EN

arable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "arable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor example, 80 % of the land mass of my nation, Wales, is non-arable.
In mijn land, Wales, is bijvoorbeeld 80% van de gronden van marginale betekenis.
EnglishThere are now 2, 800 square metres of arable land on the globe for every person.
Momenteel is er op aarde 2.800 m2 bewerkbare grond voor ieder van ons.
EnglishOnly seven percent of arable land in Africa is irrigated, compared to 40 percent in Asia.
Slechts 7% van het bebouwbare land is geïrrigeerd, vergeleken met 40% in Azië.
EnglishNineteen million hectares of rainforest are lost every year to create new arable land.
We verliezen 19 miljoen hectare regenwoud elk jaar om nieuwe landbouwgrond te creëren.
EnglishThe reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
De vermindering van de behoeften voor akkergewassen is vooral te wijten aan de oliehoudende zaden.
EnglishWe believe that sugar should, in the first place, be treated as any other arable product.
Wij vinden in de eerste plaats dat suiker moet worden gezien als ieder ander akkerbouwproduct.
EnglishThe COM in arable crops provides the greatest argument for the need to reform the CAP.
Uit de GMO voor akkerbouwgewassen blijkt overduidelijk dat het GLB dringend aan hervorming toe is.
EnglishMore efforts should be made by the Commission to find new markets for arable products.
De Commissie zou grotere inspanningen moeten doen om nieuwe markten voor akkerbouwproducten te vinden.
EnglishThe world is likely to lose one third of its arable land by the end of the century.
Er is veel kans dat de wereld een derde van zijn bebouwbare land zal verliezen tegen het einde van de eeuw.
EnglishAnother reason is the greenhouse effect which can affect arable land.
Een andere oorzaak is het broeikaseffect, waardoor landbouwvelden onder water kunnen komen te staan.
EnglishArable crops represent 43 % of the CAP budget, but only 10.7 % of the end product.
De akkerbouwgewassen vertegenwoordigen weliswaar 43% van de GLB-begroting, maar slechts 10,7% van het eindproduct.
EnglishArable crops represented 43 % of agricultural expenditure but only 10.7 % of final production.
De akkerbouwgewassen vertegenwoordigden 43% van de landbouwuitgaven maar slechts 10,7% van de eindproductie.
EnglishSupport system for producers of certain arable crops
Steunregeling voor producenten van bepaalde akkergewassen
EnglishMr President, I know that, and I did not ask the Commissioner whether cotton is included among arable crops.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb de commissaris niet gevraagd of katoen al dan niet een akkerbouwgewas is.
EnglishFirst, no reduction on arable farming supplements.
In de eerste plaats geen korting op de akkerbouwtoeslagen.
EnglishAnd the transport of arable produce and stock breeding products over long distances will take off in a big way.
En er zullen dan grote vervoerstromen ontstaan van akkerbouw- en veeteeltproducten over lange afstanden.
EnglishSupport system for producers of arable crops
Steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen
EnglishI now turn to the first proposal on including flax and hemp grown for fibre in the arable crops regulation.
Om te beginnen het eerste voorstel om vezelvlas en -hennep op te nemen in de regeling voor akkerbouwgewassen.
EnglishMost of the flax and hemp grown in the UK is on land ineligible for arable area payments.
De teelt van vlas en hennep vindt in het VK overwegend plaats buiten het areaal dat in aanmerking komt voor de areaalbetalingen.
EnglishThirdly, and conversely, funds for direct payments in the arable crops sector will be cut in 2003.
Ten derde zal, omgekeerd, bij de rechtstreekse betalingen in de akkerbouw het kredietvolume voor 2003 worden verminderd.

Synoniemen (Engels) voor "arable":

arable