EN

archives {zelfstandig naamwoord}

volume_up
archives (ook: records, files)
The archives of the Union shall be inviolable.
Het archief van de Unie is onschendbaar.
I do not mean that there is a set of rules in the archives, but I prefer not to improvise, as this is outside the scope of the question.
Ik geloof niet dat er regels in het archief liggen, maar ik wil liever niet improviseren, want dit valt buiten het bereik van de vraag.
I have spent fourteen years in the Committee on Budgetary Control and, without delving into my archives, I can remember four resolutions of the Plenum in which this very thing was demanded.
Ik maak al veertien jaar deel uit van de Commissie begrotingscontrole en zonder in mijn archief te duiken herinner ik mij vier resoluties van de plenaire vergadering waarin hetzelfde werd gevraagd.

Voorbeeldzinnen voor "archives" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission will also promote cooperation between film archives.
De Commissie zal ook de samenwerking tussen de filmarchieven stimuleren.
EnglishThey destroyed the ministries, the schools, the infrastructures, the archives; everything.
De ministeries, de scholen, de infrastructuur, de archieven, alles is met de grond gelijkgemaakt.
EnglishWe must therefore do everything we can to make these archives accessible, including for online use.
Daarom moeten we er alles aan doen om ze ook toegankelijk te maken voor on line gebruik.
EnglishThe national film archives play an important role in preserving our film heritage.
Voor de nationale filmarchieven is een belangrijke rol weggelegd bij het behoud van ons cinematografisch erfgoed.
EnglishIt is not available for television companies to use and it is not available for archives.
Deze vergaderingen worden niet aan televisiemaatschappijen beschikbaar gesteld noch in de archieven opgeslagen.
EnglishBefore this, I was studying in the archives in the Holy Sea.
Hiervoor bestudeerde ik de archieven van de Heilige Stoel.
EnglishBehind that door is the National Judicial Archives.
Achter die deur bevinden zich de nationale rechterlijke archieven.
EnglishThe rights, the archives of broadcasting organisations are of immeasurable cultural and historical value.
Deze archieven van radio- en televisieomroepen zijn van onschatbare culturele en historische waarde.
EnglishTransfer of information used to mean a journey to the archives, copying documents and posting them off.
Vroeger vereiste informatieoverdracht de gang naar archieven, het kopiëren en het posten van papieren.
EnglishOur film archives are full of horror and disaster movies, with monsters attacking New York and other cities.
Onze filmarchieven puilen uit van de horror- en rampenfilms waarin monsters New York en andere steden aanvallen.
EnglishWe in Europe ’ s Parliament will not now allow this draft to disappear back into the archives of history.
Wij zullen als Europees Parlement niet toestaan dat het ontwerp weer in de archieven van de geschiedenis verdwijnt.
EnglishAnyone with an interest in history is slightly surprised to hear archives being defined in this way.
Als men historisch ietwat onderlegd is, verwondert men zich er ietwat over om op deze manier over archieven te horen spreken.
EnglishThe national film institutes and archives of Europe should harmonise and standardise their archiving systems.
De nationale filminstituten en -archieven in Europa moeten hun archiveringssystemen harmoniseren en standaardiseren.
EnglishI'm merging your department with Archives.
Ik breng jouw afdeling onder in onze archieven.
EnglishThe archives of the Union shall be inviolable.
EnglishIt's in the National Archives here in Kew.
EnglishCivil life has, for the most part, come to a standstill, reduced to a very sorry state with the destruction of archives and offices.
De samenleving is grotendeels uit het lood geslagen, ook doordat archieven en kantoren in as zijn gelegd.
EnglishSo we're creating our own archives and so on.
EnglishOf course we demand that the archives of the state intelligence service should be searched under international supervision.
Natuurlijk eisen wij dat de archieven van de staatsinlichtingendienst onder internationaal toezicht worden geschoond.
EnglishIn the current debate on copyright, libraries, archives and museums represent the view of the citizen and the user.
In het actuele debat over het auteursrecht vertegenwoordigen bibliotheken, archieven en musea het gezichtspunt van de burgers en de gebruikers.

Synoniemen (Engels) voor "archive":

archive
English