear large areas of mines in a short period of time.
Er bestaan machines die in een mum van tijd grote stukken areaal kunnen ontruimen.
NL

local area network {het}

volume_up
1. "LAN", IT
local area network

Voorbeeldzinnen voor "area" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
EnglishIf we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
Om een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
Zo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
EnglishThere is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
- Er is al veel jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op dit terrein.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
De sector waar wij ons vooral op moeten concentreren is die van de huishoudens.
EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Een bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
EnglishThe second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
Het tweede punt waar we als Parlement nog een hoop aan moeten doen is informatica.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishPeople understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
Mensen begrijpen dat er op dit gebied grensoverschrijdende samenwerking nodig is.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Iedereen is wel eens ergens weggegaan... ~~~ omdat het geluid er zo vreselijk was.
EnglishThat is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.
Ik hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.
EnglishAnother area of doubt concerning correct spending is of a wholly different nature.
Een ander punt van twijfel over de juiste besteding is van een heel andere orde.
EnglishWe need strong action and strong recommendations from the Commission in this area.
De Commissie moet op dit punt met krachtige maatregelen en aanbevelingen komen.
EnglishIt is also possible further to deepen intergovernmental cooperation in this area.
Het is ook mogelijk de intergouvernementele samenwerking op dit vlak te verdiepen.
EnglishThe legal services of the EU institutions do not foresee any problems in this area.
De juridische diensten van de EU-instellingen zien geen problemen op dit gebied.
EnglishIn this area the Council has amended the preliminary draft budget in two ways.
De Raad heeft het voorontwerp van begroting terzake op twee manieren gewijzigd.
EnglishI am convinced that you, Mr Kinnock, are especially knowledgeable about this area.
Ik ben ervan overtuigd dat u, mijnheer Kinnock, specialist bent op dit terrein.
EnglishGender equality is one of the areas concerned, and a very important area too.
Een van die beginselen is gendergelijkheid, en wel een zeer belangrijk beginsel.
EnglishAnupam Mishra: No, the basic idea is to utilize water that falls on our area.
Anupam Mishra: Nee, het idee is om het water te benutten dat op ons gebied valt.