"arbitrarily" in het Nederlands

EN

"arbitrarily" - vertaling Nederlands

EN

arbitrarily {bijwoord}

volume_up
People are being arbitrarily arrested, excessive force is being used against peaceful demonstrators and the press now serves only as the president's lackey.
Mensen worden naar willekeur gearresteerd, tegen vreedzame demonstranten wordt excessief geweld gebruikt en de pers dient alleen nog als lakei van de president.

Voorbeeldzinnen voor "arbitrarily" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Het zou wreed en inhumaan zijn dit proces nu in dit late stadium zomaar af te breken.
EnglishThis is the second time this year that this session has been arbitrarily cancelled.
Het is de tweede keer dit jaar dat het vragenuur zo maar is geschrapt.
EnglishHowever, these criteria cannot be imposed unilaterally and arbitrarily.
Deze criteria mogen echter niet op unilaterale en willekeurige wijze worden opgelegd.
EnglishThis is an unfortunate rule which may be interpreted arbitrarily.
Dit is een ongelukkige regel die voor velerlei uitleg vatbaar is.
EnglishThe occupied town of Famagusta is arbitrarily regarded by the Turkish army as such an area.
Het Turkse leger beschouwt de bezette stad Famagusta als een dergelijke zone wanneer dat goed uitkomt.
EnglishTherefore, they are being distributed arbitrarily and - I repeat - are being spent on centralised policies.
De middelen worden dus door de centrale overheid op nogal willekeurige wijze verdeeld.
EnglishIt cannot arbitrarily be transferred to other areas, as specific procedures are needed.
Die methode kan niet zomaar op andere gebieden worden toegepast, omdat een specifieke aanpak noodzakelijk is.
EnglishThat is why it must be maintained and must not be changed arbitrarily.
Het mag daarom niet willekeurig worden veranderd.
EnglishRecipes and contents cannot be altered arbitrarily.
Recepten en samenstelling kun je niet zomaar veranderen.
EnglishFirstly, the 3 % figure beyond which strict penalty interest becomes payable has been selected arbitrarily.
Ten eerste is de grens van drie procent, waarboven ook zware boeterentes worden opgelegd, willekeurig gekozen.
Englishc) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
c) niet het onderwerp is geweest van overleg met het maatschappelijk middenveld maar een uitvloeisel is van autoritaire procedures, en
EnglishNew laws should not be assessed arbitrarily but in a way that is based on uniformly applied criteria.
De beoordeling van nieuwe wetten mag niet iets willekeurigs zijn maar moet gebaseerd worden op uniform toe te passen criteria.
EnglishThe military cliques which have perpetrated the coup and are wielding power arbitrarily must be stopped.
We moeten deze militaire kliek die de staatsgreep heeft gepleegd en die niet weet hoe ze met macht om moet gaan, bestrijden.
EnglishBorders are being shut down, sometimes arbitrarily, and sometimes following a terrorist attack.
Bij onze pogingen een bijdrage te leveren aan een vredesregeling zullen we ons vooral moeten richten op de bevordering van de rechtsstaat.
EnglishThe right of a government arbitrarily to set aside its own constitution is the defining characteristic of a tyranny.
Het recht van een overheid om zijn eigen grondwet, volkomen willekeurig, opzij te schuiven is het kenmerk van een tirannie.
EnglishSecondly, I believe that we must bear in mind that the panels of the World Trade Organisation cannot choose arbitrarily.
In de tweede plaats denk ik dat we er rekening mee moeten houden dat de panels van de WTO geen arbitraire keuzes kunnen maken.
EnglishEurope has an ongoing energy crisis partly because the price of oil is forever fluctuating arbitrarily on the markets.
Europa bevindt zich in een voortdurende energiecrisis, onder andere doordat de olieprijs op willekeurige wijze op de markt fluctueert.
EnglishIt is, in my judgement, in grave crisis because its reference value of 3 % was laid down arbitrarily and is too rigid.
Dat pact verkeert volgens mij in een zware crisis omdat het vanwege het willekeurig vastgelegde percentage van 3% niet flexibel genoeg is.
EnglishAccording to our figures, at least 100 individuals were arbitrarily arrested and are now facing prosecution under the anti-subversion law.
Volgens de ons bekende cijfers zijn er tenminste 100 personen willekeurig gearresteerd die vallen onder de anti-subversiewet.
EnglishYes, the Member States can see that an interpretation of the Treaties that they signed is being arbitrarily imposed on them.
En ja, de lidstaten kunnen nu zelf vaststellen dat hun een willekeurige interpretatie van de door hen ondertekende Verdragen wordt opgelegd.

Synoniemen (Engels) voor "arbitrarily":

arbitrarily