EN

arbitration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
arbitration (ook: arbitrage)
Necessary independent arbitration should not preclude ministerial policy directions.
Noodzakelijke onafhankelijke arbitrage mag ministeriële beleidsinstructies niet uit sluiten.
The question of arbitration procedures is still to be resolved, too.
Ook voor de gevallen waarin arbitrage vereist is, moeten nog regels worden vastgesteld.
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet alleen voorstander, maar overtuigd voorstander van arbitrage.
With regard to the Court of Arbitration, we insisted that the court be made up of equal numbers of players and club representatives.
Het scheidsgerecht: wij hebben erop aangedrongen dat dit gerecht voor 50% uit spelers en 50% uit vertegenwoordigers van clubs bestaat.
arbitration

Voorbeeldzinnen voor "arbitration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFinally, the arbitration decision regarding Brcko has been provisionally adopted.
Ten slotte is er de voorlopig genomen scheidsrechterlijke beslissing over Brcko.
EnglishThe first arbitration decisions by WTO panels do nothing to reassure us in this respect.
De eerste uitspraken van de WHO-panels stellen ons terzake zeker niet gerust.
EnglishNecessary independent arbitration should not preclude ministerial policy directions.
Noodzakelijke onafhankelijke arbitrage mag ministeriële beleidsinstructies niet uit sluiten.
EnglishI attach particular importance to arbitration being independent and based on equal representation.
Ik hecht hier groot belang aan een paritaire en onafhankelijke conflictregeling.
EnglishThe question of arbitration procedures is still to be resolved, too.
Ook voor de gevallen waarin arbitrage vereist is, moeten nog regels worden vastgesteld.
EnglishIt will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
De rechtbank, het scheidgerecht besluit dan wie gelijk heeft.
EnglishThe arbitration body is still working on this and has not resolved the issue conclusively as yet.
Het bemiddelingsorgaan onderzoekt de zaak momenteel nog en heeft nog geen besluit genomen.
EnglishDuring the arbitration process, Parliament agreed to the reduction of the budgeted payments.
Het Parlement heeft tijdens de bemiddeling ingestemd met het verlagen van de begrote betalingen.
EnglishIf the Court rejects the appeal, the decision of the Arbitration Committee shall become final.
Indien het Hof het beroep verwerpt, wordt de beslissing van de arbitragecommissie onherroepelijk.
EnglishPresident, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet alleen voorstander, maar overtuigd voorstander van arbitrage.
EnglishFrom now on, monetary and macroeconomic choices will no longer be subject to political arbitration.
Voortaan zijn monetaire en macro-economische keuzes niet meer het voorwerp van politieke arbitrage.
EnglishWhat is unclear is how the arbitration procedure will work.
Het is nog onduidelijk hoe de arbitrageprocedures verlopen.
EnglishThe 'most favoured nation ' principle and the WTO arbitration ensures clarity for businesses.
Het beginsel van " meest-begunstigde natie " en de WHO-geschillenbeslechting schept duidelijkheid voor bedrijven.
EnglishThere was also financial arbitration in Berlin.
In Berlijn werden ook een aantal financiële beslissingen genomen.
EnglishSecondly, the question of arbitration on international airspace blocks has not yet been decided upon.
In de tweede plaats is de kwestie van de arbitrage over de internationale luchtruimblokken nog steeds niet geregeld.
EnglishIn relation to Article 7 on consultation procedures, Amendment No 13 is asking for independent arbitration bodies.
Met betrekking tot artikel 7 over de overlegprocedures vraagt amendement 13 om onafhankelijke arbiters.
EnglishYou showed how disappointed you are, which is no surprise after a second negative arbitration decision.
U gaf aan dat u zeer teleurgesteld bent, wat niet zo vreemd is na de tweede negatieve beslissing van de bemiddelaar.
EnglishThis arbitration outcome is essential.
Het resultaat van deze arbitrage is van essentieel belang.
EnglishLastly, I wanted to strengthen cross-border cooperation by providing for an arbitration body.
Ten slotte heb ik de grensoverschrijdende samenwerking willen versterken door te pleiten voor een instantie met arbitragebevoegdheid.
EnglishThat is perfect, you are making the Presidency’ s job easier by sparing it political arbitration.
-- Perfect, u voorkomt dat het voorzitterschap wordt gedwongen een politieke afweging te maken en daarmee maakt u ons werk makkelijker.

Synoniemen (Engels) voor "arbitration":

arbitration
arbitrator