EN

approval {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Approval of a partnership and cooperation agreement requires much time.
De goedkeuring van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst vraagt veel tijd.
That led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
Dit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
On the contrary, the precautionary principle favours the approval of ethylhydroxyethylcellulose.
Dat beginsel pleit juist voor de goedkeuring van ethylhydroxyethylcellulose.
I understand that this will meet with the approval of the other groups.
Ik heb begrepen dat dit op de instemming van de andere fracties kan rekenen.
The Council has agreed to seek Parliament's approval on this issue.
De Raad is het erover eens geworden het Parlement om instemming te verzoeken.
Apart from that, we give our wholehearted approval to the joint outcome.
Voor de rest van harte onze instemming met het gemeenschappelijk resultaat.
That is why the Dutch protest and the alternatives put forward do not win approval anywhere.
Vandaar dat het Nederlandse protest en de aangedragen alternatieven nergens bijval oogsten.
Fortunately, the PPE-DE position, that more money must be earmarked for animal disease control, has met with approval.
Het EVP-standpunt, namelijk dat meer geld moet worden gereserveerd voor dierziektebestrijding, heeft gelukkig bijval gevonden.
Consequently, I did not have the chance to express my approval for the Staes report concerning discharge for section I, Parliament itself.
Daardoor had ik geen gelegenheid om mijn bijval uit te spreken over het verslag-Staes inzake de kwijting over afdeling I, het Parlement zelf.
Applause, calls of approval, beating on tables by Members
Applaus, tekenen van instemming, afgevaardigden slaan op de tafels
So you can try to get approval, or not, for whatever you're wearing.
Dus je kan proberen om al dan niet applaus te krijgen voor wat je draagt.
I believe that the applause is indicative of our fellow Members’ approval of what you have said.
-- Ik denk dat het applaus wel aangeeft dat onze collega's het met u eens zijn.

Voorbeeldzinnen voor "approval" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Uit de reacties is gebleken dat het verslag op een zeer brede steun kan rekenen.
EnglishThat led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
Dit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
EnglishI am also pleased that you, as rapporteur, recommend approval of the proposal.
Ik ben ook blij dat zij als rapporteur aanbeveelt om het voorstel aan te nemen.
EnglishApproval of this report, therefore, takes on a profound political importance.
De aanneming van dit verslag heeft dan ook een diepliggende politieke betekenis.
EnglishThe vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a. m.
De stemming over de goedkeuring van de Commissie vindt morgen om 11.00 uur plaats.
EnglishMy second point is that the approval of small-scale projects is most important.
Tweede punt is dat de goedkeuring van kleine projecten een heel belangrijke zaak is.
EnglishI am very pleased to see the package you are putting to Council for their approval.
Ik ben zeer verheugd met het pakket dat u de Raad ter goedkeuring zult voorleggen.
EnglishIn fact this proposal met with the approval of a majority of the management committee.
Het beheerscomité heeft zich met een meerderheid voor dit voorstel uitgesproken.
EnglishBy and large, the amendments can be supported and also have the approval of my group.
De amendementen zijn in het algemeen juist en mijn fractie kan ermee instemmen.
EnglishOur approval should be seen in the light of the following aspects, however.
Onze goedkeuring moet echter gezien worden in het licht van de volgende aspecten.
EnglishAfter all, our approval is not required; all we can do is to make a recommendation.
Er wordt immers niet om onze instemming gevraagd, wij kunnen alleen een advies geven.
EnglishMadam President, I am making this suggestion in order for it to gain broad approval.
Mevrouw de Voorzitter, ik stel dit voor omdat het een brede steun zou kunnen krijgen.
EnglishIf there are no more comments, I shall submit the Minutes for your approval.
Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, leg ik de notulen aan uw goedkeuring voor.
EnglishBut, if we think it is good we say so, too: Amendment No 31 receives our approval.
Maar, als het goed is zeggen wij het ook: amendement 31 krijgt onze lof.
EnglishThe reopening of the Mont Blanc Tunnel does not require Commission approval.
Voor de heropening van de Mont Blanc-tunnel is geen toestemming nodig van de Commissie.
English. – I abstained in the final vote because of the approval of Amendment 67.
Ik heb mij bij de eindstemming onthouden omdat amendement 67 is aangenomen.
EnglishSome of these proposals met with the approval of the Council and some did not.
Sommige van deze voorstellen konden de goedkeuring wegdragen van de Raad en sommige niet.
EnglishI believe that this is an extremely positive fact which must be greeted with approval.
Ik vind dit een uitermate positief gegeven dat toegejuicht dient te worden.
EnglishIn the space of four days, we have received approval from 66 countries.
In vier dagen tijd hebben zesenzestig landen hun goedkeuring hieraan gehecht.
EnglishDoes the Council wish to comment, or is it satisfied with Parliament ’ s approval?
Wenst Raad nog het woord te voeren of acht hij de goedkeuring van het Parlement voldoende?

Synoniemen (Engels) voor "approval":

approval
approved
English