"arbiter" in het Nederlands

EN

"arbiter" - vertaling Nederlands

NL

"arbiter" - vertaling Engels

EN

arbiter {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The ECJ, after years of deliberation, becomes the arbiter of better legislation.
Na jaren touwtrekken werpt het Europese Hof van Justitie zich op als de scheidsrechter voor betere wetgeving.
The rebels are undoubtedly no better, but it is not for the French army to act as arbiter or policeman.
De rebellen zijn geen haar beter, toegegeven, maar het is niet aan het Franse leger om daar als scheidsrechter of politieagent op te treden.
They have emerged over the course of fifty years via treaties, ordinances and directives, with the Court of Justice having to act as arbiter.
Die is gedurende een halve eeuw ontstaan via verdragen, verordeningen en richtlijnen, waarbij het Hof van Justitie scheidsrechter moet spelen.
The Ombudsman is there, as we all know, to act as the arbiter in a fair and objective way.
Zoals ons allen bekend, is het de rol van de ombudsman om als arbiter billijk en objectief op te treden.
Key elements of subsidiarity and effective choice of a proper regulatory body as the final arbiter give cause for concern in this report.
Dit verslag geeft aanleiding tot zorg met betrekking tot belangrijke zaken als subsidiariteit en de daadwerkelijke vrijheid een geschikte regelgevende autoriteit als uiteindelijke arbiter te kiezen.
NL

arbiter {de}

volume_up
1. algemeen
Zoals ons allen bekend, is het de rol van de ombudsman om als arbiter billijk en objectief op te treden.
The Ombudsman is there, as we all know, to act as the arbiter in a fair and objective way.
Dit verslag geeft aanleiding tot zorg met betrekking tot belangrijke zaken als subsidiariteit en de daadwerkelijke vrijheid een geschikte regelgevende autoriteit als uiteindelijke arbiter te kiezen.
Key elements of subsidiarity and effective choice of a proper regulatory body as the final arbiter give cause for concern in this report.
Anders zou de arbiter de Europese Gemeenschap veroordelen zonder dat haar schuld bewezen zou zijn.
Otherwise, the arbitrator would be sentencing the European Community while its guilt has not been proven.
Moeten we dan toezicht houden op iedere arbiter en rechter om ervoor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast?
Will we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
arbiter (ook: scheidsrechter)
2. sport en spel

Voorbeeldzinnen voor "arbiter" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
Het zal moeilijk zijn om de rechter af te schaffen als er eens een keer een oordeel komt wat verkeerd is.
EnglishThe ECJ, after years of deliberation, becomes the arbiter of better legislation.
Na jaren touwtrekken werpt het Europese Hof van Justitie zich op als de scheidsrechter voor betere wetgeving.
EnglishThe Ombudsman is there, as we all know, to act as the arbiter in a fair and objective way.
Zoals ons allen bekend, is het de rol van de ombudsman om als arbiter billijk en objectief op te treden.
EnglishThe rebels are undoubtedly no better, but it is not for the French army to act as arbiter or policeman.
De rebellen zijn geen haar beter, toegegeven, maar het is niet aan het Franse leger om daar als scheidsrechter of politieagent op te treden.
EnglishSo I would call for a little more order and discipline when the Commission is the sole arbiter in negotiations concerning fishing agreements.
Ik zou misschien wat meer orde en discipline willen, aangezien de Commissie als enige bevoegd is om visserijovereenkomsten te sluiten.
EnglishThe only problem with that is that the European Union is the sole arbiter of this circumstance, which seems to me to be a totally abusive interpretation.
Er is slechts een probleem: de Europese Unie oordeelt hierover als enige en dat lijkt mij een volstrekt onjuiste interpretatie.
EnglishThey have emerged over the course of fifty years via treaties, ordinances and directives, with the Court of Justice having to act as arbiter.
Die is gedurende een halve eeuw ontstaan via verdragen, verordeningen en richtlijnen, waarbij het Hof van Justitie scheidsrechter moet spelen.
EnglishTo make the Conference of Presidents the ultimate arbiter of every decision in this Parliament is an abuse and a mistake.
Als men van de Conferentie van voorzitters de scheidsrechter maakt van elke beslissing van dit Parlement, maakt men misbruik van deze conferentie en begaat men een grove vergissing.
EnglishIn light of this, it is a sound proposal to establish a development company which would effectively act as an arbiter between the partners of this project.
In dit licht is het een verstandig voorstel een ontwikkelingsmaatschappij op te richten die in feite zou functioneren als scheidsrechter tussen de deelnemers aan dit project.
EnglishKey elements of subsidiarity and effective choice of a proper regulatory body as the final arbiter give cause for concern in this report.
Dit verslag geeft aanleiding tot zorg met betrekking tot belangrijke zaken als subsidiariteit en de daadwerkelijke vrijheid een geschikte regelgevende autoriteit als uiteindelijke arbiter te kiezen.
EnglishIt has to be said that, this time, the Europeans have found an arbiter in Washington and that, thanks to the rearguard of American generals, Europe has finally found a certain unity.
In Washington hebben de Europeanen deze keer een scheidsrechter gevonden, en dankzij de gelidsluiters van de Amerikaanse generaals heeft Europa eindelijk een eenheid gevonden.

Synoniemen (Engels) voor "arbiter":

arbiter