EN

arbitrary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Many of the rules are arbitrary and unfair and abuse is rife.
Veel van de regels zijn willekeurig en oneerlijk en worden alom met voeten getreden.
How can these things be selected in a purely arbitrary way.
Zoals men dergelijke keuzes pleegt te maken: volslagen willekeurig.
Fourth, arbitrary cuts in expenditure cannot be tolerated.
Ten vierde mag onder geen beding willekeurig in de uitgaven worden gesnoeid.
arbitrary
This was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Dat was een arbitrair en door een puur Europeïstische ideologie ingegeven voorstel.
For my part, I consider that this choice is arbitrary, clumsy and provocative.
Ik vind deze keuze arbitrair, slecht en provocerend.
The minimum amounts of capital specified in any regulatory scheme are arbitrary.
De minimumhoeveelheden kapitaal die in welke voorschriftenschema's dan ook worden genoemd, zijn arbitrair.
Therefore, let us be honest: what we have to fight against is unilateral, arbitrary actions by both sides.
Laten we daarom eerlijk zijn: wat we moeten tegengaan, is het eenzijdig en eigenmachtig optreden van zowel de ene als de andere partij.
It poses a huge threat to international peace and the system of international law, and creates a precedent for other arbitrary acts of aggression
Een eventuele oorlog vormt een enorme bedreiging voor de wereldvrede en het internationaal rechtssysteem en zal een precedent voor eigenmachtig agressief optreden creëren.?

Voorbeeldzinnen voor "arbitrary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
Deze internationale overeenkomst verbiedt de arbitraire toepassing van de doodstraf.
EnglishThis was a totally arbitrary idea, the brainchild of a purely pro-European ideology.
Dat was een arbitrair en door een puur Europeïstische ideologie ingegeven voorstel.
EnglishWe do not ultimately want an arbitrary Europe; we want a Europe of the peoples.
Wij willen geen autoritair Europa; wij willen een Europa van de volkeren.
EnglishThe eighth and last point is the arbitrary arrest of Tomislav Matanovic.
Tot slot het achtste punt: de willekeurige gevangenneming van Tomislav Matanovic.
EnglishI realise that this is enormous and that the figure is perhaps rather arbitrary.
Dat is erg veel en ik geef toe dat het cijfer misschien willekeurig is.
EnglishWho cannot see that this arbitrary rule blatantly favours the United States?
Iedereen zal inzien dat deze arbitraire regel de Verenigde Staten overdreven bevoordeelt.
EnglishThe continuation of an arbitrary liberalisation strategy cannot be what it is all about.
De inzet kan niet zijn een blinde liberaliseringsstrategie te bestendigen.
EnglishDisappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.
Verdwijningen, verkrachting, willekeurige arrestatie en executie zijn aan de orde van de dag.
EnglishThat is necessary to prevent any arbitrary accession of new countries.
Dat is nodig om willekeurige toetreding van nieuwe lidstaten te voorkomen.
EnglishThe criteria to be met by traps and tests for the same are arbitrary.
Er zijn criteria gesteld aan vallen en het testen van vallen en die zijn willekeurig.
EnglishIn this regulation, the usual legal approach has been swept aside for an entirely arbitrary one.
In deze verordening viert de willekeur hoogtij, ten nadele van de rechtmatigheid.
EnglishWe have heard that a threshold is arbitrary and we know that this is the case.
Dat een drempelwaarde een willekeurig iets is, hebben wij gehoord en dat weten wij ook allemaal.
EnglishWe do not want a Community based on the arbitrary and the discretionary.
Wij willen geen gemeenschap zijn die op willekeur of vrij uitgeoefende macht gebaseerd is.
EnglishFurthermore, they provide protection against arbitrary actions and the abuse of power.
Daarnaast bieden zij bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik.
EnglishWhat we need is legal certainty, not the arbitrary use of power.
Er is rechtszekerheid nodig in plaats van een willekeurig buitenlands beleid.
EnglishWe expressed our concern about disappearances, arbitrary arrests and torture.
Wij hebben onze bezorgdheid geuit over de verdwijningen, willekeurige arrestaties en martelingen.
EnglishThe arguments deployed by the Commission are fanciful, untenable and arbitrary.
De argumenten van de Commissie zijn allesbehalve waterdicht.
EnglishIt is not clear to me where they are, and so we may find arbitrary decisions being taken.
Volgens mij zijn daar helemaal geen criteria voor, en dus kan er ook willekeur gaan optreden.
EnglishFor instance they will no longer be exposed to possible arbitrary police decisions.
Zo zijn ze bijvoorbeeld niet meer overgeleverd aan willekeurige beslissingen van politie-ambtenaren.
EnglishMany of the rules are arbitrary and unfair and abuse is rife.
Veel van de regels zijn willekeurig en oneerlijk en worden alom met voeten getreden.

Synoniemen (Engels) voor "arbitrariness":

arbitrariness