EN

archive {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
There's no archive, there are no barriers, there's no registration.
Er is geen archief. ~~~ Er zijn geen grenzen. ~~~ Er is geen registratie.
We keep our office almost like an archive of architectural biodiversity.
Ons kantoor is net een archief van architectonische biodiversiteit.
And the answer was no, which I found in the London Times archive.
. ~~~ Dat ontdekte ik in het archief van de London Times.
2. "plant data"

Voorbeeldzinnen voor "archive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo this is a picture of the Internet Archive at the Library of Alexandria.
Dit is een foto van het internetarchief in de bibliotheek van Alexandrië.
EnglishAnd the answer was no, which I found in the London Times archive.
Het antwoord was: Nee. ~~~ Dat ontdekte ik in het archief van de London Times.
EnglishNewspaper archive goes back to 1759, 58,:,1 million newspaper pages.
Ons krantenarchief gaat terug tot 1759. ~~~ 58,1 miljoen krantenpagina's.
EnglishThere's no archive, there are no barriers, there's no registration.
Er is geen archief. ~~~ Er zijn geen grenzen. ~~~ Er is geen registratie.
EnglishWe keep our office almost like an archive of architectural biodiversity.
Ons kantoor is net een archief van architectonische biodiversiteit.
EnglishI'm so lucky that there's this archive of performances that I can share with my students.
Ik bof zo, dat er een heel archief met voordrachten is die ik mijn studenten kan laten zien.
EnglishThis, on a lighter note, is at George Lucas' personal archive.
Iets luchtigers: dit komt uit het persoonlijk archief van George Lucas.
EnglishWe called the project CyArk, which stands for Cyber Archive.
We noemden het project CyArk, wat staat voor Cyber Archief.
EnglishWe want to ensure it only covers archive productions which were produced before December 1996.
Wij willen er zeker van zijn dat alleen archiefproducties worden geregistreerd die vervaardigd zijn voor december 1996.
EnglishCroatia is cooperating properly with The Hague; even archive documents have been handed over to the tribunal.
Kroatië werkt naar behoren samen met Den Haag en heeft zelfs documenten uit de archieven naar Den Haag gestuurd.
EnglishThere was no overview of the internal and external audit reports, and the archive was also in something of a mess.
Er was geen overzicht over de interne en externe onderzoeksverslagen, en er was nogal wat chaos in het archief.
EnglishAnd actually, it's really been pioneered by Alexa Internet, which donates this collection to the Internet Archive.
Eigenlijk heeft Alexa Internet daar pionierswerk voor verricht, die de collectie aan het internetarchief schenkt.
EnglishIf you add to this the EU's Archive Regulation, it is easy to see that there will be nothing left of this openness.
Als men de Europese archiefverordening ernaast legt, wordt duidelijk dat er niets van deze transparantie overblijft.
EnglishRound about that design period leading up to this building, I did a sketch, which we pulled out of the archive recently.
Omstreeks de ontwerpperiode die tot dit gebouw leidde, maakte ik een schets, die we recentelijk uit het archief haalden.
EnglishThe Internet Archive has one.
EnglishThere is a historical archive.
EnglishBut today we're all creating this incredibly rich digital archive that's going to live in the cloud indefinitely, years after we're gone.
Maar vandaag creëren we allemaal een rijk digitaal archief dat eeuwig zal voortleven in de 'cloud', nog jaren na onze dood.
EnglishAlongside the pro-artist provisions, I should in particular like to draw your attention to the proposed rules on the use of archive productions.
Naast de bepalingen ten gunste van kunstenaars zijn er ook regelingen voorgesteld voor het gebruik van archiefproducties.
EnglishAll of the films by the Lumière brothers have been restored by the French Film Archive and have recently been released on DVD.
Alle films van de gebroeders Lumière zijn door het Franse filmarchief gerestaureerd, terwijl er onlangs een uitgave op DVD van is verschenen.
EnglishWe are looking down in the archive, and when we are down into 1820, there is only Austria and Sweden that can produce numbers.
We kijken diep in de archieven en als we helemaal terug zijn in 1820, dan zijn daar alleen Oostenrijk en Zweden die getallen kunnen produceren.

Synoniemen (Engels) voor "archive":

archive
English