EN

approximate {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
approximate (ook: global, worldwide, all-over)
approximate (ook: approximative)

Voorbeeldzinnen voor "approximate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need to remember that our objective is to approximate national arrangements on procedures.
Het doel is immers de nationale procedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
EnglishIt seeks to approximate laws with common minimum penalties.
Met dit besluit wordt gestreefd naar een wetgeving met gemeenschappelijke minimumstraffen.
EnglishWe need to approximate, not unify our criminal codes.
De straffen moeten onderling worden aangepast, maar niet eenvormig gemaakt.
EnglishApproximate collection rate of 11 sheep per hour, which would make a working wage of 69 cents per hour.
Inzamelsnelheid ongeveer 11 schapen per uur, wat neerkomt op een salaris van 69 cent per uur.
EnglishThe framework decision does not approximate the age of sexual consent.
In het kaderbesluit wordt de leeftijd waarop men seksuele meerderjarigheid bereikt niet onderling aangepast.
EnglishCertainly it is also important to approximate the Member States ' different legislative systems.
Voorts is het zeker belangrijk dat de verschillende rechtsstelsels van de lidstaten onderling worden aangepast.
EnglishNow of course there are other moves, but with vast computers we approximate and come close to the optimal solution.
Natuurlijk zijn er andere zetten, maar met enorme computers komen we dicht bij de optimale oplossing.
EnglishThe directive seeks to eliminate these problems and approximate the provisions on the subject.
Het is de bedoeling van de richtlijn om dit soort problemen te voorkomen en de desbetreffende bepalingen nader tot elkaar te brengen.
EnglishThe approximate cost is again ECU 1 million.
Dat zou eveneens ongeveer een miljoen ecu kosten.
EnglishWhat is now given in Annex VIII, although improved by the Committee's amendment, is still too approximate in this regard.
Hoewel door de commissie geamendeerd, is de vermelding in bijlage 8 wat dit betreft nog steeds te algemeen.
EnglishFurthermore, structural and cohesion policies approximate the levels of development in the Community.
Bovendien brengen het structuur- en het cohesiebeleid het ontwikkelingspeil van de landen van de Gemeenschap dichter bij elkaar.
EnglishOn the other hand, it is a known fact that the European Union has an approximate 55 % deficit in fish supplies for its market.
Daarnaast is bekend dat de Europese Unie een tekort van ongeveer 55 % heeft voor de vistoevoer op de Europese markt.
EnglishThat is the approximate salary structure.
EnglishI must then at least do an approximate calculation of the potential climatic effects of the global increase in energy production.
Dan moet ik mogelijke klimatologische effecten van een mondiaal toenemende energieproductie tenminste grof berekenen.
EnglishBy the same token, the Community has no competence to adopt provisions whose efect is to approximate national criminal provisions.
Evenzo is de Gemeenschap niet bevoegd om bepalingen aan te nemen die een harmonisatie van het nationale strafrecht inhouden.
EnglishIt'll approximate that shape.
EnglishIs the Council Presidency in possession of approximate estimates as to how many new jobs this will create in rural areas?
Heeft het voorzitterschap van de Raad schattingen over het aantal banen dat hierdoor bij benadering zal worden geschapen in plattelandsgebieden?
EnglishWith the Amsterdam Treaty the European Union will have the possibility to approximate rules relating to prison conditions.
Met het Verdrag van Amsterdam in de hand kan de Europese Unie ervoor zorgen dat de regels voor gevangenisomstandigheden beter worden nageleefd.
EnglishI feel that Europe must gradually approximate Member States ' legislation and only accept mutual recognition where a genuine agreement cannot be achieved.
Wederzijdse erkenning mag dan alleen geaccepteerd worden als het niet lukt een echt akkoord in de wacht te slepen.
EnglishThe Union must make efforts to approximate criminal law and procedures on money laundering and the confiscation of goods.
De Unie moet zich inspanning getroosten om strafrecht en strafvordering over witwassen kapitaal en confiscatie goederen dichter bij elkaar te brengen.