EN

appropriateness {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "appropriateness" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEurope is even divided on the very appropriateness of a public agricultural policy.
Ze zijn zelfs verdeeld over de wenselijkheid van een publiek landbouwbeleid an sich.
EnglishWhoever talks about policy is talking about appropriateness of decisions, power of appreciation.
Wie politiek zegt, zegt beslissingen op het juiste moment en beoordelingsvermogen.
EnglishIt is, therefore, legitimate to question the appropriateness of the procedure.
Daarom vraag ik mij af of dit wel de juiste procedure is.
EnglishThe first concerns the appropriateness of holding the debate on the Lehne report at this time.
Ten eerste vraag ik mij af in hoeverre het opportuun is dat wij op dit moment over het verslag-Lehne debatteren.
EnglishFor that reason, the appropriateness of the constituency weeks must be assessed more precisely in the future.
Daarom moet de doelmatigheid van de kiesdistrictweken in de toekomst nauwkeuriger geëvalueerd worden.
EnglishDoes the presidency have any views on the appropriateness of this?
EnglishIt is not for us to deliver an opinion on the appropriateness of using reprocessing technology.
Wat het gebruik van de opwerkingstechnologie betreft zou ik willen opmerken dat het niet aan ons is hierover een uitspraak te doen.
EnglishIt is a question of appropriateness and of review.
EnglishThe first question concerns the appropriateness of a Community regulation to respond to events of an exceptional nature.
De eerste vraag is of een communautaire verordening om in te spelen op buitengewone gebeurtenissen wel geschikt is.
EnglishIt is in the light of those objectives that we shall evaluate the appropriateness of each measure and judge the success of the reform.
In het licht van deze doelstellingen zullen wij beoordelen of de getroffen maatregelen legitiem zijn en of de hervorming geslaagd is.
EnglishWe in the EPP have some residual doubts about the appropriateness of referring to assistants in this particular report.
Wij koesteren in de Fractie van de Europese Volkspartij nog altijd enige twijfel of het wel zinvol is om het in dit verslag over de medewerkers te hebben.
EnglishParliament already ruled on the appropriateness of including the Europol budget in the Community budget when called to do so in the past.
Op dit moment heeft dit Parlement zich al uitgesproken over de wenselijkheid om de begroting van Europol op te nemen in de begroting van de EU.
EnglishMy second point is that the Commission has raised the question of the appropriateness of a European directive on mortgage credit.
Het tweede punt is dat de Europese Commissie de vraag aan de orde heeft gesteld aangaande de doelmatigheid van een Europese richtlijn ter harmonisering van het hypothecair krediet.
EnglishWe shall, of course, be adopting a resolution, but that is not enough: our group will be considering the appropriateness of calling for a committee of inquiry.
Wij zullen uiteraard een resolutie aannemen, maar daar zal het niet bij blijven: onze fractie zal de mogelijkheid bestuderen een enquêtecommissie in te stellen.
EnglishOne of the main problems we face as far as the Lisbon strategy is concerned is ensuring that the appropriateness of the goals set for research and for implementation programmes.
In het kader van de strategie van Lissabon is het van belang dat wij de juiste doelstellingen kiezen voor onderzoek en de uitvoeringsprogramma's.
EnglishThe McCarthy report on the URBAN Community Initiative gives us an opportunity to reflect on the appropriateness of Community intervention in urban matters.
Het verslag-McCarthy over het communautair initiatief URBAN biedt ons de gelegenheid na te denken over de opportuniteit van een communautair ingrijpen in het stedelijk beleid.
EnglishAfter approval of a standard by the IASC, it has to give its verdict on the appropriateness of this standard for financial accounting in the European Union.
Het moet zich vervolgens uitspreken, na de goedkeuring van een standaard door het IASC, over het passend karakter van die standaard voor financiële verslaggeving in de Europese Unie.
EnglishI therefore wish to begin by congratulating the rapporteur, Mr Medina Ortega, and yourself Mrs Bonino, for the success and appropriateness of your proposal.
Daarom wil ik beginnen met aan de rapporteur, de heer Medina Ortega, en aan uzelf, mevrouw Bonino, lof toe te zwaaien voor het succes en de opportuniteit van uw verordeningsvoorstel.
EnglishOpaque and secret negotiations have been held within the OECD, with no debate on the objectives, the appropriateness or the purpose of this type of agreement.
Binnen de OESO worden er ondoorzichtige, geheime onderhandelingen gevoerd, zonder enig debat over de doelstellingen, de opportuniteit en de doelmatigheid van een dergelijke overeenkomst.
EnglishIn conclusion, the question arises as to the appropriateness of bestowing new remits upon a regulation that is already underfunded and overburdened.
Tot slot werpt zich de vraag op hoe opportuun het is om nog meer taken onder te brengen bij Forest Focus, een verordening die nu al overbelast is en nu al kampt met ontoereikende financiële middelen.

Synoniemen (Engels) voor "appropriateness":

appropriateness
English
appropriate
appropriately
appropriation
English