EN

approximation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
approximation (ook: access, approach)
But to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
In eerste benadering heeft deze machine de omvang en complexiteit van hersenen.
A single currency, however, would continue to call for greater real approximation between economies.
Een sterke Europese munt dient echter te berusten op een reële benadering van de economieën.
If we do not have this global approximation, if we do not focus on this approach, we are not going to be effective in the fight against illegal immigration.
Ontbreekt die algemene benadering, en volgen wij die lijn niet, dan zal onze strijd tegen illegale immigratie evenmin doelmatig zijn.

Voorbeeldzinnen voor "approximation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLegal approximation between countries must always be handled very carefully.
Als landen hun rechtsstelsels aan elkaar aanpassen, moet dat altijd behoedzaam gebeuren.
EnglishOther proposals then relate to the approximation and harmonization of legislations.
Ook doen wij voorstellen voor de onderlinge toenadering en harmonisatie van de wetgevingen.
EnglishThus, we do not endorse the approximation of penal legislation in Member States.
Dit betekent dat wij de harmonisatie van de strafrechtelijke bepalingen in de lidstaten niet steunen.
EnglishThere is no need, however, for any immediate approximation of rates.
Daarentegen is er geen directe afstemming van de BTW-tarieven nodig.
EnglishThe Commission has therefore submitted a proposal for closer approximation of the rules.
De Commissie heeft daarom meer uniforme regels voorgesteld.
EnglishA single currency, however, would continue to call for greater real approximation between economies.
Een sterke Europese munt dient echter te berusten op een reële benadering van de economieën.
EnglishBut to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
In eerste benadering heeft deze machine de omvang en complexiteit van hersenen.
EnglishIn both instances, my proposal means a step towards a closer approximation within the Union.
In beide opzichten betekent mijn voorstel een stap in de richting van grotere wederzijdse toenadering in de Unie.
EnglishIn actual fact, in this regard, it is most important to stress that a number of approximation rules need to be proposed.
In deze ontwerpresolutie is met name van belang hoe de harmoniseringsregels eruit moeten zien.
EnglishThe legislation in the Nordic countries is not uniform, but there is a significant degree of approximation.
De Noordse landen hebben geen gemeenschappelijke wetgeving, maar er is onmiskenbaar sprake van toenadering.
EnglishApproximation of civil and commercial law
Harmonisatie van het burgerlijk en handelsrecht van de lidstaten
EnglishSo our aim must not be absolute harmonization but an approximation of excise duty rates.
Wij moeten daarom niet naar een volledige gelijkschakeling, maar naar een onderlinge aanpassing van de accijnstarieven streven.
EnglishThis directive on food supplements provides for the approximation of the laws of the Member States.
Met deze richtlijn betreffende voedingssupplementen zorgen we voor een harmonisatie van de voorschriften in de lidstaten.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the approximation of these provisions, we must pursue two aims.
Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, de aanpassing van deze voorschriften moet naar twee zijden worden doorgevoerd.
EnglishToday we are taking a major step forward towards the closer approximation of taxes in the European Union.
We zetten vandaag een belangrijke stap in de richting van een verdere gelijkschakeling van de belastingen in de Europese Unie.
EnglishWomen - and not only women - await concrete changes and approximation of procedures in all Member States.
De vrouwen - en niet alleen zij - wachten op concrete veranderingen en op de gelijkschakeling van procedures in alle lidstaten.
EnglishBefore the summer break, we should see a first approximation of what a possible Hong Kong package could look like.
Vóór het zomerreces zouden we een eerste indruk moeten hebben van hoe het eventuele pakket van Hongkong eruit gaat zien.
EnglishIt concerns the approximation not just of type approval but also of technical tests and integrating them on a European basis.
Het gaat erom om naast de typekeuring ook de technische controle gelijk te schakelen en Europees te integreren.
EnglishThe approximation of the penal sanctions applied by different nations in the case of customs offences is certainly desirable.
Het is zeer wenselijk dat op strafrechtelijk en douanetechnisch gebied de nationale normen worden geharmoniseerd.
EnglishI welcome Commissioner Verheugen's promise of additional aid and a reinforced approximation strategy.
Ik ben verheugd over de toezegging van commissaris Verheugen om Bulgarije extra steun te geven en de pre-toetredingsstrategie te versterken.