"archaic" in het Nederlands

EN

"archaic" - vertaling Nederlands

EN

archaic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I say to him to leave such archaic nonsense to Sinn Féin, from whom one expects no better.
Ik zou tegen hem willen zeggen: laat dergelijke archaïsche onzin toch over aan Sinn Féin, waarvan men immers niet anders verwacht.
The current CAP is the Union's most archaic, least fair and most job-destructive instrument.
Het huidige GLB is momenteel het meest archaïsche, onrechtvaardige en minst werkgelegenheidsscheppende instrument van de Unie.
So we must first of all protect the European model, if we wish to defend it against the archaic American model.
Als wij dus het Europese model willen verdedigen tegen het archaïsche Amerikaanse model, dan moeten wij beginnen het te beschermen.
It is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
Het is absoluut archaïsch dat we kanker benoemen door de prostaat, door de borst, door de spier.
The concept of the people seems to us to be an archaic one.
een archaïsch concept.
The maximum 48-hour working week as we know it is, in fact, already archaic.
In feite is de maximale 48-urige werkweek die we nu kennen al archaïsch.
Distribution systems are archaic and unsupervised, and there is no distinguishing between counterfeited and protected brands.
Distributiesystemen zijn verouderd en worden niet gecontroleerd, en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nagemaakte en beschermde merken.

Voorbeeldzinnen voor "archaic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe maximum 48-hour working week as we know it is, in fact, already archaic.
In feite is de maximale 48-urige werkweek die we nu kennen al archaïsch.
EnglishIt is absolutely archaic that we call cancer by prostate, by breast, by muscle.
Het is absoluut archaïsch dat we kanker benoemen door de prostaat, door de borst, door de spier.
EnglishIndeed, what worries me is the entire notion of world leadership seems to me terribly archaic.
Ik maak me er zorgen over dat het hele concept van wereldleiderschap vreselijk achterhaald lijkt.
EnglishThe concept of the people seems to us to be an archaic one.
Volgens ons is de term ' volkeren? een archaïsch concept.
EnglishThe separation of church and state is not an archaic formula but a recipe for the future of our Union.
De scheiding van Kerk en Staat is geen achterhaalde formule, maar een formule voor de toekomst van onze Unie.
EnglishThe current CAP is the Union's most archaic, least fair and most job-destructive instrument.
Het huidige GLB is momenteel het meest archaïsche, onrechtvaardige en minst werkgelegenheidsscheppende instrument van de Unie.
EnglishI say to him to leave such archaic nonsense to Sinn Féin, from whom one expects no better.
Ik zou tegen hem willen zeggen: laat dergelijke archaïsche onzin toch over aan Sinn Féin, waarvan men immers niet anders verwacht.
EnglishSo we must first of all protect the European model, if we wish to defend it against the archaic American model.
Als wij dus het Europese model willen verdedigen tegen het archaïsche Amerikaanse model, dan moeten wij beginnen het te beschermen.
EnglishPeople who may still need to hunt for food no longer need to use such painful and archaic killing technology.
Mensen die wellicht nog steeds moeten jagen om aan voedsel te komen, hoeven echt geen gebruik meer te maken van zulke pijnlijke en verouderde technieken.
EnglishDistribution systems are archaic and unsupervised, and there is no distinguishing between counterfeited and protected brands.
Distributiesystemen zijn verouderd en worden niet gecontroleerd, en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nagemaakte en beschermde merken.
EnglishI said, "That's archaic.
EnglishMany companies moved away from these archaic practices years ago and the overwhelming majority of consumers want an immediate ban.
Een groot aantal bedrijven is al jaren geleden afgestapt van deze archaïsche praktijken en het gros van de consumenten is voor een onmiddellijk verbod.
EnglishI want to remind him - and he cautiously skirted around this in his answer - that we are discussing an archaic piece of legislation.
Ik wil hem eraan herinneren - een punt dat hij in zijn antwoord zorgvuldig heeft vermeden - dat we het hier hebben over een archaïsch stukje wetgeving.
EnglishFamily reunification must be liberated from the archaic conditions that still exist as a result of fanatical immigration control.
Men moet de kwestie van de gezinshereniging dus bevrijden uit de huidige ouderwetse opvattingen die een fanatieke controle op de immigratie tot gevolg hebben.
EnglishMany developing countries are being plagued by archaic cultural patterns to which the disadvantaged position of women is directly attributable.
Vele derdewereldlanden worden geteisterd door archaïsche cultuurpatronen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de achterstelling van vrouwen.
EnglishThat is an archaic, centralist view, which reflects apprehension about Basque or Catalan actualities, or others, being reflected in European politics.
Dit is een archaïsche, centralistische visie, die bevreesd is voor de weerspiegeling van de Baskische en de Catalaanse eigenheid, en die van andere volken, in de Europese politiek.
EnglishAnd one that is not heritable because who would want to pass on to their children the archaic enhancement modules that they got 25 years earlier from their parents?
En een chromosoom dat niet erfelijk is, want wie zou er nu aan zijn kinderen een archaïsche verbeteringsmodule willen doorgeven die zij 25 jaar geleden van hun ouders kregen?
EnglishPatients suffering from sleeping sickness, leish-maniasis, dengue, trachoma and many others are given, too often, archaic drugs, some highly toxic, some ineffective.
Te vaak krijgen patiënten die lijden aan slaapziekte, leishmaniasis, dengue, trachoma en vele andere ziekten verouderde medicijnen, waarvan sommige zeer toxisch zijn of slecht werken.
EnglishIt is intolerable that, in our countries and throughout the world, archaic and inhumane practices such as excision, honour crimes, stoning and decapitation should be accepted.
Het is onaanvaardbaar als we op ons grondgebied, of waar ter wereld dan ook, archaïsche en onmenselijke praktijken toelaten als vrouwenbesnijdenis, eerwraak, steniging of zelfs onthoofding.

Synoniemen (Engels) voor "archaic":

archaic