"approval procedure" in het Nederlands

EN

"approval procedure" - vertaling Nederlands

EN

approval procedure {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
approval procedure

Voorbeeldzinnen voor "approval procedure" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe approval procedure for the use of antibiotics also needs to be tightened.
Ook is het noodzakelijk dat de goedkeuringsprocedure voor het gebruik van antibiotica wordt aangescherpt.
EnglishSo I think this flexible approval procedure will allow the fast-growing telecom market to work better.
Ik denk dus dat met deze flexibele goedkeuringsprocedure de snelgroeiende telecommarkt beter zal gaan functioneren.
EnglishThese amendments seek to re-introduce a formal approval procedure for voluntary information on labels.
Deze amendementen zijn bedoeld om toch weer een procedure voor de formele toelating van vrijwillige gegevens op labels op te nemen.
EnglishSecondly, we would like to see the public have plenty of opportunity to have its say during the approval procedure of GMOs.
Ten tweede, goede mogelijkheden voor het publiek voor inspraak tijdens de procedure van het goedkeuren van GGO's.
EnglishBut it is necessary too for Parliament, as well as for the Commission, to reflect upon the outcome of the approval procedure.
Maar het Parlement zal zich net zo goed als de Commissie moeten bezinnen over de uitkomst van de goedkeuringsprocedure.
EnglishSo-called energy drinks are not covered by any specific legislation and are not subject to an approval procedure at Community level.
Zogeheten " energy-drinks " vallen niet onder specifieke wetgeving, noch onder een goedkeuringsprocedure op communautair niveau.
EnglishIt is difficult, not to say impossible, to comment on the approval procedure for the 2002 accounts in the space of one minute.
Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk om in een minuut tijd commentaar te leveren op de goedkeuringsprocedure voor de rekeningen voor 2002.
EnglishA massive extension of the approval procedure would run quite counter to our common goal of reducing animal experiments.
Wanneer we de toelatingsprocedure aanzienlijk vaker zouden eisen zou dat absoluut haaks staan op ons gezamenlijk doel om het aantal dierproeven te verlagen.
EnglishThe rapporteur's proposal to delete the suggested approval procedure for manufacturers of nutritional supplements has our support.
Het voorstel van de rapporteur om voor de producenten van voedingssupplementen de voorgestelde erkenningsprocedure te schrappen, heeft dan ook onze steun.
EnglishIt is obvious from the vote in committee that Parliament is not in favour of amending the Commission's basic attempt to simplify the approval procedure.
Uit de stemming in de commissie blijkt dat het Parlement niet voelde voor wijziging van de door de Commissie voorgestelde opzet om de vergunningsprocedure te vereenvoudigen.
EnglishThe rapporteur is trying to arrange for the introduction of an approval procedure by the Council and Parliament once management and labour have arrived at a proposal.
De rapporteur wil een procedure invoeren waarbij overeenkomsten die de sociale partners bereiken ter goedkeuring aan het Parlement en de Raad moeten worden voorgelegd.
EnglishUnder the terms of the Directive, Sweden is obliged to assess the impact of new projects on the environment if the approval procedure started after 1 January 1995.
Uit hoofde van de richtlijn is Zweden verplicht nieuwe projecten aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen, indien deze projecten na 1 januari 1995 zijn goedgekeurd.
EnglishThe rapporteur is trying to have a procedure of approval by the Council and the European Parliament introduced whenever the two sides of industry have arrived at a proposal.
De rapporteur probeert een goedkeuringsprocedure van de Raad en het Europees Parlement ingevoerd te krijgen, als de sociale partners tot een voorstel zijn gekomen.
EnglishThe differences are sometimes quite considerable and concern areas such as product composition, dosage, and criteria relating to purity, labelling or the required approval procedure.
Er bestaan soms zeer belangrijke nationale verschillen op het gebied van de samenstelling van het product, de dosering, de zuiverheidscriteria, de etikettering of de geldende toelatingsprocedures.

Vergelijkbare vertalingen voor "approval procedure" in Nederlands

approval zelfstandig naamwoord
procedure zelfstandig naamwoord
legal procedure zelfstandig naamwoord
application procedure zelfstandig naamwoord
code of criminal procedure zelfstandig naamwoord