"archipelago" in het Nederlands

EN

"archipelago" - vertaling Nederlands

EN

archipelago {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geografie
archipelago
We do not want to hurt a small archipelago of 1 200 islands.
We willen een kleine archipel van 1200 eilanden geen schade berokkenen.
For the sake of internal peace and the archipelago's unity as a state.
Terwille van de binnenlandse rust én de staatkundige eenheid van de archipel.
The ever more strife-torn Indonesian archipelago is a case in point.
Denk eens aan de spreekwoordelijke " Gordel van Smaragd ", de almaar meer verscheurde Indonesische archipel.
As these are islands, there is no alternative infrastructure, so it is vital to the life of the archipelago for it to be in full operation.
Aangezien het hier om eilanden gaat, bestaan er op het gebied van de infrastructuur geen alternatieven en is de goede werking van de installaties derhalve van vitaal belang voor de eilandengroep.
This sea is an archipelago belonging to Kiribati that spans across the equator and it has several uninhabited, unfished, pristine islands and a few inhabited islands.
Dit is een eilandengroep, behorend bij de Kiribati, welke zich langs de evenaar uitstrekt. ~~~ En het heeft een aantal onbewoonde, niet beviste, ongerepte eilanden en een aantal bewoonde eilanden.
archipelago

Voorbeeldzinnen voor "archipelago" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDelays, Madam Commissioner, could prove fatal to a living archipelago.
Uitstel, mevrouw de commissaris, kan fataal zijn voor een bloeiende scherenkust.
EnglishI myself was out on an island in the Swedish archipelago, at Sandhamn.
Zelf bevond ik mij op een van de eilanden van de Zweedse scherenkust, in Sandhamn.
EnglishFor the sake of internal peace and the archipelago's unity as a state.
Terwille van de binnenlandse rust én de staatkundige eenheid van de archipel.
EnglishWe do not want to hurt a small archipelago of 1 200 islands.
We willen een kleine archipel van 1200 eilanden geen schade berokkenen.
EnglishThe ever more strife-torn Indonesian archipelago is a case in point.
Denk eens aan de spreekwoordelijke " Gordel van Smaragd ", de almaar meer verscheurde Indonesische archipel.
EnglishThe trivial solution is to create really large protected areas like the Chagos Archipelago.
De voor de hand liggende oplossing is om echt grote beschermde gebieden te creëren. ~~~ Zoals de Chagos Archipel.
EnglishMr President, 240 million people live in an archipelago that would stretch from London to Baghdad.
Mijnheer de Voorzitter, 240 miljoen mensen leven in een archipel die zich zou uitstrekken van Londen tot Bagdad.
EnglishAccording to Mr Haz himself, he endeavours via the parliamentary route to set up a sharia state in the archipelago.
Naar eigen zeggen ijvert Haz via de parlementaire weg naar de vestiging van een sharia-staat op de archipel.
EnglishThirdly, these initiatives only make sense if the economic situation in the archipelago really can be improved.
In de derde plaats hebben deze initiatieven alleen zin als de economische situatie in de archipel wordt verbeterd.
EnglishSubject: The Ilois people of the Chagos Archipelago
EnglishThey were the world's largest marine-protected area up until last week when the Chagos Archipelago was declared.
Zij waren 's werelds grootste beschermde zee gebied, tot vorige week toen de Chagos archipel beschermd werd verklaard.
EnglishThe resumption of violence in May and June last year provoked new displacements all over the archipelago.
De hervatting van het geweld in mei en juni van het afgelopen jaar heeft nieuwe verplaatsingen van mensen in de hele archipel veroorzaakt.
EnglishWe also need rules within agricultural policy enabling small-scale agriculture in the archipelago to survive.
Verder moeten er regels komen voor het landbouwbeleid die ervoor zorgen dat de kleinschalige landbouw in de scherenkust blijft voortbestaan.
EnglishMaldives is a long archipelago.
EnglishThe problems experienced in the Greek archipelago are markedly different from those facing the islands off Scotland or in the Baltic Sea.
De problemen van de Griekse eilanden verschillen sterk van die van de eilanden voor de kust van Schotland of die in de Oostzee.
EnglishWe found our second Blue Zone on the other side of the planet, about 800 miles south of Tokyo, on the archipelago of Okinawa.
We hebben de tweede Blauwe Zone gevonden aan de andere kant van de planeet, ongeveer 1200 kilometer ten zuiden van Tokio, in de Okinawa archipel.
EnglishThat is incredibly important for the archipelago as a part of our world heritage and as something that we are trying to administer as well as possible.
Dat is essentieel voor de scherenkust, die tot het werelderfgoed behoort en die wij zo goed mogelijk trachten te beheren.
EnglishIt would be a mistake of historic importance if we were to neglect the Indonesian people in so many other areas of the Indonesian archipelago.
Het zou een historische vergissing zijn in tal van die gebieden in de Indonesische archipel het Indonesische volk alleen te laten.
EnglishThe Gulag Archipelago continued to expand, and the number of lives it claimed can be compared to the number of Soviet citizens that fell in the war.
De Goelag Archipel, waarvan het aantal slachtoffers vergelijkbaar is met de oorlogsverliezen van de Sovjet-Unie, bleef aanzwellen.
EnglishI especially welcome the inclusion of coastal, island and archipelago regions in the new Objective 2 areas, i. e. the old Objective 5b areas.
Binnen de nieuwe doelstelling 2 wil ik speciaal steun geven aan de kustgebieden, de scheren en de eilanden, dat wil zeggen de oude doelstelling 5b-gebieden.